• ปฏิทินเดือนเกิดของฉัน 

   ปรีชา เนาว์เย็นผล (2557)
   ประโยชน์ทางตรงของปฏิทินคือใช้เป็นสื่อบอกวัน เดือน ปี ทั้งในอดีต ปัจจุบันและอนาคต นอกจากนี้ยังอาจใช้เป็นสมุดบันทึกกิจกรรมในชีวิตประจำวันอย่างคร่าว ๆ ได้ ตามแนวคิดของไทยดั้งเดิมจะกำหนดให้วันแรกของสัปดาห์เป็นวันอาทิตย์ ...
  • ปฏิบัติการหาลักษณะโครงสร้างโลกด้วยสื่อสามมิติ 

   เบ็ญจวรรณ ศรีเจริญ (2552)
   โลกที่ฉันรู้จัก เป็นของแข็ง เป็นดาวเคราะห์ดวงหนึ่งในระบบสุริยะและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ยุคเริ่มแรก จนถึงปัจจุบัน
  • ปฐมวัยกับไอที 

   พรพิมล ตั้งชัยสิน (2554)
   เด็กในยุคปัจจุบันเป็นเด็กที่เติบโตมาพร้อมกับไอที โดยเฉพาะผู้ปกครองที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ กล้องดิจิทัล และโทรศัพท์มือถือ เด็กเหล่านี้จึงได้เห็นและสัมผัสอุปกรณ์สื่อสารเหล่านี้จนเคยชิน คำถามจึงมีอยุ่ว่า เด็กวัยนี้ควรใช้เท ...
  • ประกายไฟก่อกำเนิดวิทยสัประยุทธ์ 

   ราม ติวารี (2553)
   เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่า เวที เป็นปัจจัยที่ 6 ของเยาวชนไทยต่อจากโทรศัพท์มือถืออเนกประสงค์ พ่วงกับปัจจัยสี่ของมนุษย์ทั่วไปดั้งเดิดัชนีนี้บ่งคือเวทีคว้าดาวต่าง ๆ "วิทยสัประยุทธ์" ขอเป็นทางเลือกใหม่ เป็นเวทีวิชาการสร้างสรรค์อนา ...
  • ประกาศสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง ปรับปรุงการจัดแบ่งส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2562)
   ประกาศสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง ปรับปรุงการจัดแบ่งส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๖๒
  • ประชุมที่เรคแซม ไม่ไปไม่รู้ 

   นันทฉัตร วงษ์ปัญญา (2551)
   ศูนย์เรคแซมมีชื่อเต็มว่า ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของซีมีโอ จากการประชุมครั้งนี้ ทำให้รับประโยชน์มากมายจากการแลกเปลี่ยนความรู้และผลการวิจัยด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ...
  • ประตูสู่การเรียนรู้ผ่านสื่อดิจิทัล 

   สติยา ลังการ์พินธุ์ (2549)
   สื่อการเรียนรู้ดิจิทัล เป็นทางเลือกหนึ่งในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21ซึ่ง สสวท. มีโครงการพัฒนาสื่อดิจิทัลในรูปแบบที่เรียกว่า Learning Object เพื่อให้ผู้สอนและผู้เรียน มีสื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ...
  • ประยุกต์ใช้ Data Mining จัดการข้อมูลอย่างชาญฉลาดด้วย TADA-Ed 

   แจ่มจันทร์ ศรีอรุณรัศมี (2548)
   เมื่อพูดถึงข้อมูล Information ในปัจจุบันจะเห็นว่ามีมากมาย จากหลาย ๆ แห่ง ปัจจุบันโลกของข่าวสารข้อมูลกำลังก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ข้อมูลต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงทุก ๆ วินาที
  • ประวัติการออกแบบตราสัญลักษณ์ สสวท. 

   มาเนตร์ กอบน้ำเพ็ชร (2560)
   สื่อนำเสนอประวัติและความเป็นมาในการออกแบบตราสัญลักษณ์ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • ประสบการณ์การทดลองใน Micro-Gravity Flight ที่ประเทศญี่ปุ่น 

   ธนภัทร์ ดีสุวรรณ (2551)
   หนึ่งในทีมเยาวชนไทยจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่ผ่านการคัดเลือกไปทำการทดลองวิทยาศาสตร์ของตนเองในสภาพไร้แรงโน้มถ่วงที่ประเทศญี่ปุ่น สมาชิกทั้ง 4 คนของทีมได้ร่วมแรงกันคิดและทำโครงงานวิทยาศาสตร์ชิ้นนี้จนประสบผลสำเร็จ
  • ประสบการณ์การเป็นครูวิทยาศาสตร์ชายแดนใต้ 

   ชมจันทร์ ธารา (2552)
   อาจารย์อาแว จิ ครูวิทยาศาสตร์ ที่จบสาขาวิทยามาโดยตรงสอนที่โรงเรียนบ้านแคนา อ.เมือง จ. นราธิวาส ซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา มาเล่าประสบการณ์การเป็นครูชายแดนใต้ให้เราฟัง
  • ประสบการณ์เยี่ยมชมกิจกรรมสะเต็มศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น 

