• ที่ระลึกในวาระครบรอบเกษียณอายุราชการของศาสตราจารย์ ม.ร.ว. พรรคพงศ์สนิท สนิทวงศ์ 

   สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย (2531)
   ศาสตราจารย์ ม.ร.ว พรรคพงค์สนิท สนิทวงศ์ อดีตผู้ชำนาญสาขาคณิตศาสตร์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
  • นิตยสาร สสวท. ปีที่ 34 ฉบับที่ 139 พฤศจิกายน - ธันวาคม 2548 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2548-11-12)
   "แมลง" เป็นสิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ ที่ดำรงชีวิตสืบต่อมาตั้งแต่ครั้งบรรพกาล มีความสำคัญต่อระบบนิเวศ เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีจำนวนมากที่สุดในโลกหลากหลายชนิดพันธ์ุ นิตยสาร สสวท. ฉบับ คณะผู้จัดทำจึงได้เสนอความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับแมลง ...
  • นิตยสาร สสวท. ปีที่ 34 ฉบับที่ 143 กรกฎาคม - สิงหาคม 2549 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2549-07-08)
   นิตยสาร สสวท. ฉบับนี้ขอเสนอบทความเกี่ยวข้องทางด้านพระอัจฉริยภาพของบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย พร้อมทั้งสตรีนักวิทยาศาสตร์ผู้ไม่ท้อถอยและใช้ความเพียรพยายามทำงานจนให้สังคมโลกในสมัยนั้นยอมรับความสามารถของเธอ
  • นิตยสาร สสวท. ปีที่ 35 ฉบับที่ 145 พฤศจิกายน - ธันวาคม 2549 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2549-12-01)
   เป็นที่เข้าใจกันเป็นอย่างดีว่า ความรู้วิทยาศาสตร์นั้นจำเป็นต้องอาศัยคณิตศาสตร์เข้าเกี่ยวข้องด้วยเสมอ ไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์แขนงใดหรือแม้แต่ในชีวิตประจำวัน นิตยสารฉบับนี้จึงนำเสนอเรื่องต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ที่น่าสนใจสำหรับครู ...
  • นิตยสาร สสวท. ปีที่ 35 ฉบับที่ 146 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2550 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2550-02-01)
   นิทานอินเดีย มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับเด็กชายคนหนึ่ง ซึ่งได้ถามบิดาว่าอะไรหนุนอยู่ใต้โลก และบิดาก็ตอบว่า ใต้โลกมีเต่ายักษ์หนุนอยู่ เด็กจึงถามบิดาต่อว่า แล้วเต่ายักษ์ยืนอยู่บนอะไร พ่อชะงักนิดหนึ่งแล้วตอบว่า ใต้เต่าก็มีเต่าอีกตัวหนึ่ง ...
  • นิตยสาร สสวท. ปีที่ 35 ฉบับที่ 147 มีนาคม - เมษายน 2550 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2550-03-01)
   ย้อนอดีตไปเมื่อ 85 ปีก่อน Thomas Alva Edison นักประดิษฐ์ผู้มีชื่อเสียงก้องโลกชาวอเมริกัน ได้เคยพยากรณ์ว่า "ภาพยนตร์จะปฏิวัติระบบการศึกษาในโรงเรียนและอีกไม่นานเราก็จะใช้มันแทนตำราเรียน" เราทุกคนไม่เคยมีใครที่คิดอะไรไม่เคยผิด ...
  • นิตยสาร สสวท. ปีที่ 35 ฉบับที่ 148 พฤษภาคม - มิถุนายน 2550 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2550-06-01)
   เมื่อต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานี้ ได้มีการประชุม The International Panel on Climate Change ที่กรุงเทพฯ โดยมีนักวิทยาศาสตร์จากทั่วโลกประมาณ 400 คน เข้าร่วมประชุม การประชุมที่นานหนึ่งสัปดาห์ได้ข้อสรุปว่า การลดปริมาณแก๊สเรือ ...
  • นิตยสาร สสวท. ปีที่ 35 ฉบับที่ 149 กรกฎาคม - สิงหาคม 2550 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2550-08-01)
   นิตยสาร สสวท. ฉบับนี้นำเสนอเรื่อง เด็กอัจฉริยะ เป็นเรื่องหลัก โดยมีบทความต่าง ๆ เช่น รู้จักความอัจฉริยะของสมอง อัจฉริยะปัจจัย จะสอนวิทยาศาสตร์อย่างไร: แค่คำถามก็ผิดแล้ว ตามไปดูนักวิทย์น้อยโชว์ผลงาน ... เพราะเราเห็นความสำ ...
  • นิตยสาร สสวท. ปีที่ 35 ฉบับที่ 150 กันยายน - ตุลาคม 2550 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2550-10-01)
   นิตยสาร สสวท. ฉบับนี้นำเสนอประเด็นหลักเรื่อง พลังงาน โดยมีบทสัมภาษณ์เรื่องวิสัยทัศน์ด้านพลังงานของท่านรัฐมนตรีกระทรวงพลังงาน นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ เป็นเรื่องเด่นประจำฉบับ และมีบทความเรื่อง เชื้อเพลิงจิ๋ว เชื้อเพลิงชีวภาพ ...
  • นิตยสาร สสวท. ปีที่ 36 ฉบับที่ 151 พฤศจิกายน - ธันวาคม 2550 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2550-12-01)
   นิตยสาร สสวท. ฉบับนี้นำเสนอเรื่องหลักคือ บทบาทของ Sci-Fi ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ควบคู่กับการเฉลิมฉลองของประเทศ คือ มหามงคลสมัยพิเศษยิ่งในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุครบ 80 พรรษา ...
  • นิตยสาร สสวท. ปีที่ 36 ฉบับที่ 152 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2551 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2551-02-01)
   นิตยสาร สสวท. ฉบับนี้มีเรื่องการประชุม วทร. เป็นเรื่องเด่นและในโอกาสเดียวกันนี้นิตยสารก็มีบทความที่แสดงการถวายอาลัยแต่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งได้ทรงเสด็จสู่สรวงสวรรคาลัย ...
  • นิตยสาร สสวท. ปีที่ 36 ฉบับที่ 153 มีนาคม - เมษายน 2551 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2551-04-01)
   การจัดการเรียรการาสอนและการวิจัยเป็นสิ่งที่ควรทำคู่กันไป แต่เมื่อพูดถึงการวิจัยหลายท่านจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องยาก ท่านลองติดตาม(ฉบับเต็ม)นิตยสาร สสวท. ฉบับนี้เสนอเรื่องเกี่ยวกัยการวิจัย ตัวอย่างการวิจัย เพื่อให้ครูผู้สอนประจักษ์ว่า ...
  • นิตยสาร สสวท. ปีที่ 36 ฉบับที่ 154 พฤษภาคม - มิถุนายน 2551 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2551-06-01)
   ในการจัดการเรียนการสอน ครูมีบทบาืในการอำนวยความสะดวกเพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้สิ่งต่างๆ ตลอดจนเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้น (ฉบับเต็ม)นิตยสาร สสวท. ฉบับนี้ นำเสนอเรื่องราวต่างๆ ...
  • นิตยสาร สสวท. ปีที่ 36 ฉบับที่ 155 กรกฎาคม - สิงหาคม 2551 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2551-08-01)
   บทความในนิตยสารเล่มนี้เสนอ กิจกรรมง่ายๆ ที่น่าสนใจช่วยครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ซึ่งรวมทั้งการใช้ละครวิทยาศาสตร์ การใช้สื่อดิจิทัล การจัดกิจกรรมที่คำนึงถึงวิถีธรรมชาติในการคิดเชิงคณิตศาสตร์ของเด็ก การแก้ปัญหาข้อบกพร่อ ...
  • นิตยสาร สสวท. ปีที่ 36 ฉบับที่ 156 กันยายน - ตุลาคม 2551 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2551-10-01)
   การเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมเป็นอย่างมาก ประเทศส่วนใหญ่ตระหนักถึงความต้องการในการพัฒนากำลังคนที่มีองค์ความรู้และความสามารถในการผลิตและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอ ...
  • นิตยสาร สสวท. ปีที่ 37 ฉบับที่ 157 พฤศจิกายน - ธันวาคม 2551 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2551-12-01)
   นิตยสาร สสวท. ฉบับนี้มีความตั้งใจที่จะนำเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับ GSP ในแง่มุมต่างๆ โดยเฉพาะความหลากหลายในการนำไปใช้ประโยชน์ด้านการเรียนการสอน ท่านผู้อ่านจะได้พบกับผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน ทั้งผู้พัฒนาหลักสูตร สื่อ ตลอดจน ...
  • นิตยสาร สสวท. ปีที่ 37 ฉบับที่ 158 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2552 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2552-02-01)
   เมื่อประมาณ 50 ปีที่ผ่านมา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เจริญพัฒนาอย่างรวดเร็วมาก ส่วผลให้เกิดการตื่นตัวทางด้านการจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์ขึ้นในภูมิภาคต่างๆ ของโลก มีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรแลัววิธีการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์อย่า ...
  • นิตยสาร สสวท. ปีที่ 37 ฉบับที่ 159 มีนาคม - เมษายน 2552 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2552-04-01)
   องค์ความรู้ที่เกิดขึ้นโดยชุมชนนั้นล้วนเป็นองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของผู้คนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง เป็นองค์ความรู้ที่เกิดจากการปฏิบัติ ผ่านการพิสูจน์ การลองผิดลองถูก การใช้ประโยชน์ในชีวิตจริง มีการปรับปรุงให้เห ...
  • นิตยสาร สสวท. ปีที่ 37 ฉบับที่ 160 พฤษภาคม - มิถุนายน 2552 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2552-06-01)
   นิตยสาร สสวท. ฉบับนี้ ได้มีโอกาสนำ "ผลการศึกษาแนวโน้มการจัดการศึกษาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติของโครงการ TIMSS 2007" และ "การประเมินผลการรู้เรื่องการอ่านตามโครงการ PISA 2009" มาเสนอต่อท่านผู้อ่าน เพื่อทราบความ ...
  • นิตยสาร สสวท. ปีที่ 37 ฉบับที่ 161 กรกฎาคม - สิงหาคม 2552 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2552-08-01)
   วันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปีกำหนดให้เป็นวันวิทยศาสตร์แห่งชาติ เพื่อรำลึกถึงผลงานอันแสดงพระอัจฉริยภาพด้านวิทยศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สมาคมวิทยศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กระทรวงวิทยศาสตร์ ...