• 12 ปี สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2526)
   หนังสือเล่มนี้ จัดทำขึ้นในวาระครบรอบ ๑๒ ปี ของสถาบันฯ ได้รวมเรื่องราวของการพัฒนาหลักสูตรของสาขาวิชาต่างๆ ของสถาบันฯ ทั้งในด้านความเป็นมา การดำเนินการ วิธีการ และผลงานไว้โดยละเอียด ข้อมูลเหล่านี้แต่เดิมไม่ได้มีการบันทึกเป ...
  • 15 ปี สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2530)
   หนังสือเล่มนี้ จัดทำขึ้นในวาระครบรอบ 15 ปี ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
  • 20 ปี สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2535)
   หนังสือเล่มนี้ จัดทำขึ้นในวาระครบรอบ ๒๐ ปี ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
  • 25 ปี สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่งมั่นสร้างสรรค์วิทยาศาสตร์ไทย 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2540)
   หนังสือเล่มนี้ จัดทำขึ้นในวาระครบรอบ ๒๕ ปี ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
  • 36 ปี สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2551)
   หนังสือเล่มนี้ จัดทำขึ้นในวาระครบรอบ 36 ปี ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
  • The 1990 Revised Edition of The 1978 Lower Secondary School Curriculum 

   กระทรวงศึกษาธิการ (2539)
   หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) ฉบับภาษาอังกฤษ โดยกระทรวงศึกษาธิการ
  • การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ในโรงเรียน ครั้งที่ 1 (วทร.1) 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2533)
   การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ในโรงเรียน (วทร.) ครั้งที่ 1 กำหนดการและบทคัดย่อ ในหัวข้อ พัฒนาชาติด้วยวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ในโรงเรียน, 26-28 มีนาคม 2533 ณ วิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี
  • การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ในโรงเรียน ครั้งที่ 2 (วทร.2) 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2534)
   เอกสารประกอบการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ในโรงเรียน ครั้งที่ 2 (วทร.2) พัฒนาชาติด้วยวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ในโรงเรียน, 25-27 มีนาคม 2534 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี
  • การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ในโรงเรียน ครั้งที่ 3 (วทร.3) 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2535)
   เอกสารประกอบการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ในโรงเรียน ครั้งที่ 3 (วทร.3) พัฒนาคน พัฒนาชาติ ด้วยวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ในโรงเรียน 18 - 20 มีนาคม 2535
  • กิจกรรมสำหรับนักเรียน เรื่อง สาร การเคลื่อนที่ และพลังงาน 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2545)
   กิจกรรมสำหรับนักเรียน เรื่อง สาร การเคลื่อนที่ และพลังงาน วิทยาศาสตร์ประถมศึกษาปีที่ 1-3 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2545 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับสาร การเคลื่อนที่ และพลังงาน
  • กิจกรรมสำหรับนักเรียน เรื่อง โลกและท้องฟ้าของเรา 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2545)
   กิจกรรมสำหรับนักเรียน เรื่อง โลกและท้องฟ้าของเรา วิทยาศาสตร์ประถมศึกษาปีที่ 1-3 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2545 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับโลก และท้องฟ้าของเรา
  • ข่าวสาร สสวท. ปีที่ 9 ฉบับที่ 4 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2524 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2524-09)
   ข่าวสาร สสวท. ปีที่ 9 ฉบับที่ 4 เดือน กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2524 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับบทความของนักวิชาการ สสวท. ที่กล่าวถึงการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ โดยบทความหนึ่งจะเน้นไปทางด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์แบบใหม่โดยทั่ว ๆ ...
  • ข่าวสาร สสวท. ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2523 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2523-12)
   ข่าวสาร สสวท. ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2523 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับบทความเรื่องการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนอาชีวศึกษา ของนักวิชาการ สสวท.
  • ข่าวสาร สสวท. ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือนตุลาคม 2515 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2515-10)
   ข่าวสาร สสวท. ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2515 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับแผนภูมิแสดงการแบ่งส่วนงานของสถาบัน ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 42 รายนามคณะกรรมการส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และรายนามผู้เชี่ยวชาญ
  • ข่าวสาร สสวท. ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 เดือนมกราคม 2515 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2515-01)
   ข่าวสาร สสวท. ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 เดือนมกราคม พ.ศ. 2515 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับนโยบายและลักษณะงานของสถาบัน รายงานการประชุมการปรับปรุงการสอนวิทยาศาสตร์ และความสำคัญของวิชาชีววิทยาในสังคมปัจจุบัน
  • ข่าวสาร สสวท. ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 เดือนเมษายน 2516 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2516-04)
   ข่าวสาร สสวท. ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 เดือน มกราคม พ.ศ. 2516 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับสารจากหัวหน้าผู้เชี่ยวชาญ ข่าวการประชุมในนครโตเกียว การตั้งคำถาม คณิตศาสตร์แผนใหม่อะไรกันแน่ ข่าวการเคลื่อนไหวของสถาบัน และบรรณาธิการแถลง
  • ข่าวสาร สสวท. ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 เดือนกรกฎาคม 2516 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2516-07)
   ข่าวสาร สสวท. ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2516 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับสรุปผลงานของสาขาวิชา ข่าวการเคลื่อนไหวของสถาบัน และบรรณาธิการแถลง
  • ข่าวสาร สสวท. ปีที่ 1 ฉบับพิเศษ 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2515)
   ข่าวสาร สสวท. จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสนอข่าวกิจกรรม ความเคลื่อนไหวและการก้าวหน้าของการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเผยแพร่วิชาการที่เกี่ยวข้องแก่ผู้มีหน้าที่ในการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และต่อประชาชนผู้สนใจ
  • ข่าวสาร สสวท. ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2524 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2524-12)
   ข่าวสาร สสวท. ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2524 ฉบับนี้เป็นฉบับปฐมฤกษ์ของกองบรรณาธิการชุดนี้ ในเล่มเราขอแนะนำ ผ.อ. คนใหม่ของ สสวท. และมีเรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ ได้แก่ การประเมินผลเพื่อควบคุมคุณภาพของหลักสูตร ...
  • ข่าวสาร สสวท. ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 เดือนมกราคม - มีนาคม 2525 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2525-03)
   ข่าวสาร สสวท. ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 เดือน มกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2525 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับบทความของนักวิชาการ สสวท. เรื่องภาษีใหม่ปี 2525 และการหาคำตอบของกำหนดการเชิงเส้น ของสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้เตรียมมาโดยเฉพาะให้อาจารย์ ...