• Julian Seymour Schwinger 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2553)
   ถึงจะได้รับรางวัลโนเบลร่วมกับ Feynman แต่ Schwinger ก็ไม่เป็นที่รู้จักในบรรดาคนทั่วไปมากเท่า Feynman เพราะ Schwinger ไม่ได้เป็นนักฟิสิกส์ของสังคม แต่เป็นนักฟิสิกส์ของนักฟิสิกส์เท่านั้น
  • Kahoot แบบทดสอบออนไลน์ ที่ให้ความรู้สึกเหมือนเล่นเกม 

   ณัฏฐิกา งามกิจภิญโญ (2562-03-04)
   Kahoot เป็นแอปพลิเคชันที่ใช้ในการสร้างแบบทดสอบออนไลน์ https://kahoot.com/ ที่ทำให้นักเรียนรู้สึกเหมือนเล่นเกม ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งบนคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ ในระบบปฏิบัติการ iOS และ Android โดยมีลูกเล่นที่สามารถจับเวลา ...
  • Lazzaro Spallanzani มนุษย์ค้างคาวคนแรกของโลก 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2561-07-03)
   Lazzaro Spallanzani เป็นบุคคลแรกที่พบว่า ค้างคาวสามารถเห็นและล่าเหยื่อในที่มืดสนิทได้โดยไม่ใช้ตา แต่ใช้หูในการหาทิศทาง Spallanzani เป็นทั้งนักบวช ครู และนักชีววิทยา เกิดเมื่อวันที่ 10 มกราคม ค.ศ. 1729 ทางตอนเหนือของอิตาลี
  • Learning Object สื่อการเรียนรู้ยุคดิจิทัล 

   สติยา ลังการ์พินธุ์ (2548)
   คุณครูผู้สอนคงเคยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในห้องเรียนบ้างแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการให้นักเรียนค้นคว้าข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต หรือเรียนรู้จากวีดิทัศน์และซีดีรอม สื่ออิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้เป็นอีกมิติหนึ่งในการสร้างองค์ความรู้
  • Life Form นิยามของสิ่งมีชีวิต 

   ปริยานุช ขุนเณร (2548)
   มนุษย์พยายามค้นหาสิ่งที่เรียกว่า "สิ่งมีชีวิต" ไม่ว่าสิ่งนั้นจะอาศัยอยู่ในใต้มหาสมุทรลึก ในดินแดนแห่งน้ำแข็งหนาวเย็นสุดขั้ว หรือใต้ภูเขาไฟร้อนระอุ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ถูกนำมาใช้เพื่อประมวลความรู้ควบคู่ไปกับความรู้ในศาสตร์อื่น ...
  • Linus Pauling บิดาของวิชาเคมีควอนตัม 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2558)
   เมื่ออายุได้เพียง 31 ปี Linus Pauling ก็รู้ว่า ตนคือนักเคมีที่เก่งที่สุดในโลก อีก 10 ปีต่อมา นักเคมีทั่วโลกต่าง ก็ยอมรับว่า Pauling เก่งจริง เพราะเขาคือนักเคมีคนแรกที่นำวิชากลศาสตร์ควอนตัมของฟิสิกส์มาอธิบายการเกิดพันธะต่าง ...
  • LT-MWITS Project 

   สุมาลี ไวยโรจน์ (2552)
   การเรียนรู้สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
  • MAAs กับการป้องกันรังสีอุลตราไวโอเลต 

   วีณา นุกูลการ (2552)
   ในปัจจุบัน ปริมาณของรังสีอุลตราไวโอเลต ซึ่งมีในแสงแดดมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างมากจากในอดีต ทั้งนี้สาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากชั้นโอโซนที่ลดลงอันเนื่องมาจากมลพิษต่าง ๆ
  • Marcomni กับ Bose ใครคือผู้สร้างเครื่องรับ-ส่งวิทยุ 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2548)
   Guglielmo Marconi เกิดเมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2417 ในวัยเด็ก Marconi เป็นคนขี้อาย และชอบเก็บตัวอ่านหนังสือในห้องสมุดของบิดา เมื่อเขาได้พบว่าการอ่านหนังสือเพียงอย่างเดียว ไม่ทำให้จิตใจของเขาเป็นสุข เพราะเขาต้องการทดสอบ ...
  • Math & Music I ความพันผูกระหว่างคณิตศาสตร์กับดนตรี 

   วรนารถ อยู่สุข (2560)
   หากจะมีการพูดคณิตศาสตร์กับดุริยางคศาสตร์ หลายคนคงไม่คาดคิดว่าจะมีความเกี่ยวข้องกัน แต่ถ้าจะพูดถึงการทำงานของสมองที่ใช้ในการบ่มเพาะความคิดในศาสตร์ทั้งสองแล้วก็ยิ่งแตกต่างกันมากขึ้นไปอีก เนื่องจากการทำงานของสมอง ...
  • Mathematics education at school level in Thailand The development – The impact - The dilemmas 

   สุนีย์ คล้ายนิล (2558)
   IPST has been established to be responsible for the development and promotion of mathematics education of the nation for more than three decades. Although evidences showed positive impact on student learning at the early ...
  • Mini Course ทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับครู 

   นฤนาถ ธีรภัทรธำรง (2553)
   ครูต้องดูแลนักเรียนเป็นรายบุคคล...โรงเรียนต้องเปิิดโอกาสให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความรัก ความถนัดและความสนใจ
  • Misconceptual Physics เรื่อง การหาระยะยุบของสปริงจากการปล่อยตกของมวลในแนวดิ่ง 

   สมชาย เกียรติกมลชัย (2557)
   จากสถานการณ์ สปริงตั้งอยู่ในแนวดิ่ง มีค่านิจสปริงเป็น k N/m ปล่อย ก้อนมวล m จากระยะสูง h วัดจากปลายด้านบนของสปริงก้อนมวล m ตกลงที่ปลายสปริงและอัดสปริงลงไป อยากทราบระยะยุบสูงสุดของสปริง จะหาคำตอบได้อย่างไร
  • New man Error Analysis 

   สุรัชน์ อินทสังข์ (2545)
   การที่นักเรียนไม่สามารถแก้โจทย์ปัญหาได้อาจมีสาเหตุหลายประการ ดังนั้นครูจึงน่าจะลองวิเคราะห์หาความผิดพลาดอันเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้นำสิ่งที่ค้นพบไปปรับปรุงการสอนของตนเองได้
  • Nicolaus Copernicus 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2552)
   การเสนอความคิดว่า ดวงอาทิตย์อยู่ที่จุดศูนย์กลางของระบบสุริยะ และการที่โลกมิได้ครองตำแหน่งที่สำคัญอีกต่อไปได้ ทำให้ความสำคัญของมนุษย์ลดลง...
  • Niels Abel นักคณิตศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดของนอร์เวย์ 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2556)
   ถ้า Niels Abel มิได้เสียชีวิตด้วยวัณโรคในวัย 26 ปี เขาอาจจะเป็นนักคณิตศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งคริสต์ศตวรรษที่ 19 ก็ได้ ทั้ง ๆ ที่มีอายุน้อย และมีประสบการณ์วิจัยไม่มากแต่ Abel ก็สามารถพิสูจน์ได้ว่าสมการกําลัง 5 ...
  • Olaus Roemer ผู้วัดความเร็วของแสงได้เป็นคนแรก 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2558)
   Galileo Galilei ได้เคยขอให้ศิษย์และตนเองยืนบนเขาสองลูกที่รู้ระยะห่างกัน เมื่อถึงเวลาที่กำหนดก็ให้ศิษย์จุดตะเกียง แล้ว Galileo พยายามวัดเวลาที่ใช้ในการเดินทางของแสง ผลปรากฏว่า เขาจับเวลาไม่ได้ เพราะแสงเคลื่อนที่เร็วมากจนป ...
  • OpenOffice.org 2.0 ซอฟแวร์ทางเลือกตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

   บุญเลิศ อรุณพิบูลย์; บุญเกียรติ เจตจำนงนุช (2551)
   Openoffice.org เป็นโปรแกรมหลักโปรแกรมหนึ่งในกลุ่มซอฟต์แวร์รหัสเปิดที่น่าสนใจ เพราะสามารถใช้ประยุกต์กับวิชาการเรียนการสอนได้ทุกศาสตร์วิชา
  • ORIGAMI กับคณิตศาสตร์ 

   ชมัยพร ตั้งตน (2549)
   ORIGAMI เป็นศิลปะการพับกระดาษ คำๆ นี้มีรากศัพท์มาจากคำในภาษาญี่ปุ่นว่า "ORI" หมายถึงการพับ และ "KAMI" หมายถึงกระดาษ พจนานุกรมมักให้คำแปลของ ORIGAMI ว่าเป็นเทคนิคการพับกระดาษ
  • Otto Harn กับการพบปรากฏการณ์ Fission 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2551)
   ประวัติ Otto Hahn ผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเคมี จากการพบปรากฏการณ์ Fission