• ทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยให้นักเรียนไม่ติดศูนย์ 

   วิสุทธิ์ เวียงสมุทร (2547)
   เป็นที่รู้จักทั่วไปว่าจุดมุ่งหมายสำคัญอย่างหนึ่งของการปฏิรูปการศึกษาคือต้องการให้ผู้เรียนเป็นคนดี เป็นคนเก่งและมีความสุขอย่างแท้จริง แต่จะมีใครรับรู้หรือไม่ว่าในขณะนี้ยังมีจำนวนนักเรียนไม่น้อยทั่วประเทศ ที่กำลังเป็นทุกข์ ...
  • ทำการสอนให้เป็นการวิจัยในชั้นเรียน 

   พัชราวลัย มีทรัพย์ (2551)
   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขฉบับปรับปรุง (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2545 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 30 กล่าวว่า ให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจั ...
  • ทำข้อสอบได้ไม่ยาก ถ้าทำตามเงื่อนไขของโจทย์ 

   คุณยาย (2550)
   ข้อสอบอัจฉริยภาพ ฯ ข้อ 11 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รอบ 1 ประจำปี 2549
  • ทำความรู้จักกับ Lesson Study 

   โกสุม กรีทอง (2553)
   แนวปฏิบัตืของ Lesson Study อันมีกระบวนวการปรับปรุงการสอนอย่างต่อเนื่อง ถือกำเนิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งแต่เดิมต่างคนต่างสอนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการสอนจากครูผู้สอนในประเทศตะวันตก ปัจจุบัน Lesson Study เป็นรูปแบบของ ...
  • ทำความรู้จักกับกาแล็กซีชนิดกังหัน 

   สุภัคสรณ์ รุ่งศรี (2558)
   กาแล็กซีชนิดกังหัน เป็นกาแล็กซีประเภทหนึ่งที่เอ็ดวิน ฮับเบิล นักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกันได้ศึกษาและจัดกลุ่มเอาไว้ตามแผนภาพส้อมเสียงของฮับเบิล แม้ว่าจะมีนักวิทยาศาสตร์หลายคนได้พยายามเพิ่มรายละเอียดประเภทของกาแล็กซีเข้าไปเพื ...
  • ทำภาพถ่ายท้องฟ้า ให้มีความหมายมากขึ้นในทางวิทยาศาสตร์ 

   ภัทราวุธ พุสิงห์ (2552)
   ย้อนไปในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ผู้ที่มีกล้องถ่ายภาพแบบดิจิทัลเป็นของตนเองอาจมีจำนวนไม่มากนัก แต่ปัจจุบันกล้องถ่ายภาพแบบดิจิทัลมีราคาที่ถูกลง ขณะที่คุรสมบัติการทำงานดีขึ้น
  • ทำอย่างไรจึงจะได้ข้อสอบที่มีคุณภาพ 

   จตุพล งามแม้น; สุพัตรา ผาติวิสันติ์ (2555)
   การสอบถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ เพื่อช่วยให้ผู้สอนทราบข้อบกพร่องในการจัดกิจกรรมในการเรียนรู้ และประเมินได้ว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์ที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด ใครเก่งหรืออ่อนกว่ากัน การสร้างข้อสอบใ ...
  • ทำอย่างไรถึงจะเก่งฟิสิกส์ 

   สิรพัฒน์ ประโทนเทพ (2555)
   น่าแปลกใจว่าคนที่เรียนฟิสิกส์ส่วนใหญ่ยังไม่รู้ว่าฟิสิกส์คืออะไร มีแนวคิดแตกต่างจากวิทยาศาสตร์แขนงอื่นอย่างไร ประเด็นนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญก่อนที่เราจะเก่งฟิสิกส์ได้
  • ทำอย่างไรนักเรียนจึงจะประสบความสำเร็จในการเรียนคณิตศาสตร์ 

   ปานทอง กุลนาถศิริ (2543)
   เหตุผลหนึ่งที่ทำให้นักเรียนประสบปัญหาในการเรียนคณิตศาสตร์ก็คือ นักเรียนไม่ทราบว่า "จะเรียนคณิตศาสตร์อย่างไร" กุณแจที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในการเรียนคณิตศาสตร์ก็คือ "นักเรียนต้องฝึกฝนทำคณิตศาสตร์เป็นประจำ" ฟังดูแล้วไม่แปลกอะไรเลย ...
  • ทำอาหาร กิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ในเด็กปฐมวัย 

   ชลาธิป สมาหิโต (2552)
   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาศาสตร์ประถมศึกษา (2551) นำเสนอทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ครูและผู้ปกครองควรจะส่งเสริมให้แก่เด็กปฐมวัย
  • ทำไม 1 ไมล์ทะเลจึงเท่ากับ 1.852 กิโลเมตร เขามีวิธีคิดอย่างไร 

