• มาเรียน กับ มาเรียม 

   ชาติชาย โคกเขา; วรรณลา กาหยี; ศิริศวร์ ธนัตจริญรัตน์; วัชรา ชินผา (2563-01)
   คณะครูจากโรงเรียนแสงทองวิทยา ได้เล่าถึงการใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้ การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) โดยการเชื่อมโยงบทเรียนวิทยาศาสตร์กับประเด็นในสังคม ข่าว "พะยูนมาเรียม ...
  • มาเรียนให้สนุกกับ MicroWorlds Pro กันดีกว่า 

   น้ำทิพย์ วิสารทะ (2546)
   โลกปัจจุบันเป็นโลกแห่งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ถ้าเราลองให้ความมายง่าย ๆ เทคโนโลยีนั้น คือการนำเอาหลักวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ และยกระดับคุณภาพชีวิต
  • มาแปลผลการพยากรณ์อากาศกันเถอะ 

   น้ำทิพย์ จรรยาธรรม (2561-11-01)
   บทความนี้อธิบายวิธีการอ่านและการแปลผลข้อมูลการพยากรณ์อากาศประจำวันจากเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา
  • มีสติรู้คิดรู้คณิตไม่จิตตก 

   ทมะ ดวงนามล (2555)
   มหาอุทกภัยที่พึ่งผ่านพ้นไปถือเป็นเรื่องสะเทือนใจสำหรับคนไทยทุกคน แต่เราคงไม่เก็บความทุกข์ใจและความสูญเสียไว้ทิ่งแทงใจเพื่อทำร้ายตัวเองหรือฟาดฟันกันเองให้ทุกข์ระทม ภาพเเห่งความสูญเสียและคราบน้ำตาจะเป็นแรงและพลังที่ทำให้เร ...
  • มุมความคิด 

   วัฒนา เฉียงเหนือ (2547)
   เตาอบแห้ง พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการเรียนรู้เรื่องแสง
  • มุมความคิด 

   วัฒนา เฉียงเหนือ (2546)
   สาระการเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์และอวกาศเป็นเนื้อหาสาระใหม่ที่เพิ่งได้รับการพิจารณาให้มีการบรรจุในหลักสูตรวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา
  • มุมความคิด 

   วัฒนา เฉียงเหนือ (2546)
   สื่อสิ่งประดิษฐ์ทางชีววิทยา "ประโยชน์สูงประหยัดสุด"
  • มุมความคิด ครูตัวอย่างการสอนธรณีวิทยา อ. ภักดี รัชตวิภาสนันท์ 

   วัฒนา เฉียงเหนือ (2547)
   อาจารย์ภักดี รัชตวิภาสนันท์ ครูวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จ. ลำปาง เป็นครูผู้สอนธรณีวิทยาท่านหนึ่งที่มีความโดดเด่นในด้านการจัดเตรียมข้อมูลและแหล่งเรียนรู้สำหรับการสอนเรื่องธรณีวิทยา
  • มุมความคิด มาตรฐานสื่อสิ่งพิมพ์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เรื่องใหม่ในวงการศึกษาไทย 

   วัฒนา เฉียงเหนือ (2547)
   มาตรฐานสื่อสิ่งพิมพ์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ "เรื่องใหม่ในวงการศึกษาไทย"
  • มุมความคิด เรียนฟอสซิลที่วนอุทยานถ้ำเพชร ถ้ำทอง 

   วัฒนา เฉียงเหนือ (2547)
   ความรู้ทางธรณีวิทยาได้ถูกกำหนดไว้ในสาระการเรียนรู้พื้นฐานวิชาวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาขึ้นไปจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่องโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ซึ่งเนื้อหาเรื่องฟอสซิล หรือ ซากดึกดำบรรพ์ก็เป็นอีกเรื่องที่นัก ...
  • มุมความคิดจาก ท่านประธานกรรมการ สสวท. รองศาสตราจารย์ ดร. ธัชชัย สุมิตร 

   สินีนาฏ ทาบึงกาฬ (2559)
   คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติแต่งตั้งให้รองศาสตราจารย์ ดร. ธัชชัย สุมิตร เป็นประธานคณะกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เมื่อวันที่ 13 ตุลาคมg พ.ศ. 2558
  • มุมมด ๆ 

   โกสุม กรีทอง (2548)
   ท่านผู้อ่านทราบหรือไม่ว่า สิ่งมีชีวิตขนาดกระจ้อยร่อยอย่างมด ก็จะเป็นต้องใช้เรขาคณิตกับเขาด้วยเหมือนกัน
  • มุมมองของผู้จัดการทีมโอลิมปิกวิชาการ เมื่อไปแข่งขันโอลิมปิก สาขาฟิสิกส์ 

