• ชีววิทยาโอลิมปิกกับรางวัลเกียรติยศ 9 เหรียญทอง 

   ชูศิลป์ อัตชู (2545)
   ควันหลงจากการแข่งขันฟุตบอลโลกเพิ่งจากหายไปได้ไม่เท่าไหร่ เราก็มีข่าวใหม่ที่น่ายินดีกับความสำเร็จจากการแข่งขันทางด้านวิชาการในระดับโลกมาให้คนไทยได้ชื่นใจกัน
  • ชุดกล่องสมองกล 

   ทัศนีย์ กรองทอง (2548)
   ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก ถ้าพิจารณาอย่างถ่องแท้แล้ว อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ก็ล้วนมีคอมพิวเตอร์เข้ามาเกี่ยวข้องทั้งนั้น
  • ชุดทดลองวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนพิการทางสายตา เรื่องการสะท้อนของแสง 

   รังสรรค์ ศรีสาคร (2552)
   สาขาฟิสิกส์ และสาขาออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ สสวท. ได้ร่วมกันพัฒนาอุปกรณ์การทดลองทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนพิการทางสายตา เพื่อให้นักเรียนพิการทางสายตาได้มีโอกาสทำการทดลองทางวิทยาศาสตร์ด้วยตนเอง
  • ชุดสาธิตการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ 

   สมคิด ศิริเรือง (2551)
   บทเรียนทางฟิสิกส์เรื่องการเคลื่อนที่นับเป็นเรื่องค่อนข้างเข้าใจยากเช่นเรื่องการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ ซึ่งเป็นเรื่องของการเคลื่อนที่ของวัตถุใน 2 มิติ มิติหนึ่งคือการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ และในอีกมิติเป็นการเคลื่อน ...
  • ซูเปอร์มูน 

   นิพนธ์ ทรายเพชร (2558)
   ซูเปอร์มูน คือ ดวงจันทร์ที่เห็นโตกว่าปกติ ถ้าเป็นจันทร์เพ็ญจะเห็นความแตกต่างระหว่างจันทร์เพ็ญที่เป็นซูเปอร์มูนและจันทร์เพ็ญที่เป็นจันทร์เพ็ญปกติชัดเจนมาก
  • ดร. กล้าศักดิ์ จิตต์สงวน โรงเรียนบดินเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กับบทบาทของศูนย์สะเต็มศึกษาภาคกรุงเทพมหานคร 

   สินีนาฏ ทาบึงกาฬ (2559)
   สะเต็มศึกษา คือแนวทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ โดยเน้นการนำความรู้ไปแก้ปัญหาในชีวิจริง รวมทั้งเน้นการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต ...
  • ดร. ชิต เหล่าวัฒนา 

   โอมอนันต์ มณีโชติ (2548)
   ดร. ชิต เหล่าวัฒนา ผู้ทอฝันให้เป็นจริงในโลกเทคโนโลยี
  • ดร. รุ้งนภา ทองพูล กับผลงานวิจัยภายใต้แสงอาทิตย์ 

   สินีนาฏ ทาบึงกาฬ (2550)
   ดวงอาทิตย์เป็นแหล่งกำเนิดของสรรพสิ่งบนโลก ภายใต้ดวงอาทิตย์ ยังมีปริศนามากมายที่เรายังต้องค้นหาคำตอบ และเมื่อได้รับคำตอบแล้วดวงอาทิตย์อาจจะให้ทางรอดแก่มนุษย์เราได้ในอนาคต โดยเฉพาะในด้านพลังงาน
  • ดวงจันทร์ 

   หนุ่มเครายาว (2551)
   "ดวงจันทร์วันเพ็ญลอยเด่นอยู่ในนภา ทรงกลดสดสีรัศมีทอแสงงามตา แสงจันทร์อร่ามฉายงามส่องฟ้า ไม่งามเท่าหน้านวล้องยองใย" จากบทเพลงนี้คงจะไม่ได้หมายถึงดาวดวงใดนอกจาก "ดวงจันทร์" ถ้าเช่นนั้นเรามารู้จักดวงจันทร์จากพี่หนุ่เครายาวกันดีกว่า
  • ดวงจันทร์หมุนรอบตัวเองหรือไม่ 

   สุจิตรา ศิริสวัสดิ์พิพัฒน์ (2549)
   ในสมัยโบราณชายหนุ่มจะชมหญิงสาวว่ามีใบหน้างดงาม โดยเปรียบว่าหน้านวลผ่องดั่งดวงจันทร์ แต่ปัจจุบันการเปรียบดังกล่าวจะทำให้หญิงสาวไม่ชอบแน่
  • ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค 

