• วารสาร สวท. ปีที่ 18 ฉบับที่ 71 เดือนกรกฎคม - กันยายน 2533 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2533-09)
   วารสาร สสวท. ปีที่ 18 ฉบับที่ 71 เดือน กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2533 ปัจจุบันถ้าพิจารณากันให้ดี ก็จะพบว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าทั้งหมดนี้ก้เนื่องมาจาก "ความประมาท" และ "ความเห็นแก่ตัว" ทั้งสิน ดังนั้นขอให้เราท ...
  • วารสาร สสวท. ปีที 20 ฉบับที่ 77 เดือนมกราคม - มีนาคม 2535 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2535-03)
   วารสาร สสวท. ปีที่ 20 ฉบับที่ 77 เดือน มกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2535 เนื้อหาในฉบับนี้คณะผู้จัดทำ ขอนำประวัติศาสตร์ของสถาบันฯ แนวทางกรดำเนินงาน การจัดกิจกรรม ตลอดจนการพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ...
  • วารสาร สสวท. ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 เดือนตุลาคม 2528 - มกราคม 2529 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2529-01)
   วารสาร สสวท. ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2528 - เดือน มกราคม พ.ศ. 2529 มีเนื้อหาเกี่ยวกับบทความของนักวิชาการ สสวท. ได้แก่เรื่อง ผลประโยชน์ที่ประเทศไทยพึงได้รับจากการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพและพันธุวิศวกรรม ...
  • วารสาร สสวท. ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2529 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2529-05)
   วารสาร สสวท. ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม พ.ศ. 2529 มีเนื้อหาเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ ที่มีภัยธรรมชาติแผ่นดินไหวเกิดขึ้นในที่ต่าง ๆ กันมากมายหลายแห่ง จนทำให้หลายคนสงสัยว่า เป็นเพราะอะไร ...
  • วารสาร สสวท. ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 เดือนมิถุนายน - กันยายน 2529 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2529-09)
   วารสาร สสวท. ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 เดือน มิถุนายน - กันยายน พ.ศ. 2529 มีเนื้อหาครอบคลุมเวลาของวันวิทยาศาสตร์ (18 สิงหาคม) จึงขอเสนอบทความต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวกับการเรียนการสอนวิทยยาศาสตร์ เพื่อจะได้เป็นแรงกระตุ้นให้ทุกท่าานคิดว่า ...
  • วารสาร สสวท. ปีที่ 14 ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2529 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2529-12)
   วารสาร สสวท. ปีที่ 14 ฉบับที่ 4 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2529 มีเนื้อหาเกี่ยวกับประโยชน์ของเทคโนโลยีนั้นมีมากมายก็จริงอยู่ แต่หากผู้ใช้ไม่มีความเข้าใจ ขาดความระมัดระวัง แน่นอน...ผลก็คืออันตรายที่อาจเกิดขึ้นในทุกรูปแบบ ...
  • วารสาร สสวท. ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มีนาคม 2530 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2530-03)
   วารสาร สสวท. ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2530 มีเนื้อหาเกี่ยวกับบทความของนักวิชาการ สสวท. เรื่องย่างเข้าปีที่ 16 ... สสวท. จะเดินไปในทิศทางใด ได้ชี้ให้เห็นแนวโน้มของการพัฒนาหลักสูตรต่อไปนั้น จะมีทิศทางอย่างไร ...
  • วารสาร สสวท. ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2530 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2530-06)
   วารสาร สสวท. ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2530 มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องปัจจุบันความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้ง ทราบกันหรือไม่ว่า วิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอย่างไร ...
  • วารสาร สสวท. ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2530 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2530-09)
   วารสาร สสวท. ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 เดือน กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2539 มีเนื้อหาเกี่ยวกับบทความของนักวิชาการ สสวท. เรื่องการสร้างจิตสำนึกของการพึ่งตนเองผ่านสื่อมวลชน เรื่องวิทยาศาสตร์กับการพัฒนาชีวิตที่ดีกว่า และเรื่องแนวคิดบ ...
  • วารสาร สสวท. ปีที่ 15 ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2530 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2530-12)
   วารสาร สสวท. ปีที่ 15 ฉบับที่ 4 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2530 มีเนื้อหาเกี่ยวกับบทความของนักวิชาการ สสวท. ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับโครงการต่าง ๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ...
