• ห.ร.ม. 

   สุรัชน์ อินทสังข์ (2547)
   คณิตศาสตร์มีขั้นตอนวิธีหรือ algorithm ที่นักเรียนต้องเรียนรู้จำนวนมาก เช่น วิธีการคูณ การหาร วิธีการหา ห.ร.ม. (ค.ร.น.) โดยการแยกตัวประกอบ การสอนเรื่องพวกนี้เพื่อให้เด็กทำโจทย์ได้ วิธีที่ง่ายและสะดวกที่สุดสำหรับครูคือการบอก
  • หนังสือการ์ตูนวิทยาศาสตร์ในวรรณคดีลำนำ 

   วิมลมาศ ศรีนาราง (2559)
   เด็กวัยประถมศึกษา (อายุ 6-12 ปี) เป็นวัยที่มีพัฒนาการรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย จิตใจ ความคิด หรือการใช้ภาษา ธรรมชาติของเด็กวัยนี้จะสนใจการอ่าน แต่ปัญหาการเรียนรู้ของเด็กในปัจจุบัน มักพบว่า หลังการอ่านเด็กสรุปใจความ ...
  • หนังสือกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารและสมบัติของสาร 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2545)
   หนังสือกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารและสมบัติของสาร ช่วงชั้นที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2545 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับสารและสมบัติของสาร
  • หนังสือกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง เสียง 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2545)
   หนังสือกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง เสียง ช่วงชั้นที่ 2 ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2545 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่อง เสียงเกิดขึ้นได้อย่างไร เสียงมาถึงหูได้อย่างไร ...
  • หนังสือกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2545)
   หนังสือกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ช่วงชั้นที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2545 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่อง แรงทำอะไรได้บ้าง ...
  • หนังสือกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง แสง 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2545)
   หนังสือกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง แสง ช่วงชั้นที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2545 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องแสง
  • หนังสือกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2545)
   หนังสือกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ช่วงชั้นที่ 2 ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2545 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ
  • หนังสือกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง ไฟฟ้า 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2545)
   หนังสือกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง ไฟฟ้า ช่วงชั้นที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2545 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับไฟฟ้า
  • หนังสือประกอบการสอน วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่ง 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2525)
   หนังสือประกอบการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับวิชาการและกิจกรรมเสนอแนะ แบบฝึกหัดเพิ่มเติม เกมและปัญหาทางคณิตศาสตร์ เฉลยคำตอบ
  • หนังสือรวมข้อมูลเคมี 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2527)
   หนังสือรวบข้อมูลเคมีเล่มนี้ได้รวบรวมข้อมูลเป็นภาษาไทย เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนและใช้อ้างอิง
  • หนังสืออ่านประกอบสำหรับครู การออกแบบและเทคโนโลยี 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2549)
   หนังสืออ่านประกอบสำหรับครู การออกแบบและเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 พิมพ์ครั้งที่หนึ่ง ปีพิมพ์ พ.ศ. 2549 เล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับธรรมชาติของเทคโนโลยี ...
  • หนังสืออ่านเพิ่มเติมวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการแก้ปัญหา 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2540)
   หนังสืออ่านเพิ่มเติมวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา พิมพ์ครั้งที่ 1 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2540 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องการแก้ปัญหา
  • หนังสืออ่านเพิ่มเติมวิชาคณิตศาสตร์เรื่องรหัส ระดับมัธยมศึกษา 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2546)
   หนังสืออ่านเพิ่มเติมวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา พิมพ์ครั้งที่ 3 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2546 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องรหัส
  • หนังสือเรียน ค101 คณิตศาสตร์1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่ง 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2539)
   หนังสือเรียนวิชา ค 101 คณิตศาสตร์ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่ 10 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2539 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องการเขียนตัวเลขแทนจำนวน เรื่องสมบั ...
  • หนังสือเรียน ค102 คณิตศาสตร์2 ชั้นมัยธยมศึกษาปีที่หนึ่ง 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2536)
   หนังสือเรียนวิชา ค 102 คณิตศาสตร์ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่ 3 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2536 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องสมการ เรื่องคู่อันดับและกราฟ ...
  • หนังสือเรียน ค203 คณิตศาสตร์ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สอง 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2541)
   หนังสือเรียนวิชา ค 203 คณิตศาสตร์ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่ 9 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2541 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่อง
  • หนังสือเรียน ค203 คณิตศาสตร์ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สอง 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2536)
   หนังสือเรียนวิชา ค 203 คณิตศาสตร์ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่ 1 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2536 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องระบบจำนวนเต็ม เรื่องความเท่ากันทุกประการ ...
  • หนังสือเรียน ค204 คณิตศาสตร์ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สอง 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2539)
   หนังสือเรียนวิชา ค 204 คณิตศาสตร์ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่ 5 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2539 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องสมการและอสมการ เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ ...
  • หนังสือเรียน ค204 คณิตศาสตร์ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สอง 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2536)
   หนังสือเรียนวิชา ค 204 คณิตศาสตร์ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่ 1 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2536 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องสมการและอสมการ เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ ...
  • หนังสือเรียน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ คพ. ทป. 011 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2533)
   รายวิชาคอมพิวเตอร์ คพ. ทป. 011 เป็นรายวิชาพื้นฐานในกลุ่มวิชาอาชีพคอมพิวเตอร์ ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ของกระทรวงศึกษาธิการ จุดประสงค์ของรายวิชานี้เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ...