• นักวิทย์รุ่นพี่จัดค่ายเพื่อรุ่นน้อง หลบร้อน กระตุ้นไอเดียสร้างสรรค์ที่ค่ายวิทยาศาสตร์ พสวท. 

   วัฒนา เฉียงเหนือ (2550)
   จินตนาการสำคัญกว่าความรู้ คำกล่าวนี้ของไอน์ไตน์ที่พูดถึงกันมาก ความคิด จินตนาการ และความรู้พื้นฐาน น่าจะเป็นแรงเสริมให้กันและกัน หากคนจากหลาย ๆ อาชีพ และหลาย ๆ วงการ มีความรู้พื้นฐานที่ดีมักจะทำให้เกิดสิ่งใหม่ ๆ ...
  • นักสืบฟอสซิล 

   ฤทัย เพลงวัฒนา; นันทวัน นันทวนิช (2555)
   โลกของเรามีวิวัฒนาการมาหลายล้านปี สิ่งมีชีวิตบนโลกล้วนเกิดแล้วตายหมุนเวียนเป็นวัฏจักร แต่ซากสิ่งมีชีวิตบางอย่างมีโอกาสที่จะคงอยู่ต่อไปอีกหลายล้านปี ถ้าสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นตายลงและถูกทับถมในขั้นตะกอนอย่างรวดเร็ว ...
  • นักเคมีสตรี 

   กมลวรรณ แสนบุญรัตน์ (2549)
   ในบรรดานักวิทยาศาสตร์ที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเคมีจากทั้งหมด 148 คน มีนักเคมีที่เป็นสตรีเพียง 3 คนเท่านั้น คือ มารี กูรี อีแรน โชลิโย - กูรี และ โดโรรชที โฮดจ์กิน
  • นักเรียนที่ด้อยเปรียบกับผลการประเมินที่เหนือความคาดหมาย 

   โครงการ PISA ประเทศไทย; แพรไพลิน จารุจินดา (2563-04-14)
   การตกอยู่ในสถานะที่ด้อยเปรียบมักถูกทำนายว่าจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาต่ำและมีสภาพความเป็นอยู่ที่ไม่ดี อย่างไรก็ตาม นักเรียนที่ด้อยเปรียบบางส่วนไม่ยอมจำนนต่อโชคชะตา จนสามารถเอาชนะความท้าทายที่พวกเขาต้องเผชิญและสามารถประสบค ...
  • นักเรียนมองข้อมูลอย่างไร 

   โกสุม กรีทอง (2552)
   การคิดในเชิงสถิติ มุ่งเน้นที่การพิจารณาสมบัติที่ไม่ใช่สมบัติของข้อมูลหนึ่ง แต่เป็นสมบัติของข้อมูลทั้งชุดโดยภาพรวม เช่น แผนภูมิข้างล่างนี้แสดงเวลาเข้านอนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 4
  • นักเรียนเกาหลีใต้เขาเรียนหนังสือกันอย่างไร 

   โครงการ PISA ประเทศไทย (2559)
   จาก “Focus ประเด็นจาก PISA” ฉบับที่ 8 เรื่องประเทศใดได้ชื่อว่ามีระบบโรงเรียนที่ดีที่สุดในโลก ได้อ้างถึงระบบการศึกษาที่ได้ชื่อว่าดีที่สุดในโลกสองระบบ คือ ระบบของฟินแลนด์กับของเกาหลีใต้ และได้ให้สาระเรื่องระบบการศึกษาของฟิ ...
  • นักเรียนไทยล้าหลังเพื่อนบ้านวัยเดียวกัน 

   โครงการ PISA ประเทศไทย (2560-03-03)
   ผลการประเมินนักเรียนร่วมกับนานาชาติ PISA 2015 เปิดเผยว่า นักเรียนไทยมีคุณภาพการเรียนรู้ที่ล้าหลังประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียด้วยกัน ประเทศที่มีผลการประเมินสูงสุดคือสิงคโปร์ซึ่งมีผลการประเมินต่างกับไทยแบบสุดขั้ว อย่างไรก็ตาม ...
  • นับเป็น เป็นอย่างไร 

   รณชัย ปานะโปย (2562-07-02)
   ผู้เขียนยกตัวอย่างการคิดของเด็กที่นับไม่เป็น เพื่อสะท้อนให้เห็นแง่มุมของการจัดการศึกษาว่า การสอนคณิตศาสตร์สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการ โดยจัดสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ให้เด็กได้เรียนในห้องเรียนปกติร่วมกับเด็กปกติ ...
  • นัยทางการศึกษาที่ PISA 2015 ต้องการชี้บอกระดับนโยบาย 

   โครงการ PISA ประเทศไทย (2561-05-01)
   สาระทั้งหมดนี้ คือ สิ่งที่ PISA 2015 ต้องการจะชี้บอกถึงระดับนโยบายว่า คุณภาพการเรียนรู้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ความพยายามที่ได้ผลของการยกระดับการเรียนรู้ คือ การใช้ข้อมูลป้อนกลับจากการศึกษาวิจัยที่ได้ทำมาอย่างละเอียด ...
  • นานาชื่อจันทร์เพ็ญในเดือนต่าง ๆ ของมนุษย์ 

   นิพนธ์ ทรายเพชร (2558)
   ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกใช้ดวงจันทร์เป็นเครื่องบอกเวลา บอกฤดูกาลบอกฤดูเก็บเกี่ยวมาเป็นเวลาช้านาน แต่ละวัฒนธรรมเรียกชื่อดวงจันทร์ต่างกันในยุโรปและอเมริกา จันทร์เพ็ญแต่ละเดือนในรอบปี มีชื่อเรียกไม่เหมือนกันดังต่อไปนี้
  • นานาทัศนะเกี่ยวกับ คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 

   สมเกียรติ เพ็ญทอง (2552)
   มีไม่น้อยที่นักเรียนของเราคิดว่าคณิตศาสตร์ที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันมันน่าจะเพียงพอเเล้วตั้งเเต่เขาเรียนจบใในระดับประถมศึกษา ต่อไปนี้เป็นทัศนะเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันซึ่งผมได้มาจากเว็บไซต์ต่าง ๆ ...
  • นานาสาระและข่าวสาร 

   อุปการ จีระพันธุ (2559)
   การประชุมโต๊ะกลมด้านการศึกษา ไทย - สหรัฐฯ ครั้งที่ 7
  • นาวาฝ่าวิกฤต 

   กวิน เชื่อมกลาง (2559)
   ตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษา สำ หรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
  • นาวาฝ่าวิกฤต ตัวอย่างการเพิ่มระดับความเข้มข้นทางวิชาการ 

   กวิน เชื่อมกลาง; สุทธิดา บุญทวี (2559)
   ในปัจจุบัน การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการจามแนวทางสะเต็มศึกษากำลังเป็นหัวข้อหนึ่งที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ดังนั้นจะเห็นได้ว่า มีการจัดอบรม/สัมนา/ปฏิบัติการเกี่ยวกับสะเต็มศึกษาในหลายเขตพื้นที่การศึกษา จากวิทยากรที่ผ่าน ...
  • นาฬิกาอะตอม (atomic clock) 

   วัฒน วัฒนากูล (2549)
   ความต้องการการบอกเวลาที่เที่ยงตรงมากที่สุด ทำให้เกิดการพัฒนานาฬิกาอะตอม โดยอาศัยหลักการสั่งพ้องของอะตอม ซึ่งหลักการทำงานคราวๆ ของนาฬิกาหาอ่านได้จากบทความนี้
  • นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21 

   สมนึก บุญพาไสว (2555)
   มนุษย์เราได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีไมโครคอมพิวเตอร์ด้วย CPU ที่มีขนาดเล็กลงเรื่อย ๆ แต่มีประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการทำงานสูงขึ้น นอกจากนั้นยังมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชีวภาพ และพันธุวิศวกรรมอย่างมากมาย นักวิทยาศาสตร์เริ่ ...
  • นาโนเทคโนโลยีกับสุขภาพ 

   อรุณศรี ปรีเปรม (2551)
   ทุกวันนี้มีผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันหลายอย่างที่ใช้นาโนเทคโนโลยีในการผลิตออกมาจำหน่ายและมีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้นตามการิดค้นที่ยังก้าวต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง
  • นำเส้นตอกไม้ไผ่ มาใช้ช่วยหาผลคูณ 

   สุธาสินี สีแจ่ม (2552)
   จากความหมายของการคูณ 3 x 4 หมายถึง การนำ 4 มาบอกกัน 3 จำนวน หรือการหาผลรวมของจำนวนสิ่งของกลุ่มละ 4 สิ่ง จำนวน 3 กลุ่ม...
  • นิตยสาร สสวท อ่านฟรีออนไลน์ 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2559)
   สสวท.News update ตอน นิตยสาร สสวท อ่านฟรีออนไลน์ ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 29 พ.ค.2559 ช่วงรายการครบมุมข่าว เวลาประมาณ 11.00-12.00น.ทางช่อง TNN24
  • นิตยสาร สสวท. ปีที่ 34 ฉบับที่ 139 พฤศจิกายน - ธันวาคม 2548 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2548-11-12)
   "แมลง" เป็นสิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ ที่ดำรงชีวิตสืบต่อมาตั้งแต่ครั้งบรรพกาล มีความสำคัญต่อระบบนิเวศ เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีจำนวนมากที่สุดในโลกหลากหลายชนิดพันธ์ุ นิตยสาร สสวท. ฉบับ คณะผู้จัดทำจึงได้เสนอความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับแมลง ...