• บทเรียนการเยือนห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ระดับโลก 

   สุมาลี นาคประดา(ไวยโรจน์) (2553)
   สถาบัน Fermilab มีนักวิทยาศาสตร์ ทั้งนักฟิสิกส์คอมพิวเตอร์ วิศวกร รวมกว่า 2,000 คน และอีกเกือบครึ่งคือเจ้าหน้าที่ Fermilab เป็นสถาบันที่มีห้องปฏิบัติการทางด้านฟิสิกส์อนุภาคพลังงานสูง โดยให้โอกาสกับนักวิทยาศาสตร์จากทั่วป ...
  • บทเรียนจากสึนามิถล่มญี่ปุ่น 

   จิณห์จุฬา โชติทิพยสุนนท์ (2554)
   เหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยสึนามิ แม้จะสร้างความสูญเสียมากมายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งก่อให้เกิดความรู้สึกเศร้าสลดมห้กับทุกคนที่ได้รับรู้ แต่หากมองอีกด้านหนึ่ง เหตุการณ์สึนามิที่เกิดขึ้นแต่ละครั้ง เป็นโอกาสที่เราจะได้ศึกษา ...
  • บทเรียนสาระการออกแบบและเทคโนโลยี เรื่อง สัญญาณกันขโมย 

   สุธิดา การีมี (2551)
   แนวคิดของการจัดกิจกรรมนี้คือ ให้ผู้เรียนรู้จักวิเคราะห์ปัญหาที่แท้จริงและสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหานั้น ซึ่งอาจพบได้ในชีวิตประจำวัน แล้วบูรณการความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาดังกล่าว นำไปสู่การออกแบบและทดลองก่อนการสร้างจริง ...
  • บนถนนสายคอมพิวเตอร์โอลิมปิก 

   จินดาพร หมวกหมื่นไวย (2545)
   หากพูดถึงการแข่งขันด้านวิชาการที่นักเรียนหลายคนอยากจะได้เป็นตัวแทนของประเทศนั้น เป็นที่ยอมรับกันดีว่าต้องมีชื่อของการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการเข้าไปรวมอยู่ด้วยอย่างแน่นอน
  • บนท้องฟ้ามีดาวกี่ดวง 

   สุภัคสรณ์ รุ่งศรี (2558)
   ใครที่อยู่ต่างจังหวัด ตึกรามบ้านช่องมีไม่มากนัก รวมถึงไม่ค่อยมีแสงไฟจากถนนมารบกวน ก็คงได้เต็มอิ่มกับการนอนดู “ดาวล้านดวง” บนท้องฟ้าได้ทุกวัน ผิดกับคนในเมืองที่บางคืน “ดาวสักดวง” ก็ไม่ยอมโผล่มาให้เห็น คนในเมือง จึงมักจะจิ ...
  • บรรยากาศทางระเบียบวินัย (Disciplinary climate) ส่งผลอย่างไร ต่อการเรียนรู้ 

   โครงการ PISA ประเทศไทย (2559)
   การเรียนรู้ขึ้นอยู่กับหลายตัวแปร หนึ่งในนั้นคือบรรยากาศทางการเรียน ซึ่งครอบคลุมตัวแปรต่าง ๆ ที่ไม่ใช่การเรียนการสอนโดยตรง แต่มีผลเกี่ยวข้องกับการเรียนของนักเรียน เช่น พฤติกรรมของนักเรียนและครูในมุมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวด ...
  • บริจาคเลือดบ่อยทำให้เส้นเลือดแฟบจริงหรือ 

   จักรภพ เพ็ญแข (2548)
   นอกจากจะเชื่อว่าการบริจาคเลือดจะทำให้โลหิตจาง ซึ่งไม่ได้เป็นความจริงเลย ยังมีคนเชื่อไปอีกทางหนึ่งว่า บริจาคเลือดมาก ๆ แล้วเส้นเลือดแฟบหรือตีบ
  • บอกเล่าประสบการณ์การเดินทางไปร่วมงาน Microsoft in Education Global Training Partner Summit 

   รักษพล ธนานุวงศ์ (2560)
   จากช่วงเวลา 3 วัน ที่ผู้เขียนได้ร่วมฟังการบรรยายและทำกิจกรรม ผู้เขียนขอแบ่งปันสิ่งที่ได้เรียนรู้โดยสรุป เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ 3 ซอฟต์แวร์ ที่ทาง Microsoft ได้นำเสนอ ได้แก่ OneNote, Sway และ Office Mix ดังนี้
  • บอกเล่าประสบการณ์ของการเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าที่ประเทศจีน 

   รักษพล ธนานุวงศ์ (2557)
   คณะนักวิชาการ สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนต้น สสวท. ได้มีโอกาสเดินทางไปประเทศจีน เพื่อศึกษาดูงานโรงไฟฟ้า 3 โรง โดยมีวัตถุประสงค์คือ การได้เรียนรู้เชิงประจักษ์ ได้พูดคุย ซักถามจากผู้ปฏิบัติจริงในเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับโรงไฟฟ้า
  • บัตรตัวเลขบอกได้ 

   ภัทรวดี หาดแก้ว (2553)
   บทความนีี้เป็นแนวทางการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับจำนวนเต็มลบและการดำเนินการ ซึึ่งผู้เขียนได้แนวคิดบางส่วนในการจัดกิจกรรมนีี้มาจากการรายการโทรทัศน์สากล (TeacherTv.) ที่ตนเองได้มีโอกาสช่วยวิเคราะห์เพืื่อเลือ ...
  • บัตรตัวเลขบอกได้ 

   ภัทรวดี หาดแก้ว (2553)
   จากตอนที่แล้วผู้เขียนได้ฝากให้ค้คุณครูและผู้อ่านช่วยหาวิธีแก้ปััญหา (-2) - 2 = ? โดยใช้บัตรตัวเลขซึึ่งก่อนทีี่จะแก้ปัญหานี้ ผู้เขียนอยากนำเสนอกิจกรรมที่ 3 เป็นการทบทวนความหมายของ 1 กับ -1และสมบัติการมีอินเวอร์สการบวกของ 1 ก่อน
  • บันทึกข้อความเสนอแก้ไขแบบร่างตราสัญลักษณ์ สสวท. 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2516)
   บันทึกข้อความจากความเห็นของอาจารย์ประยูรรัตน์ สถลสุต อาจารย์บุญยืน และอาจารย์สนั่น สุมิตร เพื่อแก้ไขแบบร่างตราสัญลักษณ์ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งอาจารย์พนัส สุวรรณะบุณย์ได้เสนอแบบร่างก่อนหน้า
  • บันทึกข้อความเสนอแก้ไขแบบร่างตราสัญลักษณ์ สสวท. 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2516)
   บันทึกข้อความเพื่อแก้ไขแบบร่างตราสัญลักษณ์ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งอาจารย์พนัส สุวรรณะบุณย์ได้เสนอแบบร่างก่อนหน้า
  • บันทึกข้อความเสนอแบบร่างตราสัญลักษณ์ 

   พนัส สุวรรณะบุณย์ (2516)
   บันทึกข้อความของอาจารย์พนัส สุวรรณะบุณย์ เพื่อเสนอแบบร่างตราสัญลักษณ์ที่แก้ไขตามข้อเสนอ
  • บันทึกข้อความเสนอแบบร่างตราสัญลักษณ์ 

   พนัส สุวรรณะบุณย์ (2516)
   บันทึกข้อความของอาจารย์พนัส สุวรรณะบุณย์ เพื่อเสนอแบบร่างตราสัญลักษณ์ที่แก้ไขตามข้อเสนอของผู้อำนวยการ สสวท. ณ ขณะนั้น
  • บันทึกอุทกภัยลานีญา 

   สุวินัย มงคลธารณ์ (2555)
   สาเหตุใดส่งผลให้ปี พ.ศ. 2554 เกิดอุทกภัยอย่างหนักกว่าทุก ๆ ปี และในปี พ.ศ. 2555 นี้ จะเกิดอุทกภัยเช่นนี้อีกหรือไม่ และจะต้องเตรียมรับมืออย่างไรบ้าง
  • บัวบกปะทะปลิง 

   ศุภชัย ติยวรนันท์ (2553)
   เหตุไฉนหนอความสวยของหล่อนจึงแฝงไว้ด้วยรอยแผลที่เกิดจากอุบัติเหตุอะไรบางอย่าง เลยนึกเรื่องที่อยากจะเล่าบอกคนอื่นขึ้นมาได้ เนื้อความในฉบับนี้จึงได้บังเกิดขึ้น...
  • บึ้งแคระจู๋ยาวชนิดใหม่ของโลก 

   นรินทร์ ชมภูพวง (2561-07-03)
   บึ้งแคระชนิดใหม่ (P. longipalpus) เป็นบึ้งชนิดแรกที่พบโดยคนไทย ซึ่งพบที่จังหวัดกำแพงเพชร และถูกพบเพิ่มเติมอีกภายหลังที่จังหวัดลำพูน ลำปาง และสระบุรี
  • บุคคลดีเด่น เยาวชนไทยใส่ใจปัญหาสิ่งแวดล้อม... 

   สินีนาฏ ทาบึงกาฬ (2553)
   การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ ซึ่งพัฒนาและส่งเสริมโดย สสวท. สอนให้นักเรียนได้เรียนรู้สิ่งเเวดล้อมในท้องถิ่นของตน โดยลงไปเรียนรู้ในสิ่งแวดล้อมจริงด้วยตนเอง
  • บุคลิกภาพกับการเรียนรู้ 

   วิโรจน์ ลิ่วคงสถาพร (2553)
   ประมาณ 400 ปีก่อนคริสตกาล ฮิปโปเครติส แพทย์ชาวกรีกโบราณ ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาแห่งการแพทย์ ได้สังเกตว่าคนแต่ละคนจะมีบุคลิกภาพแบบใดเเบบหนึ่งใน 4 แบบ...