• มุมความคิดจาก ท่านประธานกรรมการ สสวท. รองศาสตราจารย์ ดร. ธัชชัย สุมิตร 

   สินีนาฏ ทาบึงกาฬ (2559)
   คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติแต่งตั้งให้รองศาสตราจารย์ ดร. ธัชชัย สุมิตร เป็นประธานคณะกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เมื่อวันที่ 13 ตุลาคมg พ.ศ. 2558
  • มุมมด ๆ 

   โกสุม กรีทอง (2548)
   ท่านผู้อ่านทราบหรือไม่ว่า สิ่งมีชีวิตขนาดกระจ้อยร่อยอย่างมด ก็จะเป็นต้องใช้เรขาคณิตกับเขาด้วยเหมือนกัน
  • มุมมองของผู้จัดการทีมโอลิมปิกวิชาการ เมื่อไปแข่งขันโอลิมปิก สาขาฟิสิกส์ 

   ราม ติวารี (2545)
   เมื่อแลหลังดูผลการแข่งขันโอลิมปิกฟิสิกส์นานาชาติทั้ง 12 ครั้งในอดีตตามตารางที่ 1 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ผลการแข่งขันมีแนวโน้มที่สอดคล้องกันคือ ความสามารถของนักเรียนไทยเราอยู่ในลำดับที่ต่ำกว่าครึ่งหนึ่งของประเทศที่เข้าแข่งขันทั้งหมด
  • มุมมองของผู้จัดการทีมโอลิมปิกวิชาการ เมื่อไปแข่งขันโอลิมปิก สาขาเคมี 

   สุพรรณี ชาญประเสริฐ (2545)
   สำหรับประเทศไทยได้ส่งเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2533 ซึ่งเป็นการจัดการแข่งขันครั้งที่ 22 และนับตั้งแต่นั้นมาประเทศไทยก็ส่งเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันเป็นประจำทุกปี
  • มุมมองเพื่อการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนา Open Educational Resources ในสถาบันการศึกษา 

   สุธิดา การีมี (2516-11-01)
   แนวทางพัฒนา Open Educational Resources (OER) จำเป็นต้องมีการวิเคราะห์ปัจจัยหรือองค์ประกอบที่สำคัญ เพื่อเป็นการสร้างกลยุทธ์ที่เน้นให้กลุ่มผู้ใช้งานสามารถคงอยู่และเป็นลูกค้าของระบบ OER ไปอย่างยั่งยืน นอกจากนี้หากมีการวางกล ...
  • มุมมองใหม่งานวัด การเรียนรู้ควบคู่วิทยาศาสตร์ 

   พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ; เกศกมล บุญถนอม; สุทธิดา ใส่ยะ (2562-11-01)
   การจัดการเรียนรู้ตามอัธยาศัย (Informal Learning) โดยใช้แหล่งการเรียนรู้มีหลายรูปแบบ เช่น การใช้สวนสนุก พิพิธภัณฑ์ เป็นแหล่งการเรียนรู้ โดยการจัดการเรียนรู้ในสวนสนุกนั้น พบว่าเครื่องเล่นในสวนสนุกสามารถดึงดูดความสนใจจากนัก ...
  • ยาแผนโบราณที่ใช้บำบัดโรคในระบบโลหิตระดูของสตรี ตอนนี้ 1 

   ศุภชัย ติยวรนันท์ (2551)
   ยาสำหรับสตรีที่มีจำหน่ายในท้องตลาดนั้น มีมานานแล้ว บางชื่อการค้าเป็นที่รู้จักของผู้คนมาหลายยุคสมัย และปัจจุบันก็มีบริษัทผู้ประกอบการรายใหม่ได้ผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ป้อนเข้าสู่ตลาดอีกมากมาย...
  • ยาแผนโบราณที่ใช้บำบัดโรคในระบบโลหิตระดูของสตรี ตอนนี้ 2 

   ศุภชัย ติยวรนันท์ (2551)
   ได้เคยมีบันทึกแต่โบราณ ตามแนวทางแพทย์ไทยที่ว่าการจะบำบัดความผิดปรกติของระดูหรือประจำเดือนนั้น ให้ทำการขับเลือดเสียออกก่อน แล้วใช้ยาบำรุงโลหิต และยาบำรุงธาตุตาม...
  • ยาแผนโบราณที่ใช้ในระบบทางเดินหายใจ 

   ศุภชัย ติยวรนันท์ (2552)
   ในช่วงต้นฤดูร้อน อากาศมักแปรปรวนจากพายุฤดูร้อนสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงนี้ อาจจะทำให้หลายคนเกิดอาการเจ็บป่วยขึ้นได้ จึงขอหยิบยกเรื่องราวเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สุขภาพที่แฝงด้วยภูมิปัญญาของบรรพชนในอดีตมาขีดเขียนเล่าเรื่องราวต่าง ...
  • ยุคของนิวตริโน 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2559)
   ค.ศ. 1959 เอนริโก แฟร์มี (Enrico Fermi) ได้เสนอทฤษฎีการสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสี และได้ตั้งชื่ออนุภาคลึกลับนี้ว่า นิวตริโน (neutrino) แม้ยังไม่มีใครพบเห็น เพราะอนุภาคไม่มีมวล และไม่มีประจุ แต่มีพลังงาน กระนั้นนักฟิสิกส์ ...
  • ยุคนี้ต้อง e-book 

