• มองภาพ พสวท. ทุนเรียนดี และการส่งเสริมเยาวชนด้านวิทยาศาสตร์ 

   สินีนาฏ ทาบึงกาฬ (2551)
   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.) และคณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล ต่างก็เป็นกำลังหลักในการสร้างเยาวชนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนดลยี โดย สสวท. เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีควา ...
  • มองไปข้างหน้ากับวิสัยทัศน์การศึกษาวิทยาศาสตร์ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

   ชมจันทร์ ธารา (2547)
   หากคนส่วนใหญ่ในสังคมนำวิธีคิดบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ประโยชน์จะเกิดในวงกว้าง เป็นเรื่องที่อยากฝากครอบครัวยุคใหม่ให้เห็นความสำคัญของการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อประโยชน์ตรงนี้มากกว่า
  • มะเขือเทศ GMO 

   ปริยานุช ขุนเณร (2548)
   ทุกวันนี้เทคโนโลยีการตัดแต่งยีนถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลาย โดยมีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงพันธุ์พืชชนิดต่าง ๆ ให้มีคุณสมบัติที่เพียบพร้อมตรงความต้องการของทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค
  • มันมากับความรัก 

   สุทธิพงษ์ พงษ์วร (2545)
   คุณจะสงสัยไหมว่า ทำไมต้องตั้งชื่อว่า pubic louse ทำไมไม่เรียกว่า louse หรือ lice เป็นชื่อรวม ๆ ไปเลย
  • มัสมั่นแกงแก้วตา หอมยี่หร่ารสร้อนแรง 

   ศุภชัย ติยวรนันท์ (2553)
   คราวก่อนได้เล่าถึงเครื่องเทศที่มีการเอ่ยถึงในกาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวานไปแล้วหนึ่งชนิด นั่นคือ “ลูกเอ็น” หรือ “กระวานเทศ” คราวนี้จะได้หยิบยกมาให้ได้อ่านกันอีก 1 ชนิด ซึ่งเป็นเครื่องเทศที่ปรากฏในบทแรกของกาพย์เห่เรือนี้เลยทีเดียว ...
  • มาดูดวงจันทร์กันเถอะ 

   สุจิตรา ศิริสวัสดิ์พิพัฒน์ (2549)
   ถ้าเราสังเกตดวงจันทร์เป็นเวลาประมาณ 1 เดือน เราจะสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องส่วนสว่างของดวงจันทร์ เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น ในบทความนี้จะอธิบายสาเหตุและหลักการของความมืดและความสว่างของดวงจันทร์ที่เราสังเกตได้
  • มาดูหินให้ชัด ๆ กันเถอะ 

   ประสาน สร้อยธุหร่ำ (2547)
   ผู้เขียนลองเปิดวารสารการศึกษาของออสเตรเลียชื่อ Investigation ฉบับฤดูใบไม้ร่วง ค.ศ. 2003 พบเรื่อง A first look at rocks ซึ่งเขียนโดย ซินเทียร์ พายล์ พบว่าตรงกับที่เพื่อนครูอยากได้กิจกรรมง่าย ๆ สำหรับเด็ก จึงได้เรียบเรียงเ ...
  • มาตรฐานการวัดและประเมินผล 

   วาสนา กีรติจำเริญ (2547)
   การวัดผลประเมินผลเป็นกระบวนการที่ต้องกระทำควบคู่ไปกับการจัดการเรียนการสอนอยู่เสมอ การวัดผลประเมินผลเป็นกระบวนการที่จะ "วัดผล" และ "ประเมินผล" การเรียนรู้ของผู้เรียน รวมทั้งสะท้อนผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูผู้สอนด้วย
  • มาตรฐานครูวิทยาศาสตร์และมาตรฐานครูคณิตศาสตร์ 

   วาสนา กีรติจำเริญ (2555)
   การพัฒนาคุณภาพของครูด้านความรู้และความสามารถในการจัดการเรียนการสอน ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญในการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
  • มาตรฐานห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 

   วาสนา กีรติจำเริญ (2554)
   ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งของการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ สสวท. โดยสาขาประเมินมาตรฐานได้จัดทำมาตรฐานห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เพื่อให้สถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ใช้เป็นเเนวทางพัฒนาห้องปฏิบัต ...
  • มารู้จักก๊าซธรรมชาติกันเถอะ 

