• ศัพท์ศึกษาศาสตร์ร่วมสมัย การประเมินและวิจัย 

   วิโรจน์ ลิ่วคงสถาพร; จุฑามาส สรุปราษฎร์ (2560)
   ในช่วงที่มีการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของ พ.ศ. 2560 ผู้เขียนได้รับ ส.ค.ส. ที่เป็นพจนานุกรมศัพท์ศึกษาศาสตร์ร่วมสมัย ชุดการประเมินและวิจัย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ผู้เขียนจึงขอนำเสนอศัพท์บางคำที่น่าสนใจในพจนานุกรมมาเผยแพร่ให้ ...
  • ศาสตราจารย์ ดร. ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

   สินีนาฏ ทาบึงกาฬ (2561-05-02)
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ดร. ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ เป็นผู้อำนวยการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ตามความในมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันส่งเสริมการสอนวิทย ...
  • ศิลปะจากการบวกและการคูณบนหน้าปัดนาฬิกา 

   ปรีชา เนาว์เย็นผล (2550)
   คณิตศาสตร์ในแง่มุมหนึ่งเป็นการศึกษาเรื่องแบบ รูป มีแบบรูปของจำนวนอยู่หลายประเภท ในที่นี้จะขอเสนองานศิลปะที่สร้างสรรค์ขึ้นจากกระบวนการบวกและการคูณแบบพิเศษที่ดำเนินการบนหน้าปัดนาฬิกาแทนการใช้เส้นจำนวน
  • ศึกษาพฤติกรรมการดำรงชีวิตของนกกระจาบ 

   วนิดา คล่องอาสา (2553)
   การทำลายธรรมชาติแม้เพียงเล็กน้อย จะส่งผลกระทบถึงทั้งโลกที่เราอยู่ การเก็บรังนกกระจาบมา... เพื่อประดับบ้าน การปล่อยนกกระจาบที่ถูกขังและนำมาขาย... เพื่อทำบุญ???....
  • ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ 

   แม่เกาลัดคั่ว (2553)
   พ่อกับแม่พาเกาลัดไปเชียงใหม่ เพื่อไปดูหมีเเพนด้า และเรียนรู้ตามแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ สถานที่แหน่งหนึ่งที่พ่อกับเเม่บอกว่าจะต้องไปเรียนรู้ให้ได้ นั่นคือ การได้ตามรอยพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ...
  • ศูนย์เทคโนโลยีทางทันตกรรมขั้นสูง 

   ปริยานุช ขุนเณร (2548)
   จากจุดเริ่มต้นในการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จนวันนี้มีนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในแต่ละสาขาจำนวนมากในประเทศ บุคลากรเหล่านี้ได้พยายามผลักดัน ต่อยอดให้เกิดองค์การใหม่อย่าง "ศูนย์เทคโนโลยีทันตกรรมขั้นสูง" ...
  • สถานการณ์ทางคณิตศาสตร์กับแนวคิดเชิงคำนวณ 

   ทรงยศ สกุลยา (2563-08)
   บทความนี้นำเสนอตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยอาศัยแนวคิดเชิงคำนวณควบคู่กับแนวคิดทางคณิตศาสตร์ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการคิดอย่างเป็นระบบ แก้ปัญหาได้อย่างเป็นลำดับขั้นตอน การนำแนวคิดเชิงคำนวณมาใช้ในการแ ...
  • สถานการณ์อัจฉริยะของเด็กไทยที่ยังรอความเข้าใจ 

   อธิษฐาน พูลศิลป์ศักดิ์กุล (2549)
   ท่านที่สนใจศึกษาบุคคลที่มีชื่อเสียงในประวัติศาสตร์ คงทราบว่าอัจฉริยบุคคลในประวัติศาสตร์ มีทั้งที่ได้รับการยกย่องจากสังคม และที่ถูกตราหน้าในวัยเด็กว่าไม่เอาไหน ท่านคิดว่าเด็กไทยของเราที่มีแววอัจฉริยะมักถูกจัดอยู่ในกลุ่มแร ...
  • สถานการณ์โลกร้อน กำลังรอการตอบสนองด่วน (ตอนที่ 2) 

   สุนีย์ คล้ายนิล (2551)
   สถานการณ์โลกร้อนทำให้เกิดปรากฎการณ์ทางธรรมชาติที่มีผลกระทบอย่างไรแรงต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกโดยตรงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ๆ ที่อาจเกิดขึ้น สามารถติดตามได้จากบทความนี้
  • สถานการณ์โลกร้อนกำลังรอการตอบสนองด่วน ตอนที่ 1 

   สุนีย์ คล้ายนิล (2551)
   รายละเอียดของบทความนี้จะเสนอแนวความคิดว่า ครูอาจารย์จะสามารถนำประเด็นนี้เข้าสู่การเรียนการสอนได้อย่างไร ในตอนแรกนี้จะเป็นการให้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับประเด็นปัญหาโลกร้อน เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการอภิปรายกลุ่มย่อยทำโจทย์ปัญหา ...
  • สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกล ผ่านดาวเทียม 

   วัฒน วัฒนากูล (2553)
   เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2553 ทีี่ผ่านมา คณะเจ้าหน้าทีี่ของสำานักงานผู้อ้อำนวยการ สสวท. ได้เดินทางไปศึกษาดูงานทีี่สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม หรือ สถานี DLTV ซึึ่งตัั้งอยู่ในโรงเรียนวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน ...
  • สถิตินอนพาราเมตริก The Mann - Whitney U Test 

   เกตุวดี จังวัฒนกุล (2557)
   จากการที่ได้นำเสนอเกี่ยวกับเรื่องสถิตินอนพาราเมตริกในฉบับที่ผ่านมา คงได้ทราบกันแล้วว่าในการวิจัยนั้นมักจะมีข้อจำกัดแต่ในข้อจำกัดมักจะมีทางแก้ไขเสมอ ในการวิเคราะห์ข้อมูลหากผู้วิจัยไม่สามารถนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อหา ...
  • สถิตินอนพาราเมตริกกับการวิจัย 

   เกตุวดี กัมพลาศิริ (2551)
   การวิจัยทางการศึกษานั้นคือ การค้นคว้าหาวิธีการที่เหมาะสมกับการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นศึกษาวิธีการเรียนการสอน หรือการศึกษาวิธีการที่จะนำมาใช้กับนักเรียนให้นักเรียนนั้นได้รับประโยชน์สูงสุด จากการศึกษา ซึ่งได้มาด้วยวิธีการหาคำตอ ...
  • สถิติเหรียญรางวัลการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระหว่างประเทศของไทยกับประเทศในแถบเอเชีย 

   วนิดา ธนประโยชน์ศักดิ์ (2555)
   ในช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีจะเป็นช่วงที่นักเรียนไทยได้แสดงความสามารถทาทงวิชาการในเวทีระดับโลกกันอีกแล้วจากการแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ และนักเรียนของเราก็จะนำความสำเร็จกลับมาให้คนไทยได้ชื่นชมอยู่เสมอ
  • สนามแรงบันดาลใจจากผลงานเครื่องเร่งอนุภาค LHC ก่อเกิดเครื่องเร่งมอดูลอ้ายของ สสวท. 

   ราม ติวารี (2557)
   สนามแรงบันดาลใจจากผลงานเครื่องเร่งอนุภาค LHC ก่อเกิดเครื่องเร่งมอดูลอ้ายของ สสวท.จากการนำเสนอทฤษฎีเกี่ยวกับฟิสิกส์อนุภาคออกมาเป็น “แบบจำลองมาตรฐาน (standard model)” เป็นผลเฉลยว่าอนุภาคมีมวลได้อย่างไร ทั้งสองท่านต่างคนต่า ...
  • สนุกกับ สสวท. ภายใต้แนวคิดสะเต็มศึกษา ในมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2559 

   สินีนาฏ ทาบึงกาฬ (2559)
   งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2559 ได้เวียนมาบรรจบอีกครั้งหนึ่ง และ สสวท. ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดงานครั้งนี้เช่นครั้งก่อน ๆ แต่ก่อนอื่นจะขอเล่าถึงความเป็นมาของวิทยาศาสตร์แห่งชาติ อันเป็นที่มาของการจัดมหกรร ...
  • สนุกกับกลไกในวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี 

   อภิสิทธิ์ ธงไชย (2553)
   สสวท. ได้พัฒนาหลักสูตรวิชานี้มาได้เกือบสิบปีแล้ว โดยได้นำเอาหลักสูตรจากประเทศ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ และอีกหลายประเทศ เพื่อปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย
  • สนุกกับการสร้างแบบจำลองระบบสุริยะ 

   สุจิตรา ศิริสวัสดิ์พิพัฒน์ (2551)
   ในการศึกษาดาราศาสตร์ เมื่อเรานำข้อมูลในเรื่องของขนาดหรือระยะทางมาย่อส่วนลง แล้วใช้วิธีการเปรียบเทียบกัน ก็จะทำให้จินตนาการได้ จึงอยากเชิญชวนให้มาลองสร้างแบบจำลองระบบสุริยะดู เพื่อให้เห็นภาพระบบสุริยะได้
  • สนุกกับการเรียนรู้ เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างต่อไทรกับต้นไทร โดยใช้เลนส์มิวอาย (Mu Eye) 

   กัญณัฏฐ์ สวัสดิ์สว่าง (2561-09-03)
   บทความนี้ได้ให้รายละเอียดของกิจกรรม "สนุกกับการเรียนรู้ เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างต่อไทรกับต้นไทย โดยใช้เลนส์มิวอาย (Mu Eye)" ซึ่งเคยใช้อบรมในโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท.
  • สนุกกับกิจกรรม GLOBE 

   ยุพาพร ทิพย์จริยาอุดม (2549)
   คุณเคยสังเกตเมฆบนท้องฟ้าบ้างไหมว่ามีรูปร่างเป็นอย่างไร เมฆที่เราเห็นเหล่านี้มีชื่อเรียกเหมือนกับคนที่มีชื่อเรียกต่าง ๆ กัน โดยชื่อที่ใช้เรียกเมฆได้มาจากรูปร่างลักษณะของเมฆที่เจอ...