   ราม ติวารี (2545)
   เมื่อแลหลังดูผลการแข่งขันโอลิมปิกฟิสิกส์นานาชาติทั้ง 12 ครั้งในอดีตตามตารางที่ 1 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ผลการแข่งขันมีแนวโน้มที่สอดคล้องกันคือ ความสามารถของนักเรียนไทยเราอยู่ในลำดับที่ต่ำกว่าครึ่งหนึ่งของประเทศที่เข้าแข่งขันทั้งหมด
  • มุมมองของผู้จัดการทีมโอลิมปิกวิชาการ เมื่อไปแข่งขันโอลิมปิก สาขาเคมี 

   สุพรรณี ชาญประเสริฐ (2545)
   สำหรับประเทศไทยได้ส่งเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2533 ซึ่งเป็นการจัดการแข่งขันครั้งที่ 22 และนับตั้งแต่นั้นมาประเทศไทยก็ส่งเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันเป็นประจำทุกปี
  • มุมมองเพื่อการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนา Open Educational Resources ในสถาบันการศึกษา 

   สุธิดา การีมี (2516-11-01)
   แนวทางพัฒนา Open Educational Resources (OER) จำเป็นต้องมีการวิเคราะห์ปัจจัยหรือองค์ประกอบที่สำคัญ เพื่อเป็นการสร้างกลยุทธ์ที่เน้นให้กลุ่มผู้ใช้งานสามารถคงอยู่และเป็นลูกค้าของระบบ OER ไปอย่างยั่งยืน นอกจากนี้หากมีการวางกล ...
  • มุมมองใหม่งานวัด การเรียนรู้ควบคู่วิทยาศาสตร์ 

   พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ; เกศกมล บุญถนอม; สุทธิดา ใส่ยะ (2562-11-01)
   การจัดการเรียนรู้ตามอัธยาศัย (Informal Learning) โดยใช้แหล่งการเรียนรู้มีหลายรูปแบบ เช่น การใช้สวนสนุก พิพิธภัณฑ์ เป็นแหล่งการเรียนรู้ โดยการจัดการเรียนรู้ในสวนสนุกนั้น พบว่าเครื่องเล่นในสวนสนุกสามารถดึงดูดความสนใจจากนัก ...
  • ยาแผนโบราณที่ใช้บำบัดโรคในระบบโลหิตระดูของสตรี ตอนนี้ 1 

   ศุภชัย ติยวรนันท์ (2551)
   ยาสำหรับสตรีที่มีจำหน่ายในท้องตลาดนั้น มีมานานแล้ว บางชื่อการค้าเป็นที่รู้จักของผู้คนมาหลายยุคสมัย และปัจจุบันก็มีบริษัทผู้ประกอบการรายใหม่ได้ผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ป้อนเข้าสู่ตลาดอีกมากมาย...
  • ยาแผนโบราณที่ใช้บำบัดโรคในระบบโลหิตระดูของสตรี ตอนนี้ 2 

   ศุภชัย ติยวรนันท์ (2551)
   ได้เคยมีบันทึกแต่โบราณ ตามแนวทางแพทย์ไทยที่ว่าการจะบำบัดความผิดปรกติของระดูหรือประจำเดือนนั้น ให้ทำการขับเลือดเสียออกก่อน แล้วใช้ยาบำรุงโลหิต และยาบำรุงธาตุตาม...
  • ยาแผนโบราณที่ใช้ในระบบทางเดินหายใจ 

   ศุภชัย ติยวรนันท์ (2552)
   ในช่วงต้นฤดูร้อน อากาศมักแปรปรวนจากพายุฤดูร้อนสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงนี้ อาจจะทำให้หลายคนเกิดอาการเจ็บป่วยขึ้นได้ จึงขอหยิบยกเรื่องราวเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สุขภาพที่แฝงด้วยภูมิปัญญาของบรรพชนในอดีตมาขีดเขียนเล่าเรื่องราวต่าง ...
  • ยุคของนิวตริโน 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2559)
   ค.ศ. 1959 เอนริโก แฟร์มี (Enrico Fermi) ได้เสนอทฤษฎีการสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสี และได้ตั้งชื่ออนุภาคลึกลับนี้ว่า นิวตริโน (neutrino) แม้ยังไม่มีใครพบเห็น เพราะอนุภาคไม่มีมวล และไม่มีประจุ แต่มีพลังงาน กระนั้นนักฟิสิกส์ ...