• ทราบได้อย่างไรว่า ดาวดวงใดเป็นดาวเคราะห์ 

   นิพนธ์ ทรายเพชร (2547)
   ดวงดาวทั้งหลายที่อยู่บนท้องฟ้าอาจแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่อยู่ใกล้คือดาวที่อยู่ในระบบสุริยะ กลุ่มที่อยู่ไกลคือดาวส่วนใหญ่ซึ่งอยู่นอกระบบสุริยะ
  • ทฤษฎีการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นระดับปฐมวัย 

   ชลาธิป สมาหิโต (2552)
   ปฐมวัย เป็นช่วงที่เด็กได้รับประสบการณ์ต่าง ๆ จากการเรียนรู้สิ่งรอบตัว เป็นช่วงเริ่มต้นของการสร้างแนวคิดของตนเอง เรียนรู้และพัฒนาขีดความสามารถของตนเป็นลำดับตามเเต่ละช่วงเวลาที่เขาเติบโตขึ้น...
  • ทักษะการพยากรณ์ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา 

   ณัฐธิดา พรหมยอด (2561-07-03)
   เมื่อพูดถึงการพยากรณ์ หลาย ๆ คนอาจนึกถึงภาพหมอดูกำลังทำนายโชคชะตาจากลายมือหรือจากไพ่ แต่รู้หรือไม่ว่าการพยากรณ์ (Predicting) นั้นเป็นหนึ่งในทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานที่นักวิทยาศาสตร์ใช้ในการตอบคำถามที่สงสัย ...
  • ทักษะการเรียนรู้ของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 

   วนิดา สิงห์น้อย (2560)
   วงจรการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 จะต้องเป็นผู้ที่สามารถเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลและสามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงรอบตัวได้
  • ทับทิม 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2545)
   ทับทิม เป็นอัญมณีสีแดงที่มหาราชาต่างนิยมมีไว้ใรครอบครอง เพราะผู้คนเชื่อว่า มันคือสัญลักษณ์ที่แสดงอำนาจและความมั่งคั่ง
  • ทัศนศาสตร์ (Optics) 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2546)
   เราหลายคนคงรู้ว่าตาปลาหหมึกและตาคนเห็นสี แต่สุนัขและแมวนั้นบอดสี และเราก็รู้อีกว่า สีมีความสำคัญในธรรมชาติ ศิลปะและงานออกแบบ จนเราต้องใช้คำเรียกสีต่าง ๆ เพื่อจะได้สื่อความหมายที่ถูกต้อง เช่น แดงพระอาทิตย์ แดงเลือดนก แดงชาด ...
  • ทัศนศาสตร์ (Optics) 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2546)
   ทัศนศาสตร์ เป็นวิชาที่ว่าด้วยการเคลื่อนที่ของแสงในสถานการณ์ต่าง ๆ วิชานี้มีบทบาทมากในเทคโนโลยีการทำกล้องจุลทรรศน์ กล้องโทรทรรศน์ แว่นตา และกล้องถ่ายรูป
  • ทัศนศึกษากับ Google Street View 

   พนมยงค์ แก้วประชุม (2558)
   เทคโนโลยีแผนที่ออนไลน์นับเป็นความก้าวหน้าอีกก้าวหนึ่งที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการค้นหาเส้นทางการเดินทางค้นหาตำแหน่งที่ตั้งบนแผนที่และยังเป็นประโยชน์ในการใช้ชีวิตประจำวันอีกหลายด้าน
  • ทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน วนอุทยานปราณบุรี 

   ชมจันทร์ ธารา (2552)
   สภาพพื้นที่ทั่วไปเป็นป่าบกผสมป่าเลน มีทิวทัศน์สวยงามและหาดทรายขาวสะอาด ร่มรื่นด้วยแนวทอดยาว 1 กิโลเมตร อยู่ทางด้านตะวันออกของอุทยานฯ
  • ทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยให้นักเรียนไม่ติดศูนย์ 

   วิสุทธิ์ เวียงสมุทร (2547)
   เป็นที่รู้จักทั่วไปว่าจุดมุ่งหมายสำคัญอย่างหนึ่งของการปฏิรูปการศึกษาคือต้องการให้ผู้เรียนเป็นคนดี เป็นคนเก่งและมีความสุขอย่างแท้จริง แต่จะมีใครรับรู้หรือไม่ว่าในขณะนี้ยังมีจำนวนนักเรียนไม่น้อยทั่วประเทศ ที่กำลังเป็นทุกข์ ...
  • ทำการสอนให้เป็นการวิจัยในชั้นเรียน 