   สมเกียรติ เพ็ญทอง (2549)
   เคยสงสันกันไหมว่า เวลาฟังข่าวเกี่ยวกับทะเลทีไร เมื่อพูดถึงระยะทาง นักข่าวจะอ่านระยะทางที่มีหน่วยเป็นไมล์ทะเลทุกครั้งไป เช่น "ได้ส่งเรือตรวจการชายฝั่ง ต. 213 ออกปฏิบัติการค้นหาศพตั้งแต่วันที่ 22 ต.ค. และ 23 ต.ค. 2 ...
  • ทำไม พืชดัดแปลงพันธุกรรม จึงต้านทานโรคได้ 

   บุญญานาถ นาถวงษ์ (2548)
   เมื่อพูดถึง "พืชดัดแปลงพันธุกรรมต้านทานโรคไวรัส" เราคงจะเคยได้ทราบกันมาพอสมควรแล้วว่า นักวิทยาศาสตร์ได้พบว่า การดัดแปลงพันธุกรรมของพืชโดยการนำเอาชิ้นส่วนของสารพันธุกรรม หรือยีนของไวรัสที่เป็นสาเหตุโรค เข้าไปแทรกรวมไว้กับ ...
  • ทำไมกลางวัน ไม่เห็นดาว 

   สุภาภรณ์ ธรรมวิชัยพันธุ์ (2553)
   “เฮ้ย ! ดูนัั่นสิ” เด็กคนหนึึ่งชีี้ชวนให้พืื่อนดูด้วยท่าทีตืื่นเต้น เพืื่อน ๆ ตอบสนองการชีี้ชวนโดยการพยายามเพ่งมองตามทิศทางทีี่เพืื่อนชีี้ “ดูนัั่นเห็นไหม มีดาวอยูบ่นฟ้าด้วย” เพืื่อน ๆ พยายามเพ่งมองอีกครัั้งเพืื่อให้เห็น ...
  • ทำไมต้อง แอล-คาร์นิทีน 

   สุทธิพงษ์ พงษ์วร (2549)
   ในสังคมวิทยาศาสตร์ เราควรสร้างและส่งเสริมนิสัยอยากรู้อยากเห็น อยากทำความเข้าใจ อยากค้นหามาให้ได้ซึ่งคำตอบให้กับคนในสังคม ตามปกติในแต่ละวันเรามักมีเรื่องให้ชวนคิดชวนสงสัยมากมาย เช่น วันหนึ่งเมื่อได้ยินชื่อ แอล-คาร์นิทีน ...
  • ทำไมต้องใช้ตัวอย่างสัตว์ ในการเรียนชีววิทยามัธยมศึกษาตอนปลาย 

   สุทธิพงษ์ พงษ์วร (2554)
   จะเห็นได้ว่าเป้าหมายของการจัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นไปเพื่อให้นักเรียนสามารถสอบเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยได้ ...
  • ทำไมปอกหัวหอมแล้วน้ำตาจึงไหล 

   วาสนา กีรติจำเริญ (2548)
   ใครเคยปอกหัวหอมแล้วน้ำตาไม่ไหลบ้าง คิดว่าทุกคนต้องเคยน้ำตาไหลจากการปอกหัวหอมแน่ ๆ ทราบหรือไม่ว่ามีสาเหตุมาจากอะไร ในหัวหอมมีสารอะไรที่ทำให้เราน้ำตาไหล และมีวิธีการแก้ไขได้อย่างไร
  • ทำไมเมื่อเวลาผ่านไปเราถึงแก่? 

   ปทิต จตุพจน์ (2563-10)
   บทความจากคลังความรู้ SciMath (https://scimath.org) / สำหรับมนุษย์แล้ว ความชราภาพนั้นเป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ซึ่งในทางทฤษฎีแล้วสาเหตุของความชรามีหลายสาเหตุมาก ซึ่งผู้เขียนได้เรียบเรียงมาในบทความนี้
  • ทำไมเราต้องกินผัก 

   สุทธิพงษ์ พงษ์วร (2547)
   ทำไมหนูต้องกินผัก เป็นคำถามง่าย ๆ ที่เด็ก ๆ หลายคนชอบถาม เพราะต้องการเหตุผลมาสนับสนุนเรื่องที่พ่อแม่พยายามที่จะให้เขากินผัก ซึ่งเขาไม่ชอบเลย...
  • ทิศ 

   นิพนธ์ ทรายเพชร (2563-03)
   การรู้จักทิศช่วยไม่ให้หลงทาง ทิศหลัก 4 ทิศ ได้แก่ ทิศตะวันออก (E ; East) ทิศตะวันตก (W ; West) ทิศเหนือ (N ; North) และทิศใต้ (S ; South) โดยทิศตะวันออกอยู่ตรงข้ามกับทิศตะวันตก ทิศเหนืออยู่ตรงข้ามกับทิศใต้ และเส้นตรงที่ต ...
  • ที่ระลึกในวาระครบรอบเกษียณอายุราชการของศาสตราจารย์ ม.ร.ว. พรรคพงศ์สนิท สนิทวงศ์ 

   สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย (2531)
   ศาสตราจารย์ ม.ร.ว พรรคพงค์สนิท สนิทวงศ์ อดีตผู้ชำนาญสาขาคณิตศาสตร์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)