หน้าหลัก  >  เกี่ยวกับห้องสมุด

เกี่ยวกับห้องสมุด

ห้องสมุดสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เป็นส่วนหนึ่งของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่แสวงหากำไร 

จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีทุกระดับการศึกษา

มีทรัพยากรสารสนเทศ อาทิ หนังสือ วารสาร/นิตยสาร หนังสือเรียน คู่มือครู และเอกสารอ่านประกอบที่ สสวท. ผลิต ผู้ใช้สามารถสืบค้นฐานข้อมูลของทรัพยากรเหล่านี้ได้ที่ http://elib.ipst.ac.th

นอกจากนี้ ห้องสมุดยังได้จัดเก็บทรัพยากรของ สสวท. เช่น แบบเรียน และคู่มือครู ผู้ใช้สามารถดูรายละเอียดได้ที่ ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์

บริการห้องสมุด

เปิดทำการวันจันทร์-ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

เวลา 08.00-16.00 น.

ปิดทำการวันเสาร์-อาทิตย์

ยืม-คืนทรัพยากร

กำหนดการยืม
• หนังสือ ยืมได้ไม่เกิน 10 เล่ม ระยะเวลา 15 วัน
• วารสาร ยืมได้ไม่เกิน 3 ฉบับ ระยะเวลา 7 วัน
• วารสารฉบับใหม่ ยืมได้ตั้งแต่เวลา 15.00 น. และคืนก่อน 09.00 น. ของวันถัดไป
• วีดิทัศน์/CD ยืมได้ไม่เกิน 3 รายการ ระยะเวลา 7 วัน
• วิทยานิพนธ์/รายงานการวิจัย/รายงานการประชุม ยืมได้ไม่เกิน 5 เล่ม ระยะเวลา 7 วัน
• หลักสูตร/แบบเรียน คู่มือครู และเอกสาร สสวท. ยืมได้ไม่เกิน 3 เล่ม ระยะเวลา 7 วัน

การคิดค่าปรับ
1 บาท/วัน

ผู้ที่มีสิทธิ์ในการยืม
พนักงาน ลูกจ้าง พนักงานสมทบ

 

วารสารออนไลน์

แนะนำวารสารออนไลน์

 

คลิก

คู่มือแนะนำการใช้งานห้องสมุด

วิธีการสืบค้นทรัพยากรผ่านระบบ ELIB รวมทั้งบริการต่างๆ ของห้องสมุด

 

คลิก

สืบค้นข้อมูล

ค้นหาหนังสือสื่อสิ่งพิมพ์ในห้องสมุดด้วยระบบ ELIB

 

คลิก

ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์

รวบรวมทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ของ สสวท.

 

คลิก

เสนอแนะหนังสือใหม่

ผู้ใช้สามารถเสนอรายชื่อหนังสือที่ต้องการให้ห้องสมุดพิจารณาสั่งซื้อได้

 

ติดต่อ