• ผลการประเมิน PISA 2015 บอกอะไรถึงระดับนโยบาย 

   โครงการ PISA ประเทศไทย (2560-02-01)
   การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ไม่ได้สำคัญเฉพาะผู้ที่สนใจวิทยาศาสตร์ ผู้ที่ต้องการเป็นนักวิทยาศาสตร์ เป็นแพทย์ หรือวิศวกรเท่านั้น เยาวชนทุกคนควรต้องเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และที่มาแห่งความรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อจะได้เป็นประชาชน ...
  • ผลการประเมิน PISA 2015 วิทยาศาสตร์ การอ่าน และคณิตศาสตร์ (ฉบับสมบูรณ์) 

   โครงการ PISA ประเทศไทย (2561-07-15)
   PISA 2015 เน้นวิทยาศาสตร์เป็นการประเมินหลักครั้งที่สองถัดจาก PISA 2006 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนในช่วงเวลาที่เปลี่ยนไป รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่เป็น ...
  • ผลการประเมิน PISA 2018 : บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 

   โครงการ PISA ประเทศไทย (2562-12-03)
   PISA 2018 เป็นรอบที่การประเมินด้านการอ่านกลับมาเป็นการประเมินหลักอีกครั้ง ซึ่งได้มีการปรับกรอบโครงสร้างการประเมินด้านการอ่านเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงตามบริบทหรือสถานการณ์ของการอ่านของโลกในปัจจุบันที่เป็นดิจิทัล ...
  • ผลการประเมิน PISA 2018: นักเรียนไทยวัย 15 ปี รู้และทำอะไรได้บ้าง 

   โครงการ PISA ประเทศไทย (2563-01-07)
   นักเรียนไทยมีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศสมาชิก OECD และเมื่อเปรียบเทียบผลการประเมิน PISA 2015 กับ PISA 2018 พบว่า ด้านการอ่านมีคะแนนลดลงประมาณ 16 คะแนน ส่วนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีคะแนนเพิ่มขึ้นประมาณ 3 คะแนน ...
  • ผลการประเมินของนักเรียนหญิงและนักเรียนชายในสนามสอบ PISA 

   นันทวัน นันทวนิช (2558)
   ในปัจจุบัน สังคมทั่วไปให้ความสนใจน้อยลงกับประเด็นที่ว่าใครเก่งกว่ากันระหว่างผู้หญิงและผู้ชาย ซึ่งประเด็นนี้เป็นเป้าหมายสำคัญ อย่างหนึ่งของการศึกษาในโลกปัจจุบัน แต่ละประเทศจึงดำเนินแนวทางต่าง ๆ เพื่อช่วยลดช่องว่างของความเ ...
  • ผลงานเด่น สสวท. ในรอบปีที่ผ่านมา 

   สินีนาฏ จันทะภา (2563-03)
   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา สสวท. ได้ดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่มุ่งยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยการพัฒนาและสร้างกำลังคนให้มีความรู้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี สามารถประยุกต์ใ ...
  • ผลบวกปลอมในการตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 

   อัมริสา จันทนะศิริ (2563-08)
   บทความนี้นำเสนอความเข้าใจเกี่ยวกับผลการตรวจคัดกรองโรค ที่เป็น ผลบวก (Positive) และ ผลลบ (Nagative) โดยผลบวกอาจเป็นได้ทั้งผลบวกจริง (True Postive) และผลบวกปลอม (False Positive) ในทำนองเดียวกันผลลบอาจจะเป็นผลลบจริง (True ...
  • ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 

   วิโรจน์ ลิ่วคงสถาพร (2550)
   สสวท. ได้ดำเนินการวิจัยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง จากโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงมหาดไทย เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบทดสอบมาตรฐานที่พัฒนาโดยสาขาประเมินมาตรฐาน สสวท.
  • ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและโอกาสในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 

   วิโรจน์ ลิ่วคงสถาพร; จุฑามาส สรุปราษฎร์ (2553)
   สาขาระเมินมาตรฐาน สสวท. ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 โดยสุ่มตัวอย่างนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2548-2550 จากโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ...
  • ผลักดันนวัตกรรมน้ำ ของเด็กไทยสู่เวทีน้ำโลก 

   สุวินัย มงคลธารณ์ (2558)
   “นวัตกรรม หรือ Innovation” เป็นคำคุ้นเคยที่มีการพูดกันถึงนวัตกรรมใหม่ ๆ อย่างกว้างขวางในสังคมไทย เพื่อต่อยอดการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศให้มีความทันสมัย และสะดวกสบายยิ่งขึ้น ปัจจุบันการศึกษาไทยกำลังมุ่งส่งเสร ...
  • ผลิตครูเพื่อให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพชั้นสูง หรือเพียงแค่ให้ออกไปประกอบอาชีพ 

   ดิเรก พรสีมา (2562-03-04)
   คำว่า "วิชาชีพชั้นสูง" และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เป็นกลไกหรือเครื่องมือในการทำให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาของไทยได้รับความไว้วางใจจากสังคมเช่นเดียวกับการที่แพทย์ไทยได้รับความไว้วางใจจากสังคม ทั้งภายในประเทศและทั่วโลก ณ ...
  • ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ใช้ในการควบคุมน้ำหนัก 

   ศุภชัย ติยวรนันท์ (2551)
   “อ้วน” เป็นคำที่สั้นแต่กินใจ ให้ความหมายได้โดยตัวของมันเอง ใครจะรู้บ้างว่าอ้วนที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้ ถ้ามาจำแนกและให้คำจำกัดความทางคลินิก จะต้องอาศัยค่าดรรชนนีมวลกายในการจำแนก
  • ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ตอนที่ 1 

   ศุภชัย ติยวรนันท์ (2550)
   ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในปัจจุบันมีบทบาทสำคัญตต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ช่วยเรื่องความสวยความงาม และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสมรรถนะของร่างกายด้านต่าง ๆ ซึ่งกลุ่มนี้จะเน้ ...
  • ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ใช้ในการควบคุมน้ำหนัก ตอนที่ 3 

   ศุภชัย ติยวรนันท์ (2551)
   ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ใช้ในการควบคุมน้ำหนัก ผลิตภณฑ์จากส้มแขก
  • ผศ.ดร.มัลลิกา เจริญสุทธาสินี นักเรียนทุน พสวท. 

   ชมจันทร์ ธารา (2549)
   สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้สรรหานักวิทยาศาสตร์ไทยรุ่นเยาว์ ที่มีอายุไม่เกิน 40 ปี ที่มีผลงานวิจัยดีเด่นในสาขาชีววิทยา เพื่อขอรับรางวัลจากสภาวิทยาศาสตร์แห่งโลกที่สาม
  • ผู้มีความสามารถพิเศษต้องเก่งดี และ มีความสุข 

   พงษ์เทพ บุญศรีโรจน์ (2555)
   ความสามารถของมนุษย์ แสดงออกได้หลากหลายรุปแบบ ทั้งที่มองเห็นได้ชัดเจนอย่างชัดเจนอย่างเช่น ความสามารถทางด้านการกีฬา ดนตรี ศิลปะ ฯลฯ และความสามารถที่เกิดขึ้นภายใน ซึ่งอาจสังเกตได้ยาก เช่น ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับความเฉลี่ยวฉลาด ...
  • ผู้หญิงคนแรกที่พบโครงสร้างของ DNA 

   สุทธิพงษ์ พงษ์วร (2549)
   "อ้าว... คนค้นพบคนแรกเป็นผู้หญิงหรอกหรือ?" คำอุทานนี้ น่าจะเป้นคำแรก ๆ ของหลาย ๆ คน ที่เพิ่งเคยทราบเรื่องราวต่อไปนี้
  • ผู้หยั่งรู้ฟ้าดิน 

   ภัทราวุธ พุสิงห์ (2553)
   เมื่อเห็นชื่อบทความแล้ว ผู้อ่านบางท่านอาจคิดไปว่า บทความนี้กำลังจะกล่าวถึงตัวละครในภาพยนตร์จีนกำลังภายใน หรือนวนิยายจีนเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือเปล่า...
  • ผู้อำนวยการ สสวท. ดร. พรพรรณ ไวทยางกูร 

   สินีนาฏ ทาบึงกาฬ (2552)
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ให้แต่งตั้ง นางพรพรรณ ไวทยางกูร เป็นผู้อำนวยการ สสวท. เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2552
  • ฝึกสมอง ลองเกม 

   พรพิมล ตั้งชัยสิน (2556)
   เกมเป็นสิ่งที่เด็ก ๆ สนใจและอยากลองเล่น หากผู้สอนนำเกมมาผูกเข้ากับหลักการในวิชาที่สอน ยิ่งจะทำให้น่าสนใจมากขึ้น รวมทั้งทำให้ได้ความรู้และความเข้าใจในเนื้อหาที่เกิดจากการเล่นเกมได้ โดยที่ผู้สอนนำเข้าสู่บทเรียน และสรุปเนื้ ...