• บทความฟิสิกส์ 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2545)
   สสารบนโลกประกอบด้วย ดิน น้ำ ลม และไฟ และสสารเหล่านี้ประกอบด้วยอนุภาคขนาดเล็กกว่าลงไปอีกซึ่งเขาเรียกว่า อะตอม
  • บทบาทของวิตามินซี ต่อการเสริมสร้างคอลลาเจน 

   รติยา คุเขตพิทักษ์วงศ์ (2552)
   คอลลาเจน เป็นโปรตีนชนิดเส้นใยที่ประสานกันอยู่นอกเซลล์ ของเนื้อเยื่อที่เกี่ยวพัน ในชั้นผิวหนังแท้ และมีอยู่ทั่วไปในร่างกาย คอลลาเจนที่พบในร่างกายมีหลายชนิด ทำหน้าที่เสริมสร้างความแข็งแรงให้แก่กล้ามเนื้อ กระดูก และเอ็น
  • บทบาทของเทศบาล 

   สินีนาฏ ทาบึงกาฬ (2550)
   แหล่งเรียนรู้ไม่ได้มีเฉพาะแต่ในตำราเท่านั้น ชุมชนเองก็เป็นขุมปัญญาใกล้ตัวที่ไม่อาจมองข้ามได้ เพราะภูมิปัญญาท้องถิ่นนั่นเป็นรากเหง้าของตัวเองที่ถ่ายทอดสั่งสมมาจากรุ่นสู่รุ่น ที่ลูกหลานควรจะศึกษาอย่างลึกซึ้งและพัฒนาต่อยอดออกไปให้ได้
  • บทบาทครูพี่เลี้ยงวิชาการ 

   สุวรรณา เอี่ยมสุขวัฒน์ (2556)
   โดยปกติ คำว่า พี่เลี้ยง มักใช้สำหรับผู้ที่ทำหน้าที่ให้คำปรึษาแนะนำ ช่วยเหลือ ดูแลผู้ที่กำลังอยูในระหว่างศึกษาเรียนรู้งานหรือประสบการณ์ใหม่ พี่เลี้ยง เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถเป็นที่ยอมรับ ที่สามารถให้คำปรึกษาแนะนำช่วยเ ...
  • บทบาทใหม่ในระบบการศึกษาไทย 

   ยืน ภู่วรวรรณ; สมชาย นำประเสริฐชัย (2546)
   e-Leaning จะเป็นระบบที่ช่วยสนันสนุนระบบการเรียนการสอนของโรงเรียนทั้งหมดเป็นระบบและมีรูปแบบเหมือนกัน ให้นักเรียนสามารถเลือกบทเรียนได้ตามความต้องการ
  • บทสรุปรายงานผลการวิจัยโครงการ TIMSS 2007 

   ปรีชาญ เดชศรี; เกตุวดี กัมพลาศิริ; ปริชาติ เบ็ญจวรรณ์ (2552)
   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ดำเนินการศึกษาผลแนวโน้มการจัดการศึกษาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2550 (TIMSS 2007) ร่วมกับสมาคมประเมินนานาชาติ (IEA) โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ...
  • บทสรุปเพื่อการบริหาร การรู้วิทยาศาสตร์ การอ่าน และคณิตศาสตร์ ของนักเรียนนานาชาติวัย 15 ปี 

   สุนีย์ คล้ายนิล; ปรีชาญ เดชศรี; อัมพลิกา ประโมจนีย์ (2550)
   รายงานจากการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA 2006 รายงานนี้ ในสองส่วนแรกเป็นผลการประเมินโดยสรุปประเด็นหลักๆ ที่สำคัญเพื่อการบริหารของนักเรียนไทยและนักเรียนนานาชาติตามลำดับ ส่วนที่สามเป็นสาระและภูมิหลังของโครงการ และในส่วนที่สี่ ...
  • บทสัมภาษณ์ รศ. สุวรรณ คูสำราญ 

   สินีนาฏ ทาบึงกาฬ (2552)
   บมสัมภาษณ์ : รศ. สุวรรณ คูสำราญ การแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับทวีปเอเชีย ครั้งที่ 10 กับการกระตุ้นบรรยากาศการเรียนรู้ฟิสิกส์
  • บทเรียนการเยือนห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ระดับโลก 

   สุมาลี นาคประดา(ไวยโรจน์) (2553)
   สถาบัน Fermilab มีนักวิทยาศาสตร์ ทั้งนักฟิสิกส์คอมพิวเตอร์ วิศวกร รวมกว่า 2,000 คน และอีกเกือบครึ่งคือเจ้าหน้าที่ Fermilab เป็นสถาบันที่มีห้องปฏิบัติการทางด้านฟิสิกส์อนุภาคพลังงานสูง โดยให้โอกาสกับนักวิทยาศาสตร์จากทั่วป ...
  • บทเรียนจากสึนามิถล่มญี่ปุ่น 

   จิณห์จุฬา โชติทิพยสุนนท์ (2554)
   เหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยสึนามิ แม้จะสร้างความสูญเสียมากมายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งก่อให้เกิดความรู้สึกเศร้าสลดมห้กับทุกคนที่ได้รับรู้ แต่หากมองอีกด้านหนึ่ง เหตุการณ์สึนามิที่เกิดขึ้นแต่ละครั้ง เป็นโอกาสที่เราจะได้ศึกษา ...
  • บทเรียนสาระการออกแบบและเทคโนโลยี เรื่อง สัญญาณกันขโมย 

   สุธิดา การีมี (2551)
   แนวคิดของการจัดกิจกรรมนี้คือ ให้ผู้เรียนรู้จักวิเคราะห์ปัญหาที่แท้จริงและสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหานั้น ซึ่งอาจพบได้ในชีวิตประจำวัน แล้วบูรณการความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาดังกล่าว นำไปสู่การออกแบบและทดลองก่อนการสร้างจริง ...
  • บนถนนสายคอมพิวเตอร์โอลิมปิก 

   จินดาพร หมวกหมื่นไวย (2545)
   หากพูดถึงการแข่งขันด้านวิชาการที่นักเรียนหลายคนอยากจะได้เป็นตัวแทนของประเทศนั้น เป็นที่ยอมรับกันดีว่าต้องมีชื่อของการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการเข้าไปรวมอยู่ด้วยอย่างแน่นอน
  • บนท้องฟ้ามีดาวกี่ดวง 

   สุภัคสรณ์ รุ่งศรี (2558)
   ใครที่อยู่ต่างจังหวัด ตึกรามบ้านช่องมีไม่มากนัก รวมถึงไม่ค่อยมีแสงไฟจากถนนมารบกวน ก็คงได้เต็มอิ่มกับการนอนดู “ดาวล้านดวง” บนท้องฟ้าได้ทุกวัน ผิดกับคนในเมืองที่บางคืน “ดาวสักดวง” ก็ไม่ยอมโผล่มาให้เห็น คนในเมือง จึงมักจะจิ ...
  • บรรยากาศทางระเบียบวินัย (Disciplinary climate) ส่งผลอย่างไร ต่อการเรียนรู้ 

   โครงการ PISA ประเทศไทย (2559)
   การเรียนรู้ขึ้นอยู่กับหลายตัวแปร หนึ่งในนั้นคือบรรยากาศทางการเรียน ซึ่งครอบคลุมตัวแปรต่าง ๆ ที่ไม่ใช่การเรียนการสอนโดยตรง แต่มีผลเกี่ยวข้องกับการเรียนของนักเรียน เช่น พฤติกรรมของนักเรียนและครูในมุมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวด ...
  • บริจาคเลือดบ่อยทำให้เส้นเลือดแฟบจริงหรือ 

   จักรภพ เพ็ญแข (2548)
   นอกจากจะเชื่อว่าการบริจาคเลือดจะทำให้โลหิตจาง ซึ่งไม่ได้เป็นความจริงเลย ยังมีคนเชื่อไปอีกทางหนึ่งว่า บริจาคเลือดมาก ๆ แล้วเส้นเลือดแฟบหรือตีบ
  • บอกเล่าประสบการณ์การเดินทางไปร่วมงาน Microsoft in Education Global Training Partner Summit 

   รักษพล ธนานุวงศ์ (2560)
   จากช่วงเวลา 3 วัน ที่ผู้เขียนได้ร่วมฟังการบรรยายและทำกิจกรรม ผู้เขียนขอแบ่งปันสิ่งที่ได้เรียนรู้โดยสรุป เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ 3 ซอฟต์แวร์ ที่ทาง Microsoft ได้นำเสนอ ได้แก่ OneNote, Sway และ Office Mix ดังนี้
  • บอกเล่าประสบการณ์ของการเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าที่ประเทศจีน 

   รักษพล ธนานุวงศ์ (2557)
   คณะนักวิชาการ สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนต้น สสวท. ได้มีโอกาสเดินทางไปประเทศจีน เพื่อศึกษาดูงานโรงไฟฟ้า 3 โรง โดยมีวัตถุประสงค์คือ การได้เรียนรู้เชิงประจักษ์ ได้พูดคุย ซักถามจากผู้ปฏิบัติจริงในเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับโรงไฟฟ้า
  • บัตรตัวเลขบอกได้ 

   ภัทรวดี หาดแก้ว (2553)
   บทความนีี้เป็นแนวทางการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับจำนวนเต็มลบและการดำเนินการ ซึึ่งผู้เขียนได้แนวคิดบางส่วนในการจัดกิจกรรมนีี้มาจากการรายการโทรทัศน์สากล (TeacherTv.) ที่ตนเองได้มีโอกาสช่วยวิเคราะห์เพืื่อเลือ ...
  • บัตรตัวเลขบอกได้ 

   ภัทรวดี หาดแก้ว (2553)
   จากตอนที่แล้วผู้เขียนได้ฝากให้ค้คุณครูและผู้อ่านช่วยหาวิธีแก้ปััญหา (-2) - 2 = ? โดยใช้บัตรตัวเลขซึึ่งก่อนทีี่จะแก้ปัญหานี้ ผู้เขียนอยากนำเสนอกิจกรรมที่ 3 เป็นการทบทวนความหมายของ 1 กับ -1และสมบัติการมีอินเวอร์สการบวกของ 1 ก่อน
  • บันทึกข้อความเสนอแก้ไขแบบร่างตราสัญลักษณ์ สสวท. 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2516)
   บันทึกข้อความจากความเห็นของอาจารย์ประยูรรัตน์ สถลสุต อาจารย์บุญยืน และอาจารย์สนั่น สุมิตร เพื่อแก้ไขแบบร่างตราสัญลักษณ์ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งอาจารย์พนัส สุวรรณะบุณย์ได้เสนอแบบร่างก่อนหน้า