   เปียทิพย์ พัวพันธ์ (2556)
   พฤติกรรมการอ่านหนังสือของคนในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เนื่องจากเทคโนโลยีถูกพัฒนาขึ้นให้สามารถสนับสนุนการอ่านหนังสือผ่านอุปกรณ์พกพา เช่น แท็บเล็ต (tablet) สมาร์ตโฟน (smart phone)มากขึ้น โดยการพัฒนาหนังสือจากที่เป ...
  • ยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลง ด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์ของ สสวท. 

   สินีนาฏ ทาบึงกาฬ (2551)
   การศึกษาวิทยาศาสตร์ที่ชูธงขับเคลื่อนโดย สสวท. โดยมีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง ดร.ประมวล ศิริผันแก้ว ผู้เชี่ยวชาญพอเศษ สสวท. ได้ให้มุมมองทางด้านการพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตร์ตามยุคสมัยของการเปลี่ยนแปลง
  • ยุคแห่งพลังงานทดแทน 

   สมฤดี ลีลากิจทรัพย์ (2552)
   ในประเทศสหรัฐอเมริกา น้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้ในการขนส่งคิดเป็นจำนวน 28% ของพลังงงานเชื้อเพลิงทั้งหมด การสำรองน้ำมันของประเทศจึงต้องคำนึงถึงการใช้สิ้นเปลือง การขาดแคลน และความผัวผวนของราคา ปัญหาที่น่าวตกกังวลคือ การค้นหาแหล ...
  • ยุทธวิธีการเดาและการเขียนภาพ เพื่อการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

   รัชดา ยาตรา (2553)
   กระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์นั้นเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาในชวิตประจำวันของทุกคน เช่น วันนี้จะใส่เสื้อผ้าชุดใดดี จะจัดสรรเวลาสำหรับทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างไร และเรื่องอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัว เรื่องการเรียนหรือการทำงาน...
  • ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน 5 ปี (พ.ศ. 2557-2561) 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2557)
   ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน 5 ปี (พ.ศ. 2557-2561)
  • ยุววิจัยคัดเยาวชนคนเก่งจากภาคใต้กับโครงงาน กาวอเนกประสงค์ 

   ปริยานุช ขุนเณร (2548)
   จากโครงการยุววิจัยยางพารา ที่จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ. 2547 ที่มหาวิทยาลัยวงขลานครินทร์ เพื่อให้เด็กนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้ส่งโครงงานเข้าประกวด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการสร้างนักวิจัยรุ่นเยาว์ระดับ ...
  • ยุวหม้อดิน 

   ภัทราวุธ พุสิงห์ (2549)
   ปัจจุบันทรัพยากรดินของประเทศไทยเสื่อมโทรมมาก ทั้งนี้เพราะพบว่า ที่ดินร้อยละ 60 ของประเทศอยู่ในสภาพเสื่อมโทรมและมีปัญหา โดยมีสาเหตุมาจากคุณสมบัติของดินเองหรือสภาพธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไป
  • ย้อนรอยแดนมังกร ไขความลับธรรมชาติ เตือนภัยก่อนเหตุแผ่นดินไหว 

   ปริยานุช ขุนเณร (2548)
   มนุษย์กับธรรมชาติยังคงต่างพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันมานานหลายร้อยล้านปี แม้ว่ามนุษย์จะพยายามเอาชนะธรรมชาติอย่างไรแต่ภัยธรรมชาติอย่างน้ำท่วม พายุทอร์นาโด ไฟป่า รวมทั้งแผ่นดินไหว ยังคงเป็นตัวการสำคัญอันดับหนึ่งที่ทำลายล้างชี ...
  • ย้อนรอยแพทย์ไทย 

   ศุภชัย ติยวรนันท์ (2549)
   อาณาจักรน้อยใหญ่ต่าง ๆ ที่ถือกำเนิดขึ้นบริเวณแผ่นดินไทย ล้วนได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากประเทศอินเดียเป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะด้านศาสนา วิทยาการด้านอื่น ๆ ก็ได้ถูกเผยแพร่มาพร้อม ๆ กับการเผยแพร่ลัทธิความเชื่อ และศาสนา ดังนั้น ...
  • ย้อนรอยแพทย์ไทย 2 

   ศุภชัย ติยวรนันท์ (2550)
   สืบเนื่องจากฉบับก่อนหน้า พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งโรงพยาบาลของรัฐ เพื่อให้การบริการรักษาพยาบาลได้แพร่หลายในหมู่ทวยราษฎร์และให้ครอบคลุมทั่วราชอาณาเขต คือโรงพยาบาลศิริราช ...