• Marcomni กับ Bose ใครคือผู้สร้างเครื่องรับ-ส่งวิทยุ 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2548)
   Guglielmo Marconi เกิดเมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2417 ในวัยเด็ก Marconi เป็นคนขี้อาย และชอบเก็บตัวอ่านหนังสือในห้องสมุดของบิดา เมื่อเขาได้พบว่าการอ่านหนังสือเพียงอย่างเดียว ไม่ทำให้จิตใจของเขาเป็นสุข เพราะเขาต้องการทดสอบ ...
  • Math & Music I ความพันผูกระหว่างคณิตศาสตร์กับดนตรี 

   วรนารถ อยู่สุข (2560)
   หากจะมีการพูดคณิตศาสตร์กับดุริยางคศาสตร์ หลายคนคงไม่คาดคิดว่าจะมีความเกี่ยวข้องกัน แต่ถ้าจะพูดถึงการทำงานของสมองที่ใช้ในการบ่มเพาะความคิดในศาสตร์ทั้งสองแล้วก็ยิ่งแตกต่างกันมากขึ้นไปอีก เนื่องจากการทำงานของสมอง ...
  • Mathematics education at school level in Thailand The development – The impact - The dilemmas 

   สุนีย์ คล้ายนิล (2558)
   IPST has been established to be responsible for the development and promotion of mathematics education of the nation for more than three decades. Although evidences showed positive impact on student learning at the early ...
  • Mini Course ทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับครู 

   นฤนาถ ธีรภัทรธำรง (2553)
   ครูต้องดูแลนักเรียนเป็นรายบุคคล...โรงเรียนต้องเปิิดโอกาสให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความรัก ความถนัดและความสนใจ
  • Misconceptual Physics เรื่อง การหาระยะยุบของสปริงจากการปล่อยตกของมวลในแนวดิ่ง 

   สมชาย เกียรติกมลชัย (2557)
   จากสถานการณ์ สปริงตั้งอยู่ในแนวดิ่ง มีค่านิจสปริงเป็น k N/m ปล่อย ก้อนมวล m จากระยะสูง h วัดจากปลายด้านบนของสปริงก้อนมวล m ตกลงที่ปลายสปริงและอัดสปริงลงไป อยากทราบระยะยุบสูงสุดของสปริง จะหาคำตอบได้อย่างไร
  • New man Error Analysis 

   สุรัชน์ อินทสังข์ (2545)
   การที่นักเรียนไม่สามารถแก้โจทย์ปัญหาได้อาจมีสาเหตุหลายประการ ดังนั้นครูจึงน่าจะลองวิเคราะห์หาความผิดพลาดอันเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้นำสิ่งที่ค้นพบไปปรับปรุงการสอนของตนเองได้
  • Nicolaus Copernicus 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2552)
   การเสนอความคิดว่า ดวงอาทิตย์อยู่ที่จุดศูนย์กลางของระบบสุริยะ และการที่โลกมิได้ครองตำแหน่งที่สำคัญอีกต่อไปได้ ทำให้ความสำคัญของมนุษย์ลดลง...
  • Niels Abel นักคณิตศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดของนอร์เวย์ 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2556)
   ถ้า Niels Abel มิได้เสียชีวิตด้วยวัณโรคในวัย 26 ปี เขาอาจจะเป็นนักคณิตศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งคริสต์ศตวรรษที่ 19 ก็ได้ ทั้ง ๆ ที่มีอายุน้อย และมีประสบการณ์วิจัยไม่มากแต่ Abel ก็สามารถพิสูจน์ได้ว่าสมการกําลัง 5 ...
  • Olaus Roemer ผู้วัดความเร็วของแสงได้เป็นคนแรก 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2558)
   Galileo Galilei ได้เคยขอให้ศิษย์และตนเองยืนบนเขาสองลูกที่รู้ระยะห่างกัน เมื่อถึงเวลาที่กำหนดก็ให้ศิษย์จุดตะเกียง แล้ว Galileo พยายามวัดเวลาที่ใช้ในการเดินทางของแสง ผลปรากฏว่า เขาจับเวลาไม่ได้ เพราะแสงเคลื่อนที่เร็วมากจนป ...
  • OpenOffice.org 2.0 ซอฟแวร์ทางเลือกตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

   บุญเลิศ อรุณพิบูลย์; บุญเกียรติ เจตจำนงนุช (2551)
   Openoffice.org เป็นโปรแกรมหลักโปรแกรมหนึ่งในกลุ่มซอฟต์แวร์รหัสเปิดที่น่าสนใจ เพราะสามารถใช้ประยุกต์กับวิชาการเรียนการสอนได้ทุกศาสตร์วิชา
  • ORIGAMI กับคณิตศาสตร์ 

   ชมัยพร ตั้งตน (2549)
   ORIGAMI เป็นศิลปะการพับกระดาษ คำๆ นี้มีรากศัพท์มาจากคำในภาษาญี่ปุ่นว่า "ORI" หมายถึงการพับ และ "KAMI" หมายถึงกระดาษ พจนานุกรมมักให้คำแปลของ ORIGAMI ว่าเป็นเทคนิคการพับกระดาษ
  • Otto Harn กับการพบปรากฏการณ์ Fission 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2551)
   ประวัติ Otto Hahn ผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเคมี จากการพบปรากฏการณ์ Fission
  • Phoebe Snetsinger 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2556)
   สตรีผู้เห็นสปีชีส์ที่สุดในโลก ถ้าแพทย์บอกว่า คุณมีเวลาอีกไม่ถึงปีที่จะมีชีวิตอยู่ต่อ คุณจะใช้เวลาที่เหลือทำอะไรบ้าง
  • PISA 2021 กับการประเมินความฉลาดรู้ด้านคณิตศาสตร์ 

   โครงการ PISA ประเทศไทย; สุชาดา ปัทมวิภาต (2563-06-10)
   การประเมิน PISA 2021 ที่กำลังจะมาถึงนี้เป็นการประเมินที่เน้นความฉลาดรู้ด้านคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) เป็นหลักเช่นเดียวกับ PISA 2003 และ PISA 2012 กรอบการประเมินของ PISA ถูกออกแบบมาเพื่อให้นักเรียนอายุ 15 ปี ...
  • PISA in FOCUS การจัดสรรทรัพยากรการเรียนอย่างเท่าเทียม สัมพันธ์กับผลการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างไร 

   สุชาดา ปัทมวิภาต (2558)
   ระบบโรงเรียนในประเทศที่มีคะแนน PISA สูง จะสามารถจัดสรรทรัพยากรการเรียนได้อย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าโรงเรียนจะมีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมสูงหรือต่ำก็ตาม และการสนับสนุนโรงเรียนที่มีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมต่ำไม่จําเป็นต้องจัด ...
  • PISA in FOCUS คณิตศาสตร์ทำให้นักเรียนเกิดความวิตกกังวลหรือไม่? 

   สุชาดา ปัทมวิภาต (2558)
   นักการศึกษาควรตระหนักถึงความสําคัญของความรู้สึกวิตกกังวลต่อคณิตศาสตร์ของนักเรียน เนื่องจากความวิตกกังวลมีความเกี่ยวข้องกับคะแนนคณิตศาสตร์ยิ่งมีความวิตกกังวลมากขึ้น คะแนนคณิตศาสตร์จะต่ำลง นอกจากนี้การปฏิบัติของครูต่อนักเร ...
  • PISA in FOCUS ผลการประเมิน PISA ระหวางนักเรียนหญิงและนักเรียนชาย 

   นันทวัน นันทวนิช (2558)
   ความแตกต่างในความสามารถทางวิชาการระหว่างนักเรียนหญิงและนักเรียนชาย ไม่ได้เป็นเพราะความแตกต่างของความสามารถที่มีมาตั้งแตกำเนิด พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู ผู้นำและผู้วางนโยบายทางการศึกษา จึงควรร่วมกันหาแนวทางที่จะช่วยลดช่องว่าง ...
  • PISA กับประเทศไทย ความจริงที่ต้องยอมรับ 

   โครงการ PISA ประเทศไทย (2560-06-06)
   ต้องยอมรับความจริงว่า คุณภาพการศึกษาไทยยังห่างไกลความเป็นเลิศ การแก้ไขปรับปรุงจึงเป็นเรื่องรีบด่วน ผลการวิจัยที่ชี้ ความอ่อนด้อยน่าจะเป็นจุดเริ่มของการแก้ไขที่ถูกจุดทั้งในด้านการจัดการทางการศึกษา สังคมและวัฒนธรรม ...
  • PISA ที่ผ่านมาบอกอะไรให้เราทราบบ้าง 

   โครงการ PISA ประเทศไทย (2559)
   รายงานประเด็นจากการประเมินผล PISA ฉบับนี้ เป็นฉบับส่งท้ายของปี 2559 จึงจะเป็นการขมวดประเด็นที่ได้พยายามนำเสนอมาในฉบับก่อน ๆ (FOCUS ประเด็นจาก PISA ฉบับที่ 1 – 11) ที่ได้ชี้ถึงตัวแปรที่ส่งผลต่อคุณภาพการเรียนรู้ให้เห็นว่า ...
  • PISA มองตะวันออก 

   โครงการ PISA ประเทศไทย (2562-01-09)
   เป็นที่น่าเสียดายที่ไม่ได้เห็นตัวอย่างจากระบบการศึกษาที่มีความคล้ายคลึงกับไทยในแง่ของประชากร และจำนวนนักเรียนและโรงเรียน เช่น เกาหลี และเวียดนาม ว่าประเทศเหล่านั้นมีปัจจัยใดนำไปสู่ความสำเร็จ แต่ในประเด็นเรื่องครู Andreas ...