   พัชราวลัย มีทรัพย์ (2551)
   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขฉบับปรับปรุง (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2545 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 30 กล่าวว่า ให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจั ...
  • ทำข้อสอบได้ไม่ยาก ถ้าทำตามเงื่อนไขของโจทย์ 

   คุณยาย (2550)
   ข้อสอบอัจฉริยภาพ ฯ ข้อ 11 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รอบ 1 ประจำปี 2549
  • ทำความรู้จักกับ Lesson Study 

   โกสุม กรีทอง (2553)
   แนวปฏิบัตืของ Lesson Study อันมีกระบวนวการปรับปรุงการสอนอย่างต่อเนื่อง ถือกำเนิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งแต่เดิมต่างคนต่างสอนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการสอนจากครูผู้สอนในประเทศตะวันตก ปัจจุบัน Lesson Study เป็นรูปแบบของ ...
  • ทำความรู้จักกับกาแล็กซีชนิดกังหัน 

   สุภัคสรณ์ รุ่งศรี (2558)
   กาแล็กซีชนิดกังหัน เป็นกาแล็กซีประเภทหนึ่งที่เอ็ดวิน ฮับเบิล นักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกันได้ศึกษาและจัดกลุ่มเอาไว้ตามแผนภาพส้อมเสียงของฮับเบิล แม้ว่าจะมีนักวิทยาศาสตร์หลายคนได้พยายามเพิ่มรายละเอียดประเภทของกาแล็กซีเข้าไปเพื ...
  • ทำภาพถ่ายท้องฟ้า ให้มีความหมายมากขึ้นในทางวิทยาศาสตร์ 

   ภัทราวุธ พุสิงห์ (2552)
   ย้อนไปในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ผู้ที่มีกล้องถ่ายภาพแบบดิจิทัลเป็นของตนเองอาจมีจำนวนไม่มากนัก แต่ปัจจุบันกล้องถ่ายภาพแบบดิจิทัลมีราคาที่ถูกลง ขณะที่คุรสมบัติการทำงานดีขึ้น
  • ทำอย่างไรจึงจะได้ข้อสอบที่มีคุณภาพ 

   จตุพล งามแม้น; สุพัตรา ผาติวิสันติ์ (2555)
   การสอบถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ เพื่อช่วยให้ผู้สอนทราบข้อบกพร่องในการจัดกิจกรรมในการเรียนรู้ และประเมินได้ว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์ที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด ใครเก่งหรืออ่อนกว่ากัน การสร้างข้อสอบใ ...
  • ทำอย่างไรถึงจะเก่งฟิสิกส์ 

   สิรพัฒน์ ประโทนเทพ (2555)
   น่าแปลกใจว่าคนที่เรียนฟิสิกส์ส่วนใหญ่ยังไม่รู้ว่าฟิสิกส์คืออะไร มีแนวคิดแตกต่างจากวิทยาศาสตร์แขนงอื่นอย่างไร ประเด็นนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญก่อนที่เราจะเก่งฟิสิกส์ได้
  • ทำอย่างไรนักเรียนจึงจะประสบความสำเร็จในการเรียนคณิตศาสตร์ 

   ปานทอง กุลนาถศิริ (2543)
   เหตุผลหนึ่งที่ทำให้นักเรียนประสบปัญหาในการเรียนคณิตศาสตร์ก็คือ นักเรียนไม่ทราบว่า "จะเรียนคณิตศาสตร์อย่างไร" กุณแจที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในการเรียนคณิตศาสตร์ก็คือ "นักเรียนต้องฝึกฝนทำคณิตศาสตร์เป็นประจำ" ฟังดูแล้วไม่แปลกอะไรเลย ...
  • ทำอาหาร กิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ในเด็กปฐมวัย 

   ชลาธิป สมาหิโต (2552)
   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาศาสตร์ประถมศึกษา (2551) นำเสนอทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ครูและผู้ปกครองควรจะส่งเสริมให้แก่เด็กปฐมวัย
  • ทำไม 1 ไมล์ทะเลจึงเท่ากับ 1.852 กิโลเมตร เขามีวิธีคิดอย่างไร 

   สมเกียรติ เพ็ญทอง (2549)
   เคยสงสันกันไหมว่า เวลาฟังข่าวเกี่ยวกับทะเลทีไร เมื่อพูดถึงระยะทาง นักข่าวจะอ่านระยะทางที่มีหน่วยเป็นไมล์ทะเลทุกครั้งไป เช่น "ได้ส่งเรือตรวจการชายฝั่ง ต. 213 ออกปฏิบัติการค้นหาศพตั้งแต่วันที่ 22 ต.ค. และ 23 ต.ค. 2 ...