   พิรุณรัตน์ ปุณยลิขิต (2559)
   ประสบการณ์การเยี่ยมชมกิจกรรมสะเต็มศึกษาและจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ประเทศญี่ปุ่น
  • ประสบการณ์เยี่ยมชมกิจกรรมสะเต็มศึกษา ณ รัฐอิสราเอล 

   วสุ ทัพพะรังสี (2560)
   เรื่องที่ประทับใจเมื่อเดินทางยัง โรงเรียนมัธยมการเกษตรไอน์ คาเรน ณ กรุงเยรูชาเล็ม หรือ “Ein Karem” Agricultural High School – Jerusalem
  • ประสาทสัมผัสแห่งรัก ห่วงลึกที่แสดงให้เห็น 

   สุทธิพงษ์ พงษ์วร (2548)
   วาเลนไทน์ที่ผ่านมา วันเวลาที่ผู้คนและสื่อต่าง ๆ ให้ความสนใจในเรื่องของความรักในแง่ต่าง ๆ เช่น คิดถึงช่วงเวลาแห่งความรักทั้งที่ผ่านมาในอดีต ความรักที่หลายคนคาดหวังและรอคอย ไม่เว้นแม้แต่ตัวผู้เขียน ก็ยังคิดถึงเรื่องของความ ...
  • ประหยัดพลังงาน ลดค่าใช้จ่าย กับระบบเอกสรอิเล็กทรอนิกส์ 

   ประวิท รัตนตันหยง (2552)
   ปัจจุบันอินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาท มากในชีวิตประจำวัน นับตั้งแต่การค้นหาข้อมูล ข่าวสาร บทความ สารคดีต่าง ๆ แม้กระทั่งการดูหนัง ฟังเพลงทางอินเทอร์เน็ต ตลอดจนการถ่ายทอดสด การเรียนการสอนบนอินเทอร์เน็ตและการค้าขายบนอินเทอร์เน็ต ...
  • ประเด็นหลักจากผลการประเมิน PISA 2015 

   โครงการ PISA ประเทศไทย (2560-05-01)
   สำหรับค่าเฉลี่ยของประเทศไทย พบว่า นักเรียนที่ต้องการทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์มีประมาณ 20% แต่ที่ต้องการทำงานด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมมีน้อย (4%) ส่วนมากต้องการทำงานด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (14%) ด้านเทคโนโลยีสารสนเท ...
  • ประเด็นหลักและนัยทางการศึกษาจาก PISA 2015 บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 

   โครงการ PISA ประเทศไทย (2560-07-13)
   เป้าหมายหลักของโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programme for International Student Assessment หรือ PISA) คือ การให้ข้อมูลแก่ระดับนโยบายว่าระบบโรงเรียนของแต่ละประเทศสามารถเตรียมความพร้อมให้เยาวชนเพื่อการใช้ชีวิตแ ...
  • ประเทศที่ประสบความสำเร็จเขาดูแลครูอย่างไร 

   โครงการ PISA ประเทศไทย (2559)
   ระบบโรงเรียนของประเทศที่ประสบความสำเร็จ (ประเทศคะแนนสูง) เน้นการยึดหลักปฏิบัติสามประการเกี่ยวกับครู ได้แก่ (1) เอาคนที่ดีที่สุดมาเป็นครู (2) เก็บครูที่ดีไว้และเอาสิ่งที่ดีที่สุดออกมาจากครู (3) ทำให้ครูก้าวเข้าไปทันทีที่เ ...
  • ประเทศใดสามารถทำให้เด็กด้อยโอกาสประสบความสำเร็จ 

   โครงการ PISA ประเทศไทย (2561-06-29)
   นักเรียนด้อยโอกาสด้านสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมมักพบอุปสรรคในการเรียนทำให้ไม่สามารถพัฒนาได้เต็มที่ และความสามารถในการเรียนและการมีส่วนร่วมสร้างสังคมในอนาคตก็จะถูกจำกัดไปด้วย การขจัดอุปสรรคทางการศึกษาเป็นเป้าหมายหนึ่งของทุก ...
  • ประเทศใดได้ชื่อว่ามีระบบโรงเรียนที่ดีที่สุดในโลก 

   โครงการ PISA ประเทศไทย (2559)
   ในโลกที่เชื่อมต่อถึงกันอย่างทุกวันนี้ และในสังคมที่การศึกษาและเศรษฐกิจมีความเชื่อมโยงกัน ระบบโรงเรียนของแต่ละประเทศย่อมมีการเปรียบเทียบกันอย่างไม่ต้องสงสัย แต่การเปรียบเทียบกันไม่อาจทำได้ง่าย ๆ โดยใช้ข้อมูลชุดใดชุดหนึ่ง ...