   อรสา อ่อนจันทร์ (2549)
   คำถามประจำวันสำหรับเด็กยุคนี้คือ "วันนี้คุณดื่มนมแล้วหรือยัง?" แต่คำถามประจำวันสำหรับผู้ใหญ่ในยุคนี้คือ "วันนี้น้ำมันราคาขึ้นอีกเท่าไหร่?" ภาพที่คุ้นตาทุกท่านเป็นอย่างดีทีเดียวคือป ปั้มน้ำมันที่มีรถต่อคิวกันยาวเหยียดในตอนเย็น ...
  • มารู้จักถ่านชีวภาพกันเถอะ 

   กุลธิดา สะอาด (2560)
   ปัจจุบัน "ถ่านชีวภาพ" กำลังได้รับความสนใจและนิยมอย่างแพร่หลายในบรรดานักวิจัยและเกษตรกร เนื่องจากถ่านชีวภาพมีคุณประโยชน์หลากหลาย เช่น ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพของดินและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และช่วยดูดซับโลหะหนักในน้ำเสีย
  • มารู้จักศูนย์ฝึกอบรมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 

   นีรนันท์ ปิยะวิทยาธรรม (2557)
   ในปี พ.ศ. 2546 สสวท. ได้จัดทำโครงการความร่วมมือจัดสร้างศูนย์ฝึกอบรมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ร่วมกับมูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  • มารู้จักเรื่อง 3R-Waste กันเถอะ 

   ปัญจ์ปพัชรภร บุญพร้อม (2553)
   ขยะมูลฝอย หมายถึง สิ่งต่าง ๆ ที่คนไม่ต้องการและทิ้งไป ส่วนใหญ่เป็นของแข็งซึ่งอาจจะเน่าเปื่อยหรือไม่ก็ตาม รวมถึงเศษอาหาร เศษผ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ เถ้าถ่าน ฝุ่นละออง เศษของเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตและการใช้สอยของมนุษย์จากบ้านเรือน
  • มารู้จักเว็บไซต์ พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ กันเถอะ 

   วนิดา คล่องอาสา (2554)
   เว็บไซต์พจนานุกรมฉบับอิเล็กทรอนิกส์ จัดทำขึ้นในรูปแบบของเว็บไซต์ เป็นงานหนึ่งภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนของสสวท.
  • มาร่วมกันปลูกต้นไม้รอบโลกกันเถอะ 

   ยุพาพร ลาภหลาย (2552)
   ฉบับนี้มีกิจกรรมดี ๆ ที่ช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับโลกของเราได้อีกทางหนึ่งมาแนะนำให้รู้จัก...
  • มาลองกระพือปีกกันซิ 

   ประสาน สร้อยธุหร่ำ (2546)
   นักเรียนจะต้องเรียนรู้ระบบต่าง ๆ ของร่างกาย ซึ่งมีเรื่องของระบบกล้ามเนื้ออยู่ด้วย เมื่อมาพิจารณาสิ่งที่ใกล้ตัวนักเรียน ซึ่งเป็นสิ่งที่คุ้นเคยและหาได้ง่าย
  • มาลาเรีย 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2545)
   มาลเรีย เป็นโรคชนิดหนึ่งที่มีสาเหตุจากการที่ผู้ป่วยใช้ชีวิต ใกล้ชิดกับบริเวณที่มีน้ำนิ่ง
  • มาหัดจับปลาให้ชำนาญกันเถิด 

   สุรัชน์ อินทสังข์ (2545)
   อินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือในการศึกษาของผมมานานหลายปีเรียกได้ว่ากลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันเสียแล้ว
  • มาเปลี่ยนนมเป็นพลาสติกและกาวกันเถอะ 

   ประสาน สร้อยธุหร่ำ (2548)
   บางครั้งเราอาจต้องการใช้พลาสติกสำหรับซ่อมแซมของที่ทำด้วยพลาสติกที่บังเอิญเราทำบิ่นหรือแตกหัก แต่อยากจะซ่อมหรือปิดบังส่วนเหล่านั้น จะทำได้อย่างไรล่ะ จึงจะได้พลาสติกมา อันที่จริงเราหาได้จากในครัวของเรานี่เอง และพลาสติิกนี้ ...