• อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ รศ. ดร. นิดา สะเพียรชัย 

   คุรุสภา (2527)
   รองศาสตราจารย์ ดร. นิดา สะเพียรชัย อดีตผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) พ.ศ. 2524 - 2527
  • เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2545)
   เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา พิมพ์ครั้งที่ 1 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2545 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเทคนิคการยกตัวอย่างและการสร้างโจทย์ปัญหา การใช้วัสดุประกอบการสอน การสร้างและการใช้ภาพประกอบการสอน การต่อภาพ การฝึกท่องสูตรคูณ ...
  • เอกสารวิชาคณิตศาสตร์ เล่ม 1 สำหรับนักเรียนในโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2535)
   เอกสารวิชาคณิตศาสตร์ เล่ม 1 สำหรับนักเรียนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) พิมพ์ครั้งที่ 1 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2535 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องสมการพหุนาม เรื่องการให้เหตุผลแบบิุปนัยและนิรนัย ...
  • เอกสารวิชาคณิตศาสตร์ เล่ม 2 สำหรับนักเรียนในโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2538)
   เอกสารวิชาคณิตศาสตร์ เล่ม 2 สำหรับนักเรียนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) พิมพ์ครั้งที่ 1 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2538 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องระบบสัจพจน์และการพิสูจน์ และเรื่องกราฟของสมการ
  • เอกสารวิชาคณิตศาสตร์ เล่ม 3 สำหรับนักเรียนในโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2538)
   เอกสารวิชาคณิตศาสตร์ เล่ม 3 สำหรับนักเรียนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) พิมพ์ครั้งที่ 1 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2538 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเวกเตอร์ในปริภูมิสามมิติ และเรื่องบทปร ...
  • เอกสารวิชาคณิตศาสตร์เล่ม 1 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2535)
   เอกสารฉบับนี้เป็นเอกสารที่ สสวท พัฒนาขึ้นสำหรับนักเรียนและอาจารย์ที่ปรึกษาในโครงการ พสวท ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีเนื้อหาเกี่ยวกับสมการพหุนาม การให้เหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัย การแก้ปัญหา พร้อมเฉลยแบบฝึกหัด
  • เอกสารวิชาคณิตศาสตร์เล่ม 3 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2538)
   เอกสารฉบับนี้เป็นเอกสารที่ สสวท พัฒนาขึ้นสำหรับนักเรียนและอาจารย์ที่ปรึกษาในโครงการ พสวท ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีเนื้อหาเกี่ยวกับเวกเตอร์ในปริภูมิสามมิติ บทประยุกต์ของอัตราส่วน สมการเชิงเส้น และลำดับเรขาคณิต พร้อมเฉลยแบบฝึกหัด
  • เอกสารสำหรับครูชีววิทยาเทคนิคบางประการในการปฏิบัติการชีววิทยา 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2529)
   เอกสารสำหรับครูเทคนิคบางประการในปฏิบัติการชีววิทยา ระดัยมัธยมศึกษาตอนปลาย พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2529 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเทคนิคการใช้สีธรรมชาติย้อมเนื้อเยื่อพืชและสัตว์ เทคนิคการศึกษาโครโมโซมพืช เทคนิคการศึกษาการงอกของละอองเรณู ...
  • เอกสารสำหรับนักเรียน พสวท. วิชาเคมี ว 051 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2536)
   เอกสารสำหรับนักเรียนในโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาเคมี ว 051 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2536 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ...
  • เอกสารสำหรับนักเรียน พสวท. วิชาเคมี ว 051 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2538)
   สาขาวิชาเคมี สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดทำเอกสารฉบับนี้ขึ้น เพื่อใช้ประกอบการสอนวิชาเคมีเพิ่มเติมจากการสอนวิชาเคมีในหลักสูตรปกติ เพื่อให้นักเรียนในโครงการ พสวท. ได้ทำกิจกรรมต่างๆ และได้พัฒนาความสาม ...
  • เอกสารสำหรับนักเรียน พสวท. วิชาเคมี ว 053 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2538)
   สาขาวิชาเคมี สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดทำเอกสารฉบับนี้ขึ้น เพื่อใช้ประกอบการสอนวิชาเคมีเพิ่มเติมจากการสอนวิชาเคมีในหลักสูตรปกติ เพื่อให้นักเรียนในโครงการ พสวท. ได้ทำกิจกรรมต่างๆ และได้พัฒนาความสาม ...
  • เอกสารสำหรับนักเรียน วิชาชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2528)
   เอกสารเสริมสำหรับนักเรียน โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หน่วยการเรียนเรื่องระบบนิเวศน์ พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2528 ซึ่งมีเนื้อห ...
  • เอกสารสำหรับนักเรียน วิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ว 411 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2540)
   เอกสารสำหรับนักเรียน วิิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ว 411 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2533) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2540 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ...
  • เอกสารสำหรับนักเรียน วิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ว 411 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2542)
   เอกสารสำหรับนักเรียน วิิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ว 411 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2533) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2542 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ...
  • เอกสารสำหรับนักเรียน วิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ว 411 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2543)
   เอกสารสำหรับนักเรียน วิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ว 411 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2533) พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2543 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับกิจกรรมวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ...
  • เอกสารเสริมความรู้ สำหรับครูคณิตศาสตร์พาณิชยกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เล่ม 3 ส.ค.103 ส.ค.104 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2527)
   เอกสารเสริมความรู้สำหรับครูคณิตศาสตร์พาณิชยกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เล่ม 3 (สค 103, สค 104) พิมพ์ครั้งที่ 1 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2527 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องลำดับ เรื่องลิมิต เรื่องทฤษฎีบททวินาม เรื่องการหารากที่สามขอ ...
  • เอกสารเสริมความรู้ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง เรขาคณิตและความรู้สึกเชิงปริภูมิ ชั้นประถมศึกษา 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2546)
   เอกสารเสริมความรู้ทางคณิตศาสตร์ เรื่องเรขาคณิตและความรู้สึกเชิงปริภูมิ พิมพ์ครั้งที่ 1 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2546 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องความหมายและความสำคัญของความรู้สึกเชิงปริภูมิ เรื่องความรู้สึกเชิงปริภูมิกับนักเรียนระดั ...
  • เอกสารเสริมความรู้สำหรับครูคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2522)
   เอกสารเสริมความรู้สำหรับครูคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2522 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเซ็ตกับคณิตศาสตร์ ตอบปัญหาเกี่ยวกับจำนวนจริงและจำนวนเชิงซ้อน การเป็นฟังก์ชัน ฯลฯ
  • เอกสารเสริมความรู้สำหรับครูคณิตศาสตร์ เล่ม 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2522)
   เอกสารเสริมความรู้สำหรับครูคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ร่างครั้งที่ 1 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2522 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องตรีโกณมิติในอดีตและในปัจจุบัน เรื่องฟังก์ชันตรีโกณมิติ ...
  • เอกสารเสริมความรู้สำหรับครูคณิตศาสตร์พาณิชยกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เล่ม 2 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2526)
   เอกสารเสริมความรู้สำหรับครูคณิตศาสตร์พาณิชยกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 1 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2526 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องความเป็นมาของตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทย เรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ ...