• รอบรู้เรื่องแลน 

   จีระพร สังขเวทัย (2549)
   สสวท. ได้ทดลองสร้างสื่อ Learning Object เนื้อของวิชาเทคโนดลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์เรื่อง รอบรู้เรื่องแลน ขึ้น
  • ระบบการทำงานของสมองกับการเรียนการสอน วิชาฟิสิกส์ (ตอนที่ 1) 

   กวิน เชื่อมกลาง (2556)
   ในบทความนี้ ผมจะเริ่มจากการกล่าวถึงที่มาและความสำคัญของการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จากนั้นผมจะนำเสนอโมเดลการทำงานของสมองแบบคู่หน่วยความจำ เพื่ออธิบายระบบการทำงานของสมองมนุษย์แบบคร่าว ๆ และในส่วนท้ายสุดของบทความ ...
  • ระบบการทำงานของสมองกับการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ (ตอนที่ 2) 

   กวิน เชื่อมกลาง (2556)
   บทความนี้จะกล่าวถึงระบบการทำงานของสมองกับการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ ซึ่งเป็นตอนที่ 2 ครับ ต่อจากตอนที่ 1 เรื่องโมเดลการทำงานของสมองแบบคู่หน่วยความจำ
  • ระบบการศึกษาที่ดีเป็นอย่างไร 

   โครงการ PISA ประเทศไทย (2562-09-20)
   การศึกษาของฟินแลนด์และเกาหลีใต้ได้รับการยกย่องว่ามีประสิทธิภาพดีที่สุดในโลก แม้ว่าทั้งสองระบบจะมีวิถีทางที่แตกต่างกันราวกับขาวกับดำ แต่ทั้งสองระบบการศึกษาก็ไปสู่ปลายทางคือความเป็นเลิศเหมือนกัน และทั้งสองระบบต่างก็ให้บทเร ...
  • ระบบครูพี่เลี้ยงกับการเพิ่มสมรรถนะครูวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน 

   สุพรรณี ชาญประเสริฐ (2558)
   การจัดการเรียนการสอน ครูผู้สอนต้องศึกษาเป้าหมายของการจัดการเรียนรู้ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎีการเรียนรู้ต่างๆ แล้วนำไปใช้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ที่หลากหลายให้เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ ...
  • ระบบทางเดินอาหาร การสอน และการนำสื่อการสอนออนไลน์มาใช้ 

   สุทธิพงษ์ พงษ์วร (2552)
   การสอนให้เข้าใจถึงหน้าที่และการทำงานของอวัยวะต่าง ๆ ในระบบทางเดินอาหาร จำเป็นต้องอาศัยสื่อและเทคนิคการสอนที่หลากหลายเพื่อที่จะทำให้ผู้เรียนสามารถทำความเข้าใจเนื้อหาได้ง่าย
  • ระบบบ้านไฮเทคประหยัดพลังงาน 

   ชมจันทร์ ธารา (2550)
   เนื่องจากปัจจุบันทรัพยากรณ์พลังงานในโลกมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของมนุษย์ นักเทคโนโลยีจึงต้องมีการคิดค้นอุปกรณ์และเครื่องมือที่ประหยัดพลังงานขึ้นมา เพื่อให้เรามีพลังงานเพียงพอต่อความต้องการและช่วยลดการสิ้นเปลืองพลังงานในแต่ละปี
  • ระบบมหัศจรรย์ในร่างกายของเรา 

   พเยาว์ วงศ์สุวรรณ (2558)
   ปกติคนเราจะสนใจสิ่งใกล้ตัวน้อยมาก ทั้ง ๆ ที่สิ่งใกล้ตัวเรามีความสำคัญและมีความมหัศจรรย์มากมาย สิ่งใกล้ตัวที่กล่าวถึงคืออวัยวะต่าง ๆ ภายในร่างกายของเรา ซึ่งมีการทำงานเป็นระบบ
  • ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม 

   พรพิมล ตั้งชัยสิน (2555)
   ในปี พ.ศ. 2554 ประเทศไทยเกิดเหตุการณ์มหาอุทกภัยครั้งใหญ่ที่ต้องจดจำไปอีกนานแสนนาน และบทเรียนในครั้งนี้ทำให้ต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงระบบการระบายน้ำทั่วประเทศ รวมไปถึงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่จำเป็นด้วย
  • ระบบสุริยะใหม่ (New Solar System) 

   นิพนธ์ ทรายเพชร (2550)
   ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ดาวเคราะห์ ดาวเคราะห์น้อย ดาวหาง อุกกาบาต รวมทั้งโลกของเรา ซึ่งเป็นดาวเคราะห์ดวงหนึ่ง ประกอบกันเป็นระบบสุริยะ แปลว่า ระบบที่มีดวงอาทิตย์เป็นสำคัญ หมายความว่า ดวงอาทิตย์เป็นหลักหรือเป็นศูนย์กลางของระบบนี้ ...
  • ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA ที่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ 

   พัชรินทร์ อารมณ์สาวะ (2558)
   ประเทศไทยได้เข้าร่วมโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ หรือโครงการ PISA เพื่อประเมินคุณภาพของระบบการศึกษา ประเมินสมรรถนะของนักเรียนอายุ 15 ปี ในการใช้ความรู้และทักษะ หรือที่เรียกว่า “การรู้เรื่อง” (Literacy) ใน 3 ด้าน ...
  • ระบบอาคารจอดรถยนต์แบบอัตโนมัติ 

   วัฒนา เฉียงเหนือ (2550)
   ผู้อ่านคงเคยประสบปัญหาขับรถวนหาที่จอดนานกว่าจะพบที่ว่างสำหรับจอดรถ โดยเฉพาะเวลาที่ต้องไปสำนักงานหรืิอห้างสรรพสินค้าใหญ่ใจกลางเมือง ด้วยเหตุนี้เด็กนักเรียน ม. ปลายวัยใสจากเมืองโคราชจึงได้คิดค้นแบบจำลองระบบอาคารจอดรถยนต์แบ ...
  • ระบบเทคโนโลยีกับฝนหลวง 

   กฤษลดา ชูสินคุณาวุฒิ (2554)
   การออกแบบและเทคโนโลยีเป็นวิชาที่เน้นการพัฒนาความสามารถของมนุษย์ในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการโดยบูรณาการความรู้จากศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อช่วยความสามารถการทำงาน การดำรงชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการศึกษาประดิษฐ์คิดค้นเพื่อแ ...
  • ระบบและความสำคัญของการสอนแบบเชื่อมโยง 

   สุทธิพงษ์ พงษ์วร (2547)
   วิชาวิทยาศาสตร์อาจดูเป็นอะไรที่พิเศษ ทำได้เฉพาะในห้องทดลอง น่าตื่นเต้นและช่างไกลตัวเสียนี่กระไร และยังไม่สามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้วิทยาศาสตร์ทั้ง 3 สาขาใหญ่ ๆ คือ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา เอามารวมกันได้ ซึ่งแต่ละวิชาถูกสอน ...
  • ระบบแอดมิชชัน ความสำเร็จหรือล้มเหลวของการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา 

   สธน วิจารณ์วรรณลักษณ์ (2552)
   มีการประชุมเสวนาเรื่อง ผลของการสอบแอดมิชชันต่อการเรียนฟิสิกส์ของนิสิตและนักศึกษา โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศ นับเป็นครั้งแรกที่เปิดโอกาสให้บุคลากรในแวดวงได้มาถกปัญหาร่วมกัน
  • ระยะทางที่แสนไกลจะวัดได้อย่างไร 

   สุภัคสรณ์ รุ่งศรี (2558)
   เคยสงสัยกันไหมว่านักดาราศาสตร์รู้ได้อย่างไรว่าโลกของเรามีขนาดเท่าไร ดวงอาทิตย์อยู่ห่างจากโลกเท่าไร หรือแม้กระทั่งสามารถบอกได้ด้วยว่าดวงดาวที่อยู่ไกลแสนไกลมองเห็นเป็นเพียงจุดสว่างนั้นอยู่ห่างจากโลกของเราเท่าไร พวกเขาใช้อะไรวัด
  • ระวังโรคออฟฟิศซินโดรมจะถามหา 

   พรพจน์ พุฒวันเพ็ญ (2558)
   การนั่งทำงานใช้คอมพิวเตอร์กันทั้งวัน วันละหลายชั่วโมง ไม่ได้ลุก ไม่ได้ขยับตัวไปไหนเลย เบาหน่อยก็มีอาการปวด ตึง บริเวณคอ หลัง บ่า และไหล่ พอนานไป ก็ปวดจนขยับตัวลำบาก และอาจจะมีอาการเวียนหัวร่วมด้วย ถ้ารู้ตัวว่าเริ่มมีอากา ...
  • รักษ์พลังงาน รักษ์โลก กับห้องเรียนสีเขียว 

   ชมจันทร์ ธารา (2550)
   โครงการห้องเรียนสีเขียวเป็นโครงการที่จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การประหยัดไฟฟ้า โดยจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนการสอนในเรื่องไฟฟ้า พลังงาน และสิ่งแวดล้อม
  • รังไหมหุ้มดาวยักษ์ 

   โครงการเครือข่ายสารสนเทศดาราศาสตร์สำหรับโรงเรียน (2549)
   นักวิทยาศาสตร์ได้สำรวจพัซาร์สามแห่ง และพบว่ามันถูกล้อมรอบด้วยชั้นมวลสารสว่าง หรือที่เรียกว่า Cocoon (รังไหม) ซึ่งยังไม่เคยพบรอบดาวฤกษ์ชนิดนี้มาก่อน นักดาราศาสตร์คาดว่ารังไหมก่อตัวขณะดาวฤกษ์ปลดปล่อยมวลมหาศาล ด้วยความเร็วส ...
  • รางวัล MET Lifetime Achievement 

   ปานทอง กุลนาถศิริ (2547)
   ใครได้รับรางวัล MET Lifetime Achievement ปี ค.ศ. 2003 ของ NCTM มารู้จักนักการศึกษาคณิตศาสตร์ที่ได้รับรางวัลดังกล่าวให้มากขึ้น