   วิโรจน์ ลิ่วคงสถาพร (2553)
   การสำรวจความคิดเห็นสาระการเรียนรู้แกนกลางสำหรับการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
  • ดาวชุมนุมกับดาวร่วมทิศ (Conjunction) 

   นิพนธ์ ทรายเพชร (2558)
   ปรากฏการณ์ดาวเคราะห์ชุมนุมและดาวเคราะห์ร่วมทิศ มีให้เห็นอยู่บ่อย ๆ ดาวชุมนุมและดาวร่วมทิศไม่มีอิทธิพลอันใดต่อชีวิตของมนุษย์บนโลก แต่เป็นภาพที่สวยงามบนท้องฟ้า ควรที่จะติดตามเฝ้าดูเพื่อให้รู้จักดาวที่เป็นต้นกำเนิดวันเกิดของเรา
  • ดาวตก 

   วิหกไร้คอน (2551)
   ผีผุ่งใต้ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ดาวตก คืออะไร และมีความเป็นมาอย่างไร เราจะมาคุยกันในประเด็นเหล่านี้จากบทความนี้กันต่อไป
  • ดาวประกาย (Star Polygons) 

   ปรีชา เนาว์เย็นผล (2556)
   เมื่อกำหนดจุดจำนวน 7 จุด บนเส้นรอบวงของวงกลม ให้มีระยะห่างเท่า ๆ กัน กำหนดจุด A ให้เป็นจุดเริ่มต้น ลากส่วนของเส้นตรงจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดที่นับหรือก้าวต่อไปเป็นจุดที่ 2 ในทิศทางตามเข็มนาฬิกา แล้วลากส่วนของเส้นตรงต่อไปยั ...
  • ดาวอังคารใกล้โลก 

   นิพนธ์ ทรายเพชร (2553)
   ดาวอังคารเป็นดาวเคราะห์ที่ปราากฏบนฟ้าเป็นสีส้มแดง จึงได้ชื่อว่าเป็นดาวเคราะห์เเดง (red planet) เมื่อเอาชื่อมาตั้งเป็นวันอังคารและสีประจำวันอังคารคือ สีชมพู ก็นับว่าใกล้เคียงกับสีจริงของดาวเคราะห์
  • ดาวเคราะห์ใกล้โลกที่สุดในปี ค.ศ. 2018 

   นิพนธ์ ทรายเพชร (2560-03-04)
   ในบทความนี้จะกล่าวถึงการโคจรของดางเคราะห์รอบดวงอาทิตย์ ซึ่งดาวเคราะห์ 8 ดวงที่โคจรรอบดวงอาทิตย์นั้น อาจแบ่งได้เป็น 2 พวก คือ ดาวเคราะห์ชั้นใน และดาวเคราะห์ชั้นนอก
  • ดาวเทียมดวงใหม่ตรวจวัดความชื้นของดิน 

   อุมาพร จารุสมบัติ (2557)
   ความชื้นในดิน (Soil Moisture) หมายถึงปริมาณน้ำหรือไอน้ำที่มีอยู่ในดิน โครงสร้างของดินที่มีความแตกต่างกันส่งผลต่อปริมาณน้ำหรือไอน้ำที่สะสมอยู่ในดิน ความชื้นในดินมีความสำคัญและมีผลต่อการระเหยของน้ำ การคายน้ำของพืชซึ่งจะส่ง ...
  • ดินแดนหลากสี 

   ภิญญดา กลับแก้ว; อัมริสา จันทนะศิริ (2559)
   กิจกรรม "ดินแดนหลากสี" มีจุดประสงค์ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ศึกษาการเลือกจำนวนสีเพื่อใช้ระบายภาพ ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด โดยผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ สังเกตผลของการทำกิจกรรม และสร้างข้อความคาดการณ์ จนนำไปสู่การพบทฤษฎีบทบาททา ...
  • ดูดาวเต่าที่เกาะเต่า 

   นิพนธ์ ทรายเพชร (2553)
   ดูโน่นแน่ะ แม่อรุณรัศมี ตรงมือชี้ดางเต่านั้นดาวไถ โน่นดาวธงตรงหน้าอาชาไนย ดาสวลูกไก่เคียงอยู่เป็นหมู่กัน...
  • ดูแลสุขภาพตามหมู่เลือด 

   วรรณพร เหมือนเพชร (2554)
   ปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ความต้องการสารอาหารของแต่ละคนต่างกันคือ หมู่เลือด ซึ่งหมู่เลือดจะได้รับการถ่ายทอดทางพันธุกรรมมาจากพ่อและเเม่ โดยถูกกำหนดมาตั้งแต่การปฏิสนธิ เช่น ถ้าพ่อมีเลือดหมู่เอ เเม่มีเลือดหมู่บี ลูกอาจจะมีเลือดหมู่เอบี ...