  • วารสาร สสวท. ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มีนาคม 2531 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2531-03)
   วารสาร สสวท. ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2531 มีเนื้อหาเกี่ยวกับความก้าวหน้าของ สสวท. ก้าวต่อไปของการดำเนินงานแต่ละด้านมีอะไรบ้าง ติดตามได้จากถ้อยแถลง และบทความของผู้อำนวยการ สสวท. และบทความอื่น ๆ ...
  • วารสาร สสวท. ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน - มิถุนายน 2531 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2531-06)
   วารสาร สสวท. ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2531 มีเนื้อหาเกี่ยวกับบทความของนักวิชาการ สสวท. เรื่องค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อน โครงการ พสวท. ปีการศึกษา 2530 ซึ่งจะทำให้ท่านทราบว่านักเรียนในโครงการ พสวท. ...
  • วารสาร สสวท. ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2531 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2531-09)
   วารสาร สสวท. ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 เดือน กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2531 มีเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดนิทรรศการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ซึ่ง สสวท. ก็ได้มีการจัดกิจกรรมขึ้นมาหลายอย่างเช่นกัน วารสารฉบับนี้จึงได้สรรหาเรื่องราวในแวดวง ...
  • วารสาร สสวท. ปีที่ 16 ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2531 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2531-12)
   วารสาร สสวท. ปีที่ 16 ฉบับที่ 4 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2531 ฉบับนี้เป็นการร่วมเฉลิมฉลองปีศิลปหัตกรรมไทย โดยจัดเป็นฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับงานศิลปหัตกรรมไทย ภายในเล่มจะมีบทความที่เล่าถึงเรื่องราวของกิจกรรมต่าง ๆ ...
  • วารสาร สสวท. ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มีนาคม 2532 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2532-03)
   วารสาร สสวท. ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2532 วารสารฉบับนี้เป็นการเสนอบทความของนักวิชาการ สสวท. เรื่องสารตะกั่ว เพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจทั้งในแง่ประโยชน์และพิษภัย นอกจากนี้ยังมีบทความที่น่าสนใจสำหรับครูวิยาศาสตร์ ...
  • วารสาร สสวท. ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2532 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2532-06)
   วารสาร สสวท. ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2532 ฉบับนี้จอร่วมสนับสนุนรณรงค์ในเรื่องของการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างเต็มที่ ในฉบับนี้นอกจากจะมีบทความเกี่ยวกับการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์แล้ว ยังมีเรื่องราวเ ...
  • วารสาร สสวท. ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2532 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2532-09)
   วารสาร สสวท. ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 เดือน กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2532 ฉบับนี้ขอเสนอแนวคิดที่น่าสนใจเกี่ยวกับบทความเรื่องถนนสายวิทยาศาสตร์ ครูวิทยาศาสตร์เป็นบุคลากรอีกกลุ่มหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญ จึงขอแนะนำให้รู้จัก "ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น" ...
  • วารสาร สสวท. ปีที่ 17 ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2532 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2532-12)
   วารสาร สสวท. ปีที่ 17 ฉบับที่ 4 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2532 ฉบับนี้ขอพูดถึงอาชีพนักคณิตศาสตร์ประกันภัย เป็นอีกบทความหนึ่งที่เสนอไว้ในวารสาร เพราะเป็นเรื่องใหม่สำหรับบ้านเรา และจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในสังคมปัจจุบันและอนาคต ...
  • วารสาร สสวท. ปีที่ 18 ฉบับที่ 69 เดือนมกราคม - มีนาคม 2533 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2533-03)
   วารสาร สสวท. ปีที่ 18 ฉบับที่ 69 เดือน มกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2533 มีเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม โดยได้เสนอบทความเรื่องแนวคิดในการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษา เรื่องพิษของน้ำมันกับภาวะแวดล้อม จึงเป็นบทความด้านสิ่งแวดล้อมที่นำมาเสนอในฉบับนี้ ...
  • วารสาร สสวท. ปีที่ 18 ฉบับที่ 70 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2533 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2533-06)
   วารสาร สสวท. ปีที่ 18 ฉบับที่ 70 เดือนเมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2533 ฉบับนี้เราได้สรรหาบทความที่อยู่ในความสนใจของท่านมาเสนอมากมายด้วยกัน และเรื่องที่น่าสนใจที่สุดก็คงจะเป็นเรื่อง บทบาทของครูกับความต้องการของหลักสูตรฉบับปรับปรุง ...