• การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ในโรงเรียน ครั้งที่ 1 (วทร.1) 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2533)
   การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ในโรงเรียน (วทร.) ครั้งที่ 1 กำหนดการและบทคัดย่อ ในหัวข้อ พัฒนาชาติด้วยวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ในโรงเรียน, 26-28 มีนาคม 2533 ณ วิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี
  • การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ในโรงเรียน ครั้งที่ 2 (วทร.2) 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2534)
   เอกสารประกอบการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ในโรงเรียน ครั้งที่ 2 (วทร.2) พัฒนาชาติด้วยวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ในโรงเรียน, 25-27 มีนาคม 2534 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี
  • การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ในโรงเรียน ครั้งที่ 3 (วทร.3) 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2535)
   เอกสารประกอบการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ในโรงเรียน ครั้งที่ 3 (วทร.3) พัฒนาคน พัฒนาชาติ ด้วยวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ในโรงเรียน 18 - 20 มีนาคม 2535
  • กิจกรรมสำหรับนักเรียน เรื่อง สาร การเคลื่อนที่ และพลังงาน 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2545)
   กิจกรรมสำหรับนักเรียน เรื่อง สาร การเคลื่อนที่ และพลังงาน วิทยาศาสตร์ประถมศึกษาปีที่ 1-3 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2545 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับสาร การเคลื่อนที่ และพลังงาน
  • กิจกรรมสำหรับนักเรียน เรื่อง โลกและท้องฟ้าของเรา 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2545)
   กิจกรรมสำหรับนักเรียน เรื่อง โลกและท้องฟ้าของเรา วิทยาศาสตร์ประถมศึกษาปีที่ 1-3 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2545 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับโลก และท้องฟ้าของเรา
  • ข่าวสาร สสวท. ปีที่ 9 ฉบับที่ 4 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2524 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2524-09)
   ข่าวสาร สสวท. ปีที่ 9 ฉบับที่ 4 เดือน กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2524 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับบทความของนักวิชาการ สสวท. ที่กล่าวถึงการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ โดยบทความหนึ่งจะเน้นไปทางด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์แบบใหม่โดยทั่ว ๆ ...
  • ข่าวสาร สสวท. ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2523 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2523-12)
   ข่าวสาร สสวท. ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2523 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับบทความเรื่องการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนอาชีวศึกษา ของนักวิชาการ สสวท.
  • ข่าวสาร สสวท. ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือนตุลาคม 2515 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2515-10)
   ข่าวสาร สสวท. ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2515 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับแผนภูมิแสดงการแบ่งส่วนงานของสถาบัน ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 42 รายนามคณะกรรมการส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และรายนามผู้เชี่ยวชาญ
  • ข่าวสาร สสวท. ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 เดือนมกราคม 2515 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2515-01)
   ข่าวสาร สสวท. ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 เดือนมกราคม พ.ศ. 2515 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับนโยบายและลักษณะงานของสถาบัน รายงานการประชุมการปรับปรุงการสอนวิทยาศาสตร์ และความสำคัญของวิชาชีววิทยาในสังคมปัจจุบัน
  • ข่าวสาร สสวท. ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 เดือนเมษายน 2516 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2516-04)
   ข่าวสาร สสวท. ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 เดือน มกราคม พ.ศ. 2516 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับสารจากหัวหน้าผู้เชี่ยวชาญ ข่าวการประชุมในนครโตเกียว การตั้งคำถาม คณิตศาสตร์แผนใหม่อะไรกันแน่ ข่าวการเคลื่อนไหวของสถาบัน และบรรณาธิการแถลง
  • ข่าวสาร สสวท. ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 เดือนกรกฎาคม 2516 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2516-07)
   ข่าวสาร สสวท. ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2516 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับสรุปผลงานของสาขาวิชา ข่าวการเคลื่อนไหวของสถาบัน และบรรณาธิการแถลง
  • ข่าวสาร สสวท. ปีที่ 1 ฉบับพิเศษ 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2515)
   ข่าวสาร สสวท. จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสนอข่าวกิจกรรม ความเคลื่อนไหวและการก้าวหน้าของการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเผยแพร่วิชาการที่เกี่ยวข้องแก่ผู้มีหน้าที่ในการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และต่อประชาชนผู้สนใจ
  • ข่าวสาร สสวท. ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2524 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2524-12)
   ข่าวสาร สสวท. ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2524 ฉบับนี้เป็นฉบับปฐมฤกษ์ของกองบรรณาธิการชุดนี้ ในเล่มเราขอแนะนำ ผ.อ. คนใหม่ของ สสวท. และมีเรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ ได้แก่ การประเมินผลเพื่อควบคุมคุณภาพของหลักสูตร ...
  • ข่าวสาร สสวท. ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 เดือนมกราคม - มีนาคม 2525 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2525-03)
   ข่าวสาร สสวท. ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 เดือน มกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2525 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับบทความของนักวิชาการ สสวท. เรื่องภาษีใหม่ปี 2525 และการหาคำตอบของกำหนดการเชิงเส้น ของสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้เตรียมมาโดยเฉพาะให้อาจารย์ ...
  • ข่าวสาร สสวท. ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2525 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2525-06)
   ข่าวสาร สสวท. ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 เดือน เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2525 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับข่าวการอบรม ภาคฤดูร้อนเป็นพิเศษเพื่อผู้เข้ารับการอบรม และทางคณะกองบรรณาธิการคัดบทกลอนของนายไสว สุทธิพิทักษ์ จากวารสารข่าวสมาคมสถาบันอุดมศึกษา ...
  • ข่าวสาร สสวท. ปีที่ 10 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม-กันยายน 2525 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2525-09-01)
   นิตยสารฉบับครบรอบ 10 ปี สสวท.
  • ข่าวสาร สสวท. ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2527 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2527-12)
   ข่าวสาร สสวท. ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2527 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับบทความของนักวิชาการ สสวท. ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในโรงเรียน อาทิ อุปกรณ์ชุดกังหันความร้อน ...
  • ข่าวสาร สสวท. ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 เดือนมกราคม - มีนาคม 2528 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2528-03)
   ข่างสาร สสวท. ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 เดือน มกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2528 ซึ่งมีเนืื้อหาเกี่ยวกับบทความของนักวิชาการ สสวท. อาทิ เรื่อง แนวความคิดในการพัฒนาระบบการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเรียนเพื่อรู้จริง เรื่องไมโครคอมพิว ...
  • ข่าวสาร สสวท. ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2529 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2529-06)
   ข่าวสาร สสวท. ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 เดือน เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2529 ซึ่งมีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านมาเสนออย่างครบครัน เนื้อเรื่องมีทั้งเรื่องเผยแพร่และส่งเสริมความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่องกิจก ...
  • ข่าวสาร สสวท. ปีที่ 13 ฉบับที่ 4 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2528 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2528-09)
   ข่าวสาร สสวท. ปีที่ 13 ฉบับที่ 4 เดือน กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2528 เป็นฉบับพิเศษที่เสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริม การคัดเลือก และกิจกรรมการเข้าค่าย ของนักเรียนในโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิ ...