• นิตยสาร สสวท. ปีที่ 47 ฉบับที่ 218 พฤษภาคม - มิถุนายน 2562 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2562-05-02)
   มองไปรอบตัวแม้ในเขตเมืองที่มีบริเวณพื้นที่สีเขียวเพียงเล็กน้อย อาจสงสัยว่าสิ่งมีชีวิตที่ปรับตัวอยู่ในเขตเมืองเหล่านี้มีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไร และมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมรอบตัวอย่างไรบ้าง เราสามารถหาคำตอบได้จากการสังเกต ...
  • นิตยสาร สสวท. ปีที่ 47 ฉบับที่ 219 กรกฎาคม - สิงหาคม 2562 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2562-07-02)
   งานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่ระดับชาติ ในปี 2562 แนวคิด “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” เมื่อวันที่ 16 - 25 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา นิทรรศการจัดได้ ...
  • นิตยสาร สสวท. ปีที่ 47 ฉบับที่ 220 กันยายน - ตุลาคม 2562 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2560-09-02)
   ปัจจุบันขยะพลาสติกจำนวนมากถูกกำจัดอย่างไม่ถูกต้อง ปล่อยทิ้งและพัดลงสู่ทะเลส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทะเล โดยเฉพาะไมโครพลาสติกที่ปนเปื้อนเข้าสู่ระบบเนื้อเยื่อของสัตว์ทะเลและเป็นอันตรายต่อสัตว์ทะเล ในขณะเดียวกันก็พบว่าไมโคร ...
  • นิตยสาร สสวท. ปีที่ 48 ฉบับที่ 221 พฤศจิกายน - ธันวาคม 2562 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2562-11-01)
   เรื่องเด่นประจำนิตยสาร สสวท. ฉบับนี้เกี่ยวกับ โปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) ซึ่งริเริ่มโดยองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินคุณภาพของระบบการศึกษาในการเตรียมค ...
  • นิตยสาร สสวท. ปีที่ 48 ฉบับที่ 222 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2563 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2563-01-02)
   เวลานี้ มีภัยคุกคามต่อสุขภาพของคนทั่วโลก คือ การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาหรือ COVID-19 (ย่อมาจาก Coronavirus disease 2019) ซึ่งองค์กรอนามัยโลกก็จัดให้อยู่ในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงสูง และต้องเฝ้าระวังการแพร่ระบาด ...
  • นิตยสาร สสวท. ปีที่ 48 ฉบับที่ 223 มีนาคม - เมษายน 2563 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2563-03-02)
   ฉบับนี้ขอสรุปผลงานเด่นของ สสวท. ในรอบปีที่ผ่านมา ให้ผู้อ่านได้รับทราบการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ที่มุ่งยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อให้มีทักษะที่พร้อม สำหรับศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ...
  • นิตยสาร สสวท. ปีที่ 48 ฉบับที่ 224 พฤษภาคม - มิถุนายน 2563 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2563-06)
   สถานการณ์โควิด-19 ประเทศไทยได้เริ่มปลดล็อคให้เราได้ทำกิจการต่างๆ ได้มากขึ้น อีกไม่นานโรงเรียนจะเปิดสอนในรูปแบบ New Normal หวังว่าเราทุกคนจะพร้อมกับระบบการศึกษาในรูปแบบนี้ / เรามาสร้างแรงบันดาลใจกับนักฟิสิกส์นิวเคลียร์ ...
  • นิตยสาร สสวท. ปีที่ 48 ฉบับที่ 225 กรกฎาคม - สิงหาคม 2563 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2563-08)
   ในช่วงนี้โรงเรียนได้เปิดสอนในรูปแบบ New Normal เราทุกคนได้ปรับตัวกับระบบการศึกษาในรูปแบบใหม่ ซึ่งเห็นได้ว่าเราใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการเรียนการสอนกันมากขึ้น (Digital Disruption) สสวท. ในฐานะผู้นำการเปลี่ยนแปลงการเรียนการส ...
  • นิตยสาร สสวท. ปีที่ 48 ฉบับที่ 226 กันยายน - ตุลาคม 2563 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2563-10)
   สสวท. ได้ดำเนินงานเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ตามภารกิจหลัก 3 ด้าน ได้แก่ 1. หนังสือเรียน หลักสูตร สื่อ และการจัดการเรียนรู้ในวิถีนิวนอร์มัล ...
  • นิตยสาร สสวท. สัมภาษณ์ อ.สมคิด ศิริเรือง 

   สินีนาฏ ทาบึงกาฬ (2552)
   อ. สมคิด ศิริเรือง ครูนักประดิษฐ์สื่อกาารสอนจากวัสดุใกล้ตัว
  • นิทานกับการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 

   ณญาดา ณ นคร (2562-03-04)
   ในระดับปฐมวัยนิทานมีความสำคัญมาก เพราะการเล่านิทานในเด็กปฐมวัยมีประโยชน์ในการช่วยพัฒนาการให้เด็กได้จินตนาการ ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ มีสมาธิที่ยาวนานขึ้น และยังช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษาอีกด้วย โดยเฉพาะการฟังเพื่อสะสมคำต่าง ...
  • นิทานสอนใจ สร้างเสริมอุปนิสัยนักวิทยาศาสตร์แก่เด็กประถม 

   สุทธิกัญจน์ ทิพยเกษร (2552)
   เด็กตัวน้อย ๆ กับนิทานนั้นมักเป็นของคู่กัน เพราะเด็กในช่วงวัยอนุบาล (อายุ 3-6 ปี) เป็นช่วงที่สามารถวาดภาพในใจได้และเป็นช่วงทที่มีการใช้ความคิดคำนึงและสร้างจินตนาการอย่างมาก ...
  • นิวซีแลนด์กับระบบการประเมินที่สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 

   สุทธิดา บุญทวี; สิทธิกร สุมาลี; วิภารัตน์ แสงจันทร์ (2559)
   อะไรคือปัจจัยที่ทำให้การศึกษาของนิวซีแลนด์มีคุณภาพติดอันดับต้น ๆ ของโลก ข้อมูลหนึ่งที่สะท้อนคำตอบนี้คือ นิวซีแลนด์มีระบบการวัดและประเมินผลที่ชัดเจน ไม่ซ้ำซ้อน และเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ ซึ่งผลจากการประเมินในระดับมั ...
  • นิวตัน เกี่ยวข้องกับยานอวกาศตรงไหน? 

   อธิษฐาน พูลศิลป์ศักดิ์กุล (2549)
   ถ้าน้องๆ มีความฝันว่าในอนาคตจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ผู้มีชื่อเสียงบันลือโลก ก็ขอบอกเลยว่า ถ้าน้องๆ มีความตั้งใจ น้องๆ จะสมหวังอย่างแน่นอน แต่น้องบางคนอาจบอกว่าไม่ได้หรอก สมองของผมมันไม่เลิศขนาดนั้น หรือครอบครัวมีปัญหา ก็ขอบอกเลยว่า ...
  • นิวเคลียร์ พลังงานทางเลือกใหม่ 

   ธันยากานต์ ยืนตระกูลชัย (2555)
   เรื่องของพลังงานถือเป็นเรื่องที่คนทั่วไปให้ความสนใจ จากข้อมูลของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน พบว่า ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2555 ประเทศไทยใช้พลังงานทุกประเภทรวมเป็น 6,603 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ ...
  • นิวเคลียร์ฟิวชั่น ความฝันใกล้เป็นจริง 

   ธวัชชัย อ่อนจันทร์ (2548)
   หลายคนที่ชอบอ่านข่าวจากสื่อต่างประเทศในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมาคงผ่านตากับข่าวโครงการ ITER อย่างแน่นอน เพราะเป็นข่าวใหญ่พอสมควร มีการเสนอข่าวนี้หลายรูปแบบ ทั้งทางโทรทัศน์ และหนังสือพิมพ์ ข่าวดังกล่าวได้แสดงความยินดีในความก้ ...
  • น้ำ น้ำเท่านั้นเองหรือ 

   ประสาน สร้อยธุหร่ำ (2545)
   ใคร ๆ ก็รู้ว่าน้ำสำคัญต่อชีวิตเราอย่างไร ถ้าขาดน้ำสิ่งมีชีวิตก็จะมีชีวิติอยู่ไม่ได้ ไม่เพียงแต่เราต้องดื่มน้ำเท่านั้น แม้แต่ส่วนประกอบต่าง ๆ ของร่างกายเราก็ยังประกอบด้วยน้ำ
  • น้ำขึ้น น้ำลง 

   หนุ่มเครายาว (2553)
   น้ำขึ้นน้ำลง เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากแรงน้ำขึ้นน้ำลงหรือแรงไทดิล ซึ่งเกิดจากแรงโน้มถ่วงระหว่างโลก กับดวงจันทร์ และโลกกับดวงอาทิตย์ ...
  • น้ำพันช์กับการบูรณาการ 

   ชัยวุฒิ เลิศวนสิริวรรณ (2546)
   ใครจะคิดว่า น้ำพันช์ ที่เป็นเครื่องดื่มชนิดหนึ่งซึ่งมีส่วนผสมของน้ำผลไม้ มะนาว และน้ำตาลนั้น จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้แบบบูรณาการได้
  • น้ำมันสีแสนสวย 

   วันชัย น้อยวงค์; พจนา ดอกตาลยงค์; กมลชนก บริบูรณ์ (2559)
   กิจกรรมเรื่อง สีน้ำมันแสนสวย ที่ถูกจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้แก่เยาวชนในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2559 ที่ผ่านมา เน้นการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านสื่อหรืออุปกรณ์ที่สามารถหาซื้อง่ายและพบเห็น ...