• พลังงานไฟฟ้าจากจานรับสัญญาณดาวเทียม ฝีมือนักวิทย์น้อย คิดเพื่อวันพรุ่งนี้ 

   สินีนาฏ ทาบึงกาฬ (2553)
   นางสาวนลินี ชีวินกฤตย์กุล หรือน้องเดียร์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จ. ขอนเเก่น นักเรียนทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ของ สสวท....
  • พลาสติกปฏิวัติอุสาหกรรมการพิมพ์ 

   สมนึก บุญพาไสว (2533)
   เมื่อพูดถึงพลาสติก คงไม่มีใครบอกว่าไม่รู้จัก โลกของเราในปัจจุบันนี้เกี่ยวข้องกับพลาสติกอย่างมาก พลาสติกที่จะกล่าวถึงในบทความนี้มีลักษณะพิเศษที่สามารถใช้ทำเป็นเพลตหรือแม่พิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ ภาพบนเพลตสามารถเปลี่ยนแปลง ...
  • พลาสติกย่อยสลายได้ 

   กฤชพล นิตินัยวินิจ (2563-10)
   การใช้พลาสติกย่อยสลายได้ในสภาวะแวดล้อมธรรมชาติทดแทนพลาสติกแบบเดิม นอกจากจะสามารถใช้ประโยชน์จากพลาสติกได้เหมือนเดิมแล้ว ยังช่วยลดปัญหาขยะพลาสติกได้อีกด้วย พลาสติกย่อยสลายได้ในสภาวะแวดล้อมธรรมชาติ (Environmentally Degradable ...
  • พลาสติกใช้ง่าน แต่เหลือร้าย 

   นิสากรณ์ แสงประชุม (2561-09-03)
   ปัจจุบันประชาขนทุกภาคส่วนกำลังเร่งหาวิธีจัดการและวิธีกำจัดขยะพลาสติกที่มีในปริมาณมหาศาล และมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แท้จริงแล้วเรายังไม่สามารถแก้ไขปัญหาการกำจัดขยะพลาสติกได้อย่างเหมาะสม ดังนั้นแทนที่จะพยายามหาว ...
  • พวกเราเกิดจากดวงดาว 

   นิพนธ์ ทรายเพชร (2560)
   วัตถุประสงค์ประการหนึ่งของการศึกษาวิชาดาราศาสตร์ คือ เพื่อค้นหาว่ามนุษย์รวมทั้งสิ่งต่าง ๆ ในเอกภพเกิดจากอะไร บัดนี้เราพอที่จะบอกได้แล้วว่า พวกเราเกิดจากดวงดาว โดยเฉพาะดาวฤกษ์มวลมาก ๆ ทั้งนี้เพราะดาวฤกษ์ซึ่งส่องแสงได้ด้วยตนเองนั้น ...
  • พวกเราเต็มที่ครับ เด็กคอมพิวเตอร์โอลิมปิก 2554 

   รชา ถนอมกูล (2554)
   การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ หรือเรียกย่อ ๆ ว่า IOI ครั้งที่ 23ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพนี้ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-29 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ณ โรงแรม รอยัล คลิฟ บีซ รีสอร์ท เมืองพัทยา จ.ชลบุรี
  • พอลิแลกติกแอซิด พลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

   กุลธิดา สะอาด (2562-09-02)
   พลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพแบ่งออกเป็น 2 ประเภทตามชนิดของสารตั้งต้นที่นำมาผลิต ได้แก่ พลาสติกที่ผลิตจากผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี และพลาสติกที่ผลิตจากวัตถุดิบชีวมูล ปัจจุบันพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพที่ผลิตจากวัตถุดิบชีวมูล ...
  • พัฒนาการคณิตศาสตร์ ศาสตร์ที่สามารถพิสูจน์ตนเองได้ 

   ปริยานุช ขุนเณร (2549)
   คณิตศาสตร์จัดได้ว่าเป็นศาสตร์ที่เกิดขึ้นในยุคแรกเริ่มของประวัติศาสตร์อารยธรรมมนุษย์ และคณิตศาสตร์นี้เองที่เป็นประตูสู่ความรู้ความเข้าใจของมนุษย์ที่มีต่อโลกและจักรวาลมากยิ่งขึ้น
  • พัฒนาตน พัฒนาองค์กร จากภายในสู่ภายนอก 

   วนิดา สิงห์น้อย (2558)
   การพัฒนาตนเองเป็นเรื่องที่ไม่เคยตกยุคสมัย คนเราสามารถพัฒนาตนเองได้ตลอดเวลา และสามารถเป็นแบบอย่างให้กับผู้อื่นได้การปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ซึ่งต้องเริ่มจากการเปลี่ยนกรอบความคิด อาจจะเป็นเรื่องที่ยากที่สุด ...
  • พัฒนาทักษะ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้วยเกม ซูโดกุ 

   ชมัยพร ตั้งตน (2549)
   ซูโดกุ เป็นปริศนาเกี่ยวกับการจัดวางตัวเลขลงในช่องว่างให้ครบบนตารางที่กำหนด โดยที่ตารางนั้นได้กำหนดตัวเลขให้บ้างแล้วส่วนหนึ่ง กติกา ที่ใช้ในการลงตัวเลขในตาราง มีเพียงประการเดียวคือ ตัวเลขในแถวเดียวกัน คอลัมน์เดียวกัน ...
  • พัฒนาสมองด้วยสองนิ้ว คลิก 

   วนิดา คล่องอาสา (2549)
   ปัจจุบันทรัพยากรสารสนเทศมีมากมายให้เลือกใช้ แต่บางครั้งเมื่อต้องการใช้ข้อมูลบางอย่าง กลับไม่พบสิ่งที่ต้องการทั้ง ๆ ที่ข้อมูลดังกล่าวมี แต่อยู่ตรงไหนล่ะ
  • พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ทางการศึกษาด้วยการเชื่อมโยงสู่เว็บท่า สสวท. 

   ภากร กุลศุภกร (2552)
   การกระจายองค์ความรู้สู่สมาชิก เว็บท่าของ สสวท. นั้น สามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสาระต่าง ๆ ไปยังผู้สอนและผู้เรียนผ่านทางอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้ โดยที่อีเมล์เป็นช่องทางการสื่อสารที่มีความนิยมและมีประสิทธิภาพสูง ซึ่งจะทำให้การ ...
  • พาลูกตะลุยโลกวิทยาศาสตร์ สนุกกับวิทยาศาสตร์ทั้งครอบครัวจากช็อกโกแลต 

   แม่เกาลัดคั่ว (2550)
   การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ต้องเกิดจากความสนใจ และประทับใจก่อน ถึงจะเรียนรู้ได้ดีและควรเริ่มต้นตั้งเเต่บุตรหลานยังเล็ก ๆ อยู่
  • พิกัดแสนสนุก 

   ศศิวรรณ เมลืองนนท์ (2551)
   ปัจจุบันมีการนำสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาใช้ประกอบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในชั้นเรียนอย่างแพร่หลายมากขึ้น ในบรรดาสื่อเหล่านี้ Leaning Object คืออีกทางเลือกหนึ่ง ที่ครูผู้สอนสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในช ...
  • พิทักษ์โลก...รักษ์แผ่นดิน ตามโครงการ GLOBE 

   สินีนาฏ ทาบึงกาฬ (2548)
   เยาวชนจับมือคุณครูฝึกปฏิบัติการวิจัยสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น โดยได้จัดกิจกรรมการอบรมครูและนักเรียนในหัวข้อ "การวิจัยค้นคว้าวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมตามหลักของ GLOBE" ซึ่ง สสวท. เป็นหน่วยงานหลัก
  • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 

   แม่เกาลัดคั่ว (2552)
   ประวัติศาสตร์ชาติไทยตั้งเเต่โบราณจนถึงปัจจุบันมีความเป็นมาอย่างไร วิทยาศาสตร์เข้ามามีส่วนในการพัฒนาชาติบ้านเมืองหรือปากท้องของคนไทยอย่างไร ไปเรียนรู้กันที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศา ...
  • พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ 

   ชมจันทร์ ธารา (2554)
   พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้กอ เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ อ.หว้ากอ จ.ประจวบคิรีขันธ์ เริ่มเปิดดำเนินการตั้งเเต่ปีพ.ศ. 2545
  • พิพิธภัณฑ์สิรินธร ที่ทางของคนรักไดโนเสาร์ 

   แม่เกาลัดคั่ว (2551)
   พิพิธภัณฑ์สิรินธร มีหลุมขุดค้นไดโนเสาร์ของจริง ดร. วราวุธ สุธีธร เป็นผู้อำนวยการ ซึ่งเป็นผู้ขุดค้นซากดึกดำบรรพ์สำคัญ ๆ มาบันไม่ถ้วน และยังได้ใช้นามสกุลมาตั้งชื่อไดโนเสาร์ที่ถูกค้นพบอีกด้วย
  • พิษร้ายจาก เมล็ดมันแกว 

   สุนทร ตรีนันทวัน (2553)
   เรารู้จักมันแกวกันดี และเคยรับประทานมันแกวกันมาแล้ว แต่เราจะรู้จักมันแกวในลักษณะของหัวมันแกว หัวมันแกวเป็นส่วนที่เราใช้ประกอบอาหารทั้งอาหารคาวและอาหารหวาน เช่น แกงส้ม แกงป่า ผัดเปรี้ยวหวานเป็นส่วนที่ใช้ทำไส้ซาลาเปา ...
  • พุน้ำร้อน 

   สิน สินสกุล (2548)
   แหล่งความร้อนทางธรณีมีหลายชนิด โดยพุน้ำร้อน เป็นแหล่งน้ำร้อนรูปแบบหนึ่ง จัดเป็นทรัพยากรธรรมชาติทางธรณีวิทยาที่สำคัญ สามารถใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย ซึ่งจัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่งด้วย