• ฝึกสมอง ลองเกม 

   พรพิมล ตั้งชัยสิน (2556)
   เกมเป็นสิ่งที่เด็ก ๆ สนใจและอยากลองเล่น หากผู้สอนนำเกมมาผูกเข้ากับหลักการในวิชาที่สอน ยิ่งจะทำให้น่าสนใจมากขึ้น รวมทั้งทำให้ได้ความรู้และความเข้าใจในเนื้อหาที่เกิดจากการเล่นเกมได้ โดยที่ผู้สอนนำเข้าสู่บทเรียน และสรุปเนื้ ...
  • พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ 

   วนิดา คล่องอาสา (2556)
   สสวท. มีภารกิจหลักอย่างหนึ่งในการจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในระบบโรงเรียน และได้พัฒนาและกำหนดแนวทางสาระและมาตรฐานการเรียนรู้สำหรับการศึกษาในช่วงชั้นต่าง ๆ ทั้ง 4 ช่วงชั้น ตลอดจนเน้นความสำคัญของการจัดกา ...
  • พรสวรรค์ กับ อัจฉริยภาพ 

   สุปรีชา หริ่มรัชดา (2556)
   คำว่า “พรสวรรค์” (gifted) หรือ “ปัญญาเลิศ” มักจะใช้กับความถนัดพิเศษที่เกิดตามธรรมชาติในด้านวิชาการ ส่วนคำว่า “ความสามารถพิเศษ” (talent) นั้น มักจะใช้กับความถนัดพิเศษด้านกีฬาหรือดนตรี แต่นิยามนี้ก็ไม่เป็นที่ยอมรับในแวดวงว ...
  • พระมหากรุณาธิคุณ VR 009 

   ธิดาเด่น พฤกษธรรม (2550)
   สัญญาณเรียกขาน วีอาร์ 009 และ HS1 A ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังคงเป็นตำนานศักดิ์สิทธ์ตำนานแห่งความภาคภูมิใจอันยิ่งใหญ่และเป็นที่ปิติปลาบปลื้มสูงสุดของนักวิทยุสมัครเล่นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
  • พระราชบัญญัติ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๔๑ 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2541)
   พระราชบัญญัติ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๔๑
  • พระราชบัญญัติสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2548)
   พระราชบัญญัติสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
  • พระอัจฉริยภาพของบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย 

   อธิษฐาน พูลศิลป์ศักดิ์กุล (2549)
   การที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้รับการเทิดพระเกียรติเป็นบิดาแห่งเทคโนโลยีไทยนั้น มิใช่เพราะเทคโนโลยีฝนหลวงที่พระองค์ทรงวิจัย และประดิษฐกรรมอื่น ๆ ที่ได้รับการเชิดชูพระอัจฉริยภาพไปทั่วโลกเท่านั้น แต่มีที่มาจากแววพระอัจฉริยภาพ ...
  • พฤติกรรมที่ทำให้ประสบความสำเร็จในการเรียนคณิตศาสตร์ ตัวอย่างการจัดการและแนวทางการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ในประเทศออสเตรเรีย 

   ศศิวรรณ เมลืองนนท์ (2562-03-04)
   เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับสถาเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย จัดบรรยายพิเศษโดย Mr. Eddie Woo ครูสอนคณิตศาสตร์ที่ Cherrybook Technology High School ...
  • พลังของจำนวนเฉพาะ 

   ปรีชา เนาว์เย็นผล (2552)
   ในระดับที่สูงกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นให้บทนิยามของจำนวนเฉพาะว่า "จำนวนเต็มใดเป็นจำนวนเฉพาะ ก็ต่อเมื่อ จำนวนเต็มนั้นไม่ใช่ 0, 1, -1 และไม่มีจำนวนเต็มใดที่นำมาหารจำนวนเต็มนั้นได้ลงตัวนอกจาก 1 และตัวมันเอง"
  • พลังงาน ผู้อยู่เบื้องหลังการผลิตของสรรพสิ่ง 

   เบ็ญจวรรณ ศรีเจริญ (2559)
   เบื้้องหลังของการได้มาซึ่งปัจจัยสี่ในการดำรงชีวิตของมนุษย์ได้แก่ "พลังงาน" ซึ่งเป็นสิ่งที่คุ้นชิน ที่คนส่วนใหญ่มักไม่นึกถึง และลืมนึกไปว่า พลังงานเป็นปัจจัยนำเข้าในกระบวนการต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลผลิตโดยเริ่มจากร่างกายมนุษย์ ...
  • พลังงานกัมมันตรังสี การค้นพบจากสมองของผู้หญิง 

   อธิษฐาน พูลศิลป์ศักดิ์กุล (2549)
   ในประวัติบุคคลสำคัญทางวิทยาศาสตร์ น้อยครั้งนักที่เราจะได้ยินว่าเป็นเพศหญิง ทั้งนี้เป็นเพราะว่าก่อนศตวรรษที่ 21 ประเทศต่าง ๆ ในโลกส่วนใหญ่ ไม่เว้นแม้แต่ประเทศในยุโรป อเมริกา ต่างให้สิทธิผู้ชายมากกว่าผู้หญิง ดังนั้นผู้หญิง ...
  • พลังงานทดแทนที่ใช้กับรถยนต์ 

   โอริสา สังข์กลมเกลี้ยง (2555)
   น้ำมันแก๊สโซฮอล์และไบโอดีเซลได้ถูกพัฒนาและปรับปรุงเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนน้ำมันเบนซินและน้ำมันดีเซล การเลิกใช้เชื้อเพลิงทดเเทนจะช่วยให้การเผาไหม้เครื่องยนต์สมบูรณ์ขึ้น ส่งผลที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม
  • พลังงานทดแทนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

   โอริสา สังข์กลมเกลี้ยง (2556)
   ในชีวิตประจำวันของเราล้วนเกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานทั้งสิ้น ยิ่งเทคโนโลยีมีความก้าวหน้ามากเท่าใด ความจำเป็นที่ต้องใช้พลังงานก็ยิ่งมากขึ้นตามไปด้วย เช่น การใช้พลังงานไฟฟ้ากับเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ และจากปริมาณการใช้พลังงาน ...
  • พลังงานทางเลือกที่ไม่มีวันหมด 

   สินีนาฏ ทาบึงกาฬ (2549)
   ปัจจุบันวิกฤตพลังงานกำลังเป็นปัญหาใหญ่ ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม ว่ากันว่าคนไทย โดยเฉพาะคนในเมือง ใช้เงินประมาณ 20% ของรายได้ต่อเดือน ซื้อพลังงานใช้ ผู้คนกำลังถามถึงพลังงานทดแทนที่จะมาต่อยอดความหวัง ที่จะอำนวยความ ...
  • พลังงานทางเลือกใหม่สำหรับรถยนต์ 

   สุวินัย มงคลธารณ์ (2556)
   จากฉบับที่แล้ว เราได้รู้จักรถยนต์พลังงานทางเลือกใหม่ และทำความรู้จักกับพลังงานทางเลือกใหม่สำหรับรถยนต์ที่มีออกมามากมายกันบ้าง ไม่ว่าจะเป็นแก๊สโซฮอล์ 95 แก๊สโซฮอล์ 91 E20 E85 ว่ามีความเหมือนและแตกต่างกันอย่างไรบ้าง ...
  • พลังงานไฟฟ้าจากจานรับสัญญาณดาวเทียม ฝีมือนักวิทย์น้อย คิดเพื่อวันพรุ่งนี้ 

   สินีนาฏ ทาบึงกาฬ (2553)
   นางสาวนลินี ชีวินกฤตย์กุล หรือน้องเดียร์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จ. ขอนเเก่น นักเรียนทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ของ สสวท....
  • พลาสติกปฏิวัติอุสาหกรรมการพิมพ์ 

   สมนึก บุญพาไสว (2533)
   เมื่อพูดถึงพลาสติก คงไม่มีใครบอกว่าไม่รู้จัก โลกของเราในปัจจุบันนี้เกี่ยวข้องกับพลาสติกอย่างมาก พลาสติกที่จะกล่าวถึงในบทความนี้มีลักษณะพิเศษที่สามารถใช้ทำเป็นเพลตหรือแม่พิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ ภาพบนเพลตสามารถเปลี่ยนแปลง ...
  • พลาสติกย่อยสลายได้ 

   กฤชพล นิตินัยวินิจ (2563-10)
   การใช้พลาสติกย่อยสลายได้ในสภาวะแวดล้อมธรรมชาติทดแทนพลาสติกแบบเดิม นอกจากจะสามารถใช้ประโยชน์จากพลาสติกได้เหมือนเดิมแล้ว ยังช่วยลดปัญหาขยะพลาสติกได้อีกด้วย พลาสติกย่อยสลายได้ในสภาวะแวดล้อมธรรมชาติ (Environmentally Degradable ...
  • พลาสติกใช้ง่าน แต่เหลือร้าย 

   นิสากรณ์ แสงประชุม (2561-09-03)
   ปัจจุบันประชาขนทุกภาคส่วนกำลังเร่งหาวิธีจัดการและวิธีกำจัดขยะพลาสติกที่มีในปริมาณมหาศาล และมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แท้จริงแล้วเรายังไม่สามารถแก้ไขปัญหาการกำจัดขยะพลาสติกได้อย่างเหมาะสม ดังนั้นแทนที่จะพยายามหาว ...
  • พวกเราเกิดจากดวงดาว 

   นิพนธ์ ทรายเพชร (2560)
   วัตถุประสงค์ประการหนึ่งของการศึกษาวิชาดาราศาสตร์ คือ เพื่อค้นหาว่ามนุษย์รวมทั้งสิ่งต่าง ๆ ในเอกภพเกิดจากอะไร บัดนี้เราพอที่จะบอกได้แล้วว่า พวกเราเกิดจากดวงดาว โดยเฉพาะดาวฤกษ์มวลมาก ๆ ทั้งนี้เพราะดาวฤกษ์ซึ่งส่องแสงได้ด้วยตนเองนั้น ...