• ตรรกะเมื่อน้ำขึ้น การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง 

   พงษ์เทพ บุญศรีโรจน์ (2555)
   คนโบราณเคยสอนไว้ว่า น้ำขึ้นให้รีบตัก แต่น้ำขึ้นครั้งนี้นอกจากไม่จำเป็นต้องรีบตักตามคำสอนเเล้วยังต้องรีบหนีอีกด้วย ส่วนคำว่า ตรรก หรือ ตรรกะ แปลว่า ความคิด ความตรึก (หมายถึง ตรึกตรอง คือ คิดอย่างใคร่ครวญ คิดอย่างสมเหตุสมผล)
  • ตราสัญลักษณ์ 45 ปี สสวท. 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฝ่ายสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์, 2560-01-26)
   ตราสัญลักษณ 45 ปี สสวท. เป็นการนําสัญลักษณซึ่งเป็นเครื่องหมายที่ใชในการสื่อสาร ของศาสตรแขนงตาง ๆ ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร เพื่อสื่อถึงการ หลอมรวมและบูรณาการขององคความรูดังกลาว ...
  • ตราสัญลักษณ์ สสวท. และคำแนะนำในการใช้งาน 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2560-07-24)
   ไฟล์ตราสัญลักษณ์ สสวท. สีของตราสัญลักษณ์ สสวท. และคำแนะนำในการใช้ตราสัญลักษณ์ สสวท.
  • ตรีโกณมิติกับปรากฏการณ์ข้างขึ้นข้างแรม 

   อัมริสา จันทนะศิริ (2561-03-04)
   ฟังก์ชันตรีโกณมิติมีความสำคัญมากในการศึกษาศาสตร์สาขาต่าง ๆ ทั้งทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของปริมาณต่าง ๆ ในธรรมชาติในหลายกรณีมีลักษณะคล้ายฟังก์ชันตรีโกณมิติ ซึ่งเป็นฟังก์ชันที่เป็นคาบ ...
  • ตะปูสมดุลมหัศจรรย์ 

   ไพโรจน์ ปุรณวัฒนกุลชัย; สัญญลักษณ์ นิรัติศัยรักษ์ (2547)
   ในวันนี้เรามาทำความรู้จักกับสื่อที่นำมาใช้สอนเรื่องความสมดุลของแรง ซึ่งอยู่ในสาระการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องแรงและการเคลื่อนที่
  • ตะลุย มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2562 

   สินีนาฏ จันทะภา (2562-07-02)
   เวียนมาอีกครั้งกับงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่ระดับชาติ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย โดยในปี 2562 จัดงานภายใต้แนวคิด "จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยศาสตร์ เสริมสร้างชา ...
  • ตะลุยเมืองแพร่ สนุกกับคาราวานวิทยาศาสตร์ไปกับ สสวท. 

   สินีนาฏ ทาบึงกาฬ (2560)
   กิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ ที่ สสวท. ร่วมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ได้ร่วมกับคาราวานวิทยาศสตร์ไปถึงเมืองแพร่ที่โรงเรียนพิริยาลัย จ. แพร่ ซึ่งเป็นกิจกรรมสำหรับครู นักเรียน และผู้สนใจได้เข้าร่วมกิจกรรม ...
  • ตะลุยโลกสิ่งแวดล้อม เยี่ยมมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย... 

   ชมจันทร์ ธารา (2549)
   ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาใหญ่ของสังคม เรียกได้ว่าเป็นยุค "วิกฤตสิ่งแวดล้อม" อาทิ น้ำแข็งขั้วโลกละลายจนเกิดน้ำท่วม ป่าไม้ถูกทำลาย ก๊าซพิษจากเครื่องยนต์ และโรงงาน ความแห้งแล้ง น้ำเสีย โอโซนที่ป้องกันรังสีอัลตราไวโอ ...
  • ตะลุยโลกไดโนเสาร์ ในงาน ไดโนเสาร์เอ็กซ์โป ที.เร็กซ์ ซู & ไดโนเสาร์ไทย 

   แม่เกาลัดคั่ว (2550)
   เด็ก ๆ ส่วนใหญ่จะจดจำไดโนเสาร์ได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะจากภาพยนตร์เรื่องจูราสสิกพาร์คหรือจากการ์ตูนสารคดี หนังสือภาพ หนังสื่อธรรมชาติวิทยา หรือของเล่นจำลองต่าง ๆ
  • ตัวประกอบพหุนามดีกรีสอง 

   สุวร กาญจนมยูร (2548)
   บทความแสดงกิจกรรมและตัวอย่างที่หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่ออาชีพครูสืบไป
  • ตัวรับรู้และทรานสดิวเซอร์ 

   สมนึก บุญพาไสว (2549)
   ตัวรับรู้และทรานสดิวเซอร์มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในระบบเครื่องมือวัด ตัวรับรู้เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ในการตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของปริมาณทางกายภายและแปลงผันการเปลี่ยนแปลงปริมาณนั้นเป็นปริมาณที่สามารถวัดหรือบันทึกได้ ...
  • ตัวอย่างการประเมินผลนานาชาติ PISA การอ่าน 

   โครงการ PISA ประเทศไทย (2555)
   ตัวอย่างข้อสอบการอ่านของโครงการ PISA ในแต่ละข้อนั้นระบุลักษณะเฉพาะของข้อสอบและร้อยละของนักเรียนประเทศต่างๆ ในเอเชียที่ตอบถูก เอกสารนี้จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ครูนำไปใช้เป็นแนวทางในการวัดและประเมินผลความรู้และทักษะของนักเรียน ...
  • ตัวอย่างการประเมินผลนานาชาติ PISA การอ่าน 

   โครงการ PISA ประเทศไทย (2552)
   ตัวอย่างข้อสอบการอ่านของโครงการ PISA ในแต่ละข้อนั้นระบุลักษณะเฉพาะของข้อสอบและร้อยละของนักเรียนประเทศต่างๆ ในเอเชียที่ตอบถูก เอกสารนี้จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ครูนำไปใช้เป็นแนวทางในการวัดและประเมินผลความรู้และทักษะของนักเรียน ...
  • ตัวอย่างการประเมินผลนานาชาติ PISA คณิตศาสตร์ 

   โครงการ PISA ประเทศไทย (2552)
   ตัวอย่างข้อสอบคณิตศาสตร์ของโครงการ PISA ในแต่ละข้อนั้นระบุลักษณะเฉพาะของข้อสอบและร้อยละของนักเรียนประเทศต่างๆ ในเอเชียที่ตอบถูก เอกสารนี้จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ครูนำไปใช้เป็นแนวทาง ในการวัดและประเมินผลความรู้และทั ...
  • ตัวอย่างการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา 

   คุณยาย (2551)
   คุณยายคิดว่าเด็ก ๆ คงจะสนุกกับการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์มากขึ้นโจทย์ฉบับนี้เป็นตัวอย่างการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
  • ตัวอย่างกิจกรรมการสอน เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี 

   วาสนา กีรติจำเริญ (2553)
   เนื่องจากวิทยาศาสตร์มีบทบาทสำคัญยิ่งใหญ่ในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต และวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตและกระบวนการต่าง ๆ ของมุนษย์ทั้งในชีวิตประจำวันและการงานอาชีพต่าง ๆ
  • ตัวอย่างกิจกรรมการสอนโดยใช้วิธีการสาธิต เรื่อง ปฏิกิริยาการเผาไหม้ 

   วาสนา กีรติจำเริญ (2557)
   การสอนด้วยวิธีการสาธิต (demonstration) ควบคู่กับการตั้งคำถามเพื่อให้ผู้เรียนสืบเสาะหาความรู้ด้วยตนเองโดยใช้เทคนิคการตั้งคำถามแบบ POE (predict –observe – explain technique) จะช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและเรียนรู้ไ ...
  • ตัวอย่างข้อสอบ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ช่วงชั้นทีี่ 4 

   สาขาเทคโนโลยีสาระสนเทศ สสวท. (2551)
   ตัวอย่างข้อสอบ
  • ตัวอย่างข้อสอบการประเมินผลนานาชาติ PISA คณิตศาสตร์ 

   โครงการ PISA ประเทศไทย (2555)
   ตัวอย่างข้อสอบคณิตศาสตร์ของโครงการ PISA ในแต่ละข้อนั้นระบุลักษณะเฉพาะของข้อสอบและร้อยละของนักเรียนประเทศต่างๆ ในเอเชียที่ตอบถูก เอกสารนี้จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ครูนำไปใช้เป็นแนวทาง ในการวัดและประเมินผลความรู้และทั ...
  • ตัวอย่างข้อสอบการประเมินผลนานาชาติ PISA และ TIMSS วิทยาศาสตร์ 

   โครงการ PISA ประเทศไทย (2555)
   “ตัวอย่างการประเมินผลวิทยาศาสตร์นานาชาติ: PISA และ TIMSS” ได้นำเสนอหลักการกรอบโครงสร้าง ตลอดจนตัวอย่างข้อสอบวิทยาศาสตร์ ของทั้งสองโครงการนี้ โดยข้อสอบในแต่ละข้อนั้น ระบุลักษณะเฉพาะของข้อสอบและร้อยละของนักเรียนประเทศต